Kvartalsrapport i ADONnews Sweden AB för januari – mars 2018

Malmö, 22 maj 2018 - ADONnews, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "ADON") ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden jan-mar 2018.

ADONnews redovisar en försäljning i paritet med föregående kvartal, men ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Bolagets fokuserade arbete med kostnadskontroll fortsätter och ger väsentlig effekt under kvartal 1. Under inledningen av kvartal 2 och framåt ligger bolagets fokus på tillväxt genom att aktivera fler återförsäljare. Efter utgången av kvartal 1 har ytterligare 1 återförsäljare aktiverats. Ledningens strategi om åtminstone 8 återförsäljare under 2018 kvarstår.

Väsentliga händelser under kvartal 1 2018 och efter dess utgång

 •  Som framgått av bolagets pressmeddelande från 16 mars 2018 uppskattade företagsledningen ett likviditetsbehov om 1,5 MSEK fram till ett positivt kassaflöde i rörelsen.

Bolaget har enligt den information som angivits i årsredovisningen 2017 hanterat likviditeten fram till årsstämman 2018. Vidare har ett lån om 2 MSEK från bolagets huvudägare säkerställts därefter. Genom detta bedömer företagsledningen att bolagets likviditet med nuvarande strategi är säkerställd för de kommande 12 månaderna.

Vidare har styrelsens i enlighet med pressmeddelandet ovan upprättat kontrollbalansräkning under februari 2018. Vidare fattades beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital i enlighet med den kommunicerade kallelsen till årsstämman. Samtliga beslut från årsstämman har kommunicerats i pressmeddelande från bolaget 24 april 2018.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari – mars 2018

 •  Rörelsens intäkter 1 351 (1 168) KSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram

samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 465 (-1 868) KSEK

 •  Resultat efter skatt per aktie -0,004 (-0,01) SEK

Investeringar

 •  Under året har koncernen investerat 96 (109) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på en lägre nivå än historiskt.

Kassaflöde och finansiell ställning

 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -40 (-1 163) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 371 (1 067) KSEK.
 •  Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -10 283 (-4 355) KSEK.  

Moderbolaget

 •  Resultat före skatt för perioden januari till mars 2018 uppgick i moderbolaget till -10 471 (-5 946) KSEK. Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europé AB med -10 168 (-5 403) KSEK.  
 •  Moderbolagets egna kapital uppgick till -6 274 (24 870) KSEK och balansomslutningen till 15 254 (34 507) KSEK, innebärande en soliditet om neg (72) procent. Som framgår av väsentliga händelser under kvartal 1 2018 samt separat pressmeddelande från 16 mars 2018 har bolaget ett eget kapital som understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen har i enlighet med pressmeddelandet upprättat en kontrollbalansräkning. Vidare fattades i enlighet med kallelsen beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital i enlighet med kallelsen till årsstämman. Dessa beslut tillsammans med övriga beslut från årsstämman har kommunicerats i pressmeddelande från bolaget 24 april 2018. 

Övrig information 

 •  Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB uppgår per den 31 mars till 406 877 457.  
 •  Årsstämma genomfördes 24 april 2018. Kallelse har skickats ut i enlighet med bolagsordningen. 
 •  Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 2 2018 släpps senast den 31 augusti 2018.

VD har ordet 

Under kvartalet ser vi effekten av vår strukturförändring som inleddes under senare delen av 2017 och som resulterat i en kraftig resultatförbättring under kvartalet.

Trots förändringarna har vi kunnat bibehålla nyförsäljningsnivån från kvartal 4 och vi kommer nu fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare stärka vårt återförsäljarprogram.

Den största utmaningen jag haft de senaste sex månaderna har varit att tillsammans med våra återförsäljare prognostisera försäljningstakten månad för månad. Jag tvingas konstatera att vi varit alltför optimistiska vad det gäller tidsbehovet för att starta igång en ny återförsäljare. 

Efter att ha förfinat våra processer ser jag nu att vi kan erbjuda våra återförsäljare en effektivare uppstart.

Ni har säkert hört talas om ”GDPR” som är den nya personuppgiftslagen och som syftar till att skydda den personliga integriteten. Flera av våra konkurrenters teknik bygger på spårning av användarens beteende vilket kommer att kräva individens uttryckliga godkännande i det nya regelverket. Vår affärsmodell och teknik lever upp till detta nya regelverk utan några förändringar eller behov av individens godkännande och vi ser enbart positivt på denna utveckling.

Fortsatt fokus för resterande delen av 2018 är tillväxt genom att aktivera ytterligare återförsäljare!

Med vänliga hälsningar

Andreas Ericsson

ADONnews Sweden AB

Det legala moderbolaget i koncernen är ADONnews Sweden AB som redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.  

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018. 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar