Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ), org.nr 556739-8143, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november kl. 1500 på Gamla Brogatan 11 i Stockholm. 

ANMÄLAN M. M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 10 november 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (VPC) förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 10 november 2016.

Anmälan skall ske per e-mail till gustaf@esmg.se eller skriftligen till bolaget under adress: Everysport Media Group AB (publ), Box 3619, 103 59 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 10 november 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 november 2016.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.esmg.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av styrelsens beslut att, under förutsättning av bolagsstämmans och konvertibelinnehavarens godkännande, ändra villkor i redan utgiven konvertibel
  7. Stämmans avslutande. 

Ärende 6 – Godkännande av styrelsens beslut att, under förutsättning av bolagsstämmans och konvertibelinnehavarens godkännande, ändra villkor i redan utgiven konvertibel


Styrelsen har beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande och konvertibelinnehavarens samtycke, första stycket i § 4 i villkoren för det konvertibla skuldebrev som emitterats och innehas av Nordic Growth Capital AB genom styrelsebeslut den 20 juni 2016, godkänt av extra bolagsstämma den 29 juli 2016, om nominellt 25 000 000 kronor ska erhålla följande ändrade lydelse:

§ 4 Konvertering
Om inte annat följer av § 8 nedan ska Innehavare äga rätt att den 16 november 2016 till och med den 31 december 2016, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin då utestående fordran till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 0,96 kronor. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren. 

Det noteras också att Konvertibelinnehavaren Nordic Growth Capital AB lämnat sitt samtycke till en sådan ändring.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Gamla Brogatan 11, Stockholm och på dess hemsida, www.esmg.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2016
Styrelsen i Everysport Media Group AB (publ) 

Prenumerera

Dokument & länkar