Information kring kallelse till extra bolagsstämma

Den 20 juni 2016 ingick Everysport Media Group AB ett avtal om förvärv av sport- och spelinformationsföretaget Daytime Media House AB (DMH) med tillhörande dotterbolag. Förvärvet finansierades genom dels en apportemission och dels ett konvertibellån om 25 mkr som förfaller den 31 dec 2016.

Bolaget undersöker nu möjligheten att med detta konvertibellån skapa förutsättningar för att bredda ägandet i bolaget och därmed ge förutsättning för en ökad likviditet i aktien.

“Därigenom har Everysport möjlighet att slutföra förvärvet av DMH enligt tidigare villkor men på ett för bolaget och aktieägarna mer gynnsamt sätt. Utfallet av den tänkta möjligheten är att Everysport skall kunna skriva av skulden på 25 mkr, förstärka kassan samt öka antalet aktieägare utan att göra någon nyemission eller uppta andra skuldebrev som inte redan är beslutade, säger VD Gustaf Karling”

För att möjliggöra detta har styrelsen beslutat att villkoren i konvertibeln ska ändras med avseende på konverteringstidpunkten från det ursprungliga konverteringsdatumet den 31 december 2016. Den nya tidpunkten planerar styrelsen att låt infalla på ett datum mellan dagen för beslut vid den extra bolagsstämman och det ursprungliga konverteringsdatumet. Styrelsen har för avsikt att återkomma i samband med den extra bolagsstämman med mer information kring detta.

Konvertibelinnehavaren Nordic Growth Capital AB har lämnat sitt samtycke till en sådan ändring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group
E-post: gustaf@esmg.se
Tel: +46 070-7662680
Webb: www.esmg.se

Prenumerera

Dokument & länkar