Konvertibelemission

Everysport Media Groups styrelse har, med stöd av årsstämmas bemyndigande, beslutat att emittera en konvertibel till Isac Brandberg AB vilken ger rätt att konvertera konvertibellånet om totalt 4 000 000 kronor till högst 5 000 000 nya aktier av serie A. Betalning av konvertibeln sker genom att Isac Brandberg AB kvittar del av en skuld som Everysport Media Group har till Isac Brandberg AB. Skulden uppgår per idag totalt till 4 041 644 kronor, inklusive upplupen ränta.

Konvertibeln berättigar till konvertering av lånet till nya aktier av serie A under perioden från och med den 15 mars 2018 till och med den 31 december 2018. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 199 999,97 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,25%. Teckningskursen för konvertibeln är 4 000 000 kr, vilket motsvarar konvertibelns nominella värde.

Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 8% och förfaller till betalning den 31 december 2018. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen (enligt Aktietorgets officiella kursstatistik) under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor.

För ytterligare information kontakta: 

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: +46 70 736 56 25

Epost: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017.  

Prenumerera

Dokument & länkar