Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

• Nettoomsättning: 22,1 mkr (21,3 mkr), tillväxt: 3,6%
• Rörelseresultat (EBITDA) exklusive engångsposter: 0,7 mkr (-1,3 mkr)
• Rörelseresultat, (EBITDA) inklusive engångsposter: -0,3 mkr (-2,3 mkr)
• Resultat efter skatt: -3,2 mkr (-10,8 mkr)
• Resultat per aktie: -0,03 kr (-0,10 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,1 mkr

Sammanfattning helåret 2017

• Nettoomsättning: 91,7 mkr (61,6 mkr), tillväxt: 48,8%
• Rörelseresultat (EBITDA) exklusive engångsposter: 0,7 mkr (-1,8 mkr)
• Rörelseresultat, (EBITDA) inklusive engångsposter: -3,2 mkr (-2,8 mkr)
• Resultat efter skatt: -22,8 mkr (-16,2 mkr)
• Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,15 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: -0,4 mkr (0,9 mkr)

Helårssiffrorna för 2016 är justerade i enlighet med årsredovisningen.

VD, Hannes Andersson, har ordet:

”Det fjärde kvartalet avslutar ett år som präglats av omställning och omstrukturering. Sedan jag tillträdde i augusti har en ny affärsplan tagits fram, vår produktpaketering förtydligats och vi har en ny ledningsgrupp som inlett sitt arbete. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet finns nu på plats och även en strategi för utveckling av nya produkter och tjänster.

Under det fjärde kvartalet uppnådde gruppen en nettoomsättning om 22,1 mkr (21,3 mkr) vilket för perioden januari-december innebär en total nettoomsättning om 91,7 mkr (61,6 mkr). EBITDA-resultatet före engångsposter är positivt, 0,7 mkr, i det fjärde kvartalet. Vi har därmed nu ett positivt EBITDA två kvartal i rad vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten var också positivt, 1,1 mkr, mycket tack vare lägre kostnadsnivåer. Omställningsarbetet börjar således nu få effekt.

När vi nu rör oss in i 2018, ett sport-år bestående av både vinter-OS och fotbolls-VM, har verksamheten renodlats till fem affärsområden: Media, Gaming, Data, Sales och IT. Strax före årsskiftet lanserades även vårt innovationsområde Growth, där egna produkter tas från idé till lansering och arbetet med fortsatta förvärv och investeringar fortskrider. Exempel på projekt som pågår, eller redan lanserats, är framtagandet av digitala spel genom Captain AB samt matchguiden Everysport.tv.

En utmaning för koncernen har historiskt varit att skapa lönsamhet i media-affären. Med en räckvidd om 2 miljoner unika besökare per vecka har vi byggt upp en stark mediaportfölj som producerar högkvalitativt redaktionellt innehåll. Att finansiera den typen av innehåll med räckviddsbaserad annonsering har bevisats sig vara svårt, varför ett viktigt projekt som inleddes när jag tillträdde var att transformera vår mediaaffär. Med hjälp av nya satsningar på kartläggning av data, rörliga prismodeller och nya format (creative/native) ser vi redan nu en förbättrad lönsamhet i vår mediaaffär. Ett exempel är vår satsning inom affiliatemarknadsföring, primärt för spelbolag, som börjat ge resultat och skapat nya intäkter som löper under lång tid framgent.

Investeringen i Eliteprospects utgör en av våra större satsningar. Eliteprospects är ett av våra mest intressanta varumärken som framför allt växer snabbt i Nordamerika. Vår trafik från USA och Canada ökade med drygt 35% under 2017. Det gör att vi nu tittar på en utökad satsning i Nordamerika med en eventuell lokal närvaro.

Under 2018 är vår strategi tydlig; positiv EBITDA skall succesivt uppnås inom varje affärsområde och investeringar kommer att genomföras både i befintliga och nya produkter. Vi har etablerat en stark position i Sverige inför omregleringen av spelmarknaden, vilket är en position som ska stärkas ytterligare genom en utvidgad produktportfölj, i kombination med en ökad internationell etablering.”

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens slut

- Konvertibelemission om 4 000 000 kr har genomförts med maximal teckningsrätt om
5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor.

- Bolaget har ingått samarbete med Insert Coin för att utforska möjligheterna kring digitala spel baserat på sportdata från Everysport Media Group (publ.). Utvecklingen kommer att ske i det gemensamägda bolaget Captain AB. En första produkt är under framtagande och är planerad att lanseras under 2018

- Efter periodens slut har beslut, genom extra bolagsstämma, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under oktober - december 2017 samt helår 2017.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under det fjärde kvartalet 2017 med 3,6%, i jämförelse med samma kvartal föregående år, 22,1 mkr (21,3 mkr).
Under helåret 2017 ser vi en ökad omsättning om 48,8% till 91,7 mkr (61,6 mkr) vilket till största del är hänförligt till förvärv.

Rörelseresultat

Fjärde kvartalet

EBITDA resultatet före engångsposter uppgick till 0,7 mkr (-1,3 mkr) för det fjärde kvartalet 2017.
Poster av engångskaraktär under det fjärde kvartalet motsvarande ca 1,0 mkr har kostnadsförts, vilka i huvudsak kan hänföras till byte av personer i ledande ställning. Rörelseresultatet (EBITDA) för det fjärde kvartalet, inklusive dessa engångsposter, uppgick därmed till -0,3 mkr (-2,3 mkr).

EBIT uppgick för kvartal fyra 2017 till -3,2 mkr (-7,3 mkr). EBIT-resultatet under kvartal fyra 2017 påverkas av avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -2,9 mkr (-7,3 mkr).

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal fyra till 0,7 mkr (0,6 mkr). Av det avser 0,5 mkr omklassificering av posten varumärken till aktiverade utvecklingstillgångar jämfört med tidigare rapporter. Även rörelsekostnader har ökat med motsvarande belopp.
Aktiverat arbete för egen räkning under kvartal fyra uppgår därför till 0,2 mkr (0,6 mkr).

Helåret

EBITDA-resultatet före engångsposter uppgick till 0,7 mkr (-1,8 mkr) för helåret 2017. EBITDA- resultatet efter engångsposter uppgick till -3,2 mkr (-2,8 mkr) för helåret 2017.

EBIT för helåret 2017 uppgick till -24,1 mkr (-13,7 mkr). EBIT-resultatet under helåret 2017 påverkas av avskrivningar och nedskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -20,9 mkr (-10,8 mkr). Under kvartal tre genomfördes en nedskrivning om 6,9 mkr, resterande 14 mkr för helåret avser planenliga avskrivningar enligt K3-regelverket och är inte kassaflödespåverkande. 11,8 mkr av de planenliga avskrivningar avser goodwill och 2,2 avser utvecklingsprojekt.

Räntenettot för helåret uppgick till -1 mkr (-1,3 mkr) och hänförs till bolagets finansieringskostnader via lån.

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 19,8 mkr (42,7 mkr) och en soliditet om 33% (53%).

Likvida medel vid periodens utgång var 1,9 mkr (3,9 mkr).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 31 december 2017 var 112 580 948 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget har även ett utestående konvertibellån om 4 000 000 kr med maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor. Efter fjärde kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 879 aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid periodens slut (31 december) till 57 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Årsredovisningen kommer att publiceras senast den 23 april 2018 på bolagets hemsida samt på Aktietorgets hemsida.
Årsstämman kommer att hållas den 15 maj 2018 i Stockholm.
Delårsrapport för perioden jan-mars 2018 kommer att publiceras den 27 april 2018.

Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se.

Stockholm 2018-02-22

Hannes Andersson Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se 

Prenumerera