Bokslutskommuniké i ADONnews Sweden AB för 2017

Malmö, 28 Februari 2018 - ADONnews, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "ADON") ("Bolaget") meddelar idag Kommuniké för räkenskapsåret 2017 (1 januari till den 31 december).

ADONnews fortsätter att redovisa en stark försäljningstillväxt; 96% för Helåret 2017 jämfört med 2016 samt 65% under Q4 2017 jämfört med Q4 2016. Styrelsens bedömning om månadsvis positivt kassaflöde under 2018 kvarstår, dock med en förskjutning till kvartal 3.  Detta p g a en långsammare uppstart med externa partners. Detta medför att nuvarande strategi kräver externt tillförda medel. Företagsledningen utreder möjligheten till kapitalanskaffning. Bolaget har för avsikt att redogöra för detta i samband med utskick av kallelse till årsstämman 2018. Styrelsens bedömning är att bolagets likviditet är intakt till dess att långsiktig finansiering är på plats. Detta beräknas dock ske senast vid bolagets årsstämman 2018.


Väsentliga händelser under året

 •  ADONnews skrev avtal med fyra återförsäljare med placering i Halmstad, Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla med erfarenhet från mediaförsäljning. Detta är i linje med tidigare kommunicerad strategi om ökat säljfokus via externa säljpartners. Ledningen bedömer att ovan möjliggör bolagets plan för tillväxt för 2018. Ledningens strategi är att partner nätverket ska omfatta åtminstone åtta partners. 
  •  Avtal med medianätverk som inneburit att ADONnews räckvidd ökat från 7 miljoner till över 50 miljoner besökare i veckan. De 800 000 företag som ADONnews riktar sig till kan nu använda ADONnews affärssystem för att förenkla sin annonsering och nå sina lokala kunder via Sveriges 200 mest besökta sajter. ADONnews har genom detta blivit en oberoende tjänsteleverantör på annonsmarknaden till skillnad mot inledningen av 2017 då begränsning fanns i form av mediapartners och dess räckvidd.
  •  Stärkt samarbete med Stampen Lokala Medier för att vidareutveckla produkten och affären.
  •  Bolaget har vid extra bolagsstämma 9 oktober 2017 beslutat att antaga ny bolagsordning med namnändring till ADONnews Sweden AB. Bolagsordning samt namnbyte är under registrering hos Bolagsverket. Bolaget har också erhållit nytt kortnamn på Aktietorget, ADON.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari – december 2017

 •  Rörelsens intäkter 5 693 (3 945) KSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram

samt övriga kostnader av engångskaraktär -9 166 (-9 220) KSEK

 •  Resultat efter skatt per aktie -0,02 (-0,04) SEK

Oktober – december 2017

 •  Rörelsens intäkter 1 339 (1 299) KSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram

samt övriga kostnader av engångskaraktär -794 (-1 754) KSEK

 •  Resultat efter skatt per aktie -0,004 (-0,01) SEK 

Företagsledningens kommentarer

Bolagets omsättning under kvartal 4 2017 är i paritet med motsvarande period 2016. En väsentlig skillnad mellan kvartalen är en kombination av högre försäljningsandel av medieägare samt en längre avtalslängd under kvartal 4 2017.

Det kan urskiljas ovan att bolagets rörelseresultat för kvartal 4 2017 är väsentligt förbättrat. Under inledningen av 2017 bedrev bolaget en intern försäljningsavdelning om ca 10-12 säljare. Under kvartal 2 fattade bolaget ett strategiskt beslut om framtida försäljningskanaler. Innebärande att försäljning uteslutande ska ske via ADONnews partner nätverk. Under kvartal 3 har bolaget avslutat den interna försäljningsavdelningen och samtidigt påbörjat uppbyggnad av partnernätverket. Detta resulterade i överlappande kostnader. Under kvartal 4 har bolaget uteslutande arbetat med ADONnews partner nätverk. Genom ADONnews partner nätverk finns inga fasta kostnader relaterat till försäljning. Ledningen kan även urskilja en förbättrad nyförsäljning. ADONnews är idag en ren tjänsteleverantör och bolagets fasta kostnader är på en väsentligt lägre nivå än tidigare. Ledningens bedömning är att bolagets nuvarande kostnadsnivå kommer vara intakt.

Investeringar

 •  Under året har koncernen investerat 348 (189) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på denna nivån lägre nivå.

Kassaflöde och finansiell ställning

 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -8 096 (-9 896) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 606 (1 089) KSEK.
 •  Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -8 543 (-2 038) KSEK.  

Moderbolaget

 •  Resultat före skatt för perioden januari till december 2017 uppgick i moderbolaget till -16 807 (-24 804) KSEK. Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europé AB med -15 005 (-20 595) KSEK. Bolagets rörelseresultat uppgick till -1 242 (-3 941) KSEK. 
 •  Moderbolagets egna kapital uppgick till 16 746 (30 496) KSEK och balansomslutningen till 25 011 (34 674) KSEK, innebärande en soliditet om 67 (88) procent.
 •  Moderbolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet vilket föranleder upprättande av kontrollbalansräkning i enlighet med Aktiebolagslagen. Styrelsen har vid styrelsemöte 26 februari 2018, i enlighet med Aktiebolagslagen upprättat kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen kommer att behandlas på ordinarie årsstämma 24 april 2018.

Övrig information 

 •  Antalet registrerade och noterade aktier i ADONnews Sweden AB uppgår per den 31 december till 406 877 457.  
 •  Årsstämma kommer ske den 24 april 2018 i bolagets lokaler i Malmö. Kallelse kommer skickas ut i enlighet med bolagsordningen. 
 •  Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 1 2018 offentliggörs 23 april 2018.

VD har ordet 

2017 har varit en framgång med säljrekord i omgångar, ökad kundnöjdhet som genererat hög omköpsfrekvens och en ökad räckvidd från 7 till över 50 miljoner besökare per vecka via ADONnews aktiverade sajter.

På många sätt har året också varit turbulent där vi "ömsat skinn” och under andra halvåret ersatt ett internt säljteam med byggandet av ett externt återförsäljare-nätverk.

Hösten innefattade många positiva steg i och med aktivering av ADONnews i externa nätverk som öppnat upp en ny värld för oss med obegränsad geografisk räckvidd och tillgång till över 200 av de mest populära sajter på nationell och lokal nivå. Detta har gett förutsättning för att attrahera och engagera externa återförsäljare vilket resulterat i fyra avtal i slutet av 2017.

Trots att företaget genomgått strukturella förändringar med minskad organisation så har försäljningssiffrorna visat positiv utveckling. Under 2017 ökade ordervärdet med 96% och kvartal 4 blev det bästa hittills med 2.5 MSEK i ordervärde av nya avtal med annonsörer.

Vi har även arbetat med att förtydliga vår affär gentemot marknaden genom framställan av ny affärsplan som förtydligar vår affär på kort och lång sikt samt att vi har uppdaterat hemsidan för att ge en tydligare kommunikation mot våra kunder och marknad.

Fokus för 2018:

1. Partnerprogram - aktivera, certifiera och vidareutveckla återförsäljare.

2. Kundutveckling - utbilda, vägleda och inspirera vilket stärker återköpsfrekvens.

3. Marknadsföring - driva kostnadseffektiva kampanjer och kundkontakter för att öka kännedom och aktivering av ADONnews.

Med en ökad försäljning och minskade kostnader har vi gett oss de bästa förutsättningarna för att utveckla och stärka affären under 2018.

Sist men inte minst kan vi börja året med att stolt presentera oss som ADONnews Sweden AB!

Med vänliga hälsningar

Andreas Ericsson

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar