Uppdatering kring Bolagets finansiella ställning

Med anledning av att det funnits skäl att anta att Bolagets eget kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat en kontrollbalansräkning och beslutat om denna vid styrelsemöte 26 februari 2018. Kontrollbalansräkningen, utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen kommer av denna anledning att läggas fram av styrelsen vid årsstämman i bolaget.

Bolagets aktiekapital uppgår till 40 687 786 kr och bolagets totala eget kapital uppgår till 16 745 555 kr. Bolagets förhållandevis höga aktiekapital i förhållandet till totala eget kapital i bolaget är relaterat till de emissioner som genomförts i bolaget till kvotvärde och därmed i sin helhet tillförts bolagets aktiekapital.

Styrelsen kommer i kallelsen till årsstämma att lämna förslag om nedsättning av bolagets aktiekapital.

Genom detta kommer bolagets eget kapital att återställas. Vidare gör styrelsen bedömningen att detta inte påverkar bolagets operativa verksamhet.

Vidare har bolaget i sin bokslutskommuniké informerat om att uppstarten av externa säljpartners går långsammare än vad som initialt bedömts. Vidare framgår att styrelsens bedömning om positivt kassaflöde kvarstår dock med en förskjutning till tredje kvartalet.

Med anledning av ovan krävs en långsiktig finansiering till dess att positivt kassaflöde uppnås. Styrelsen utreder möjligheten till kapitalanskaffning. Bolaget har för avsikt att redogöra för detta i samband med utskick av kallelse till årsstämman 2018. Styrelsens bedömning är att bolagets likviditet är intakt till dess att långsiktig finansiering är på plats. Detta beräknas dock ske senast vid bolagets årsstämman 2018.

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018. 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar