EVLI BANKS BOKSLUTSÖVERSIKT 1-12/2012

  • Koncernens nettoomsättning var under betraktelseperioden 48,3 miljoner euro (1-12/2012: 59,0 milj. euro).
  • Koncernens rörelsevinst var 3,6 miljoner euro (3,6 milj. euro).
  • Resultatet före försäljningsförluster och –vinster av engångsnatur blev klart bättre än under jämförelseperioden.
  • Koncernens kostnader minskade betydligt; 19 procent jämfört med fjolåret.
  • Det förvaltade kapitalet uppgick i slutet av december till 5,0 miljarder euro (4,5 mrd euro).
  • Evli Alexander Management Oy, som förvaltar incitamentpaket, utvecklades starkt med en omsättningsökning på 27 procent jämfört med fjolåret.
  • Evli stärkte sin position som kapitalförvaltare i Västra Finland med ett köpebrev som undertecknades 28.11.2012, varigenom Evli från början av januari 2013 förvärvade 90 procent av aktierna i Aurator Varainhoito Oy.
  • Evli Banks likviditet och soliditet är fortsättningsvis goda.
  • Vi väntar oss att årets resultat blir positivt.
  • Styrelsen förslag för dividendutdelning 0,61 euro/aktie (0,61 euro/aktie)Omsättningsutveckling

Koncernens nettoomsättning minskade med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol och var 48,3 miljoner euro (59,0 milj. euro). Föregående års nettoomsättning omfattar en post av engångsnatur som består av försäljningen av fastighetsfondrörelsen.

Treasuryverksamheten hade i början av året en positiv inverkan på omsättningsutvecklingen. Nettoomsättningens minskning är en följd dels av osäkerheten på marknaden som har dragit ner börsomsättningen, av att förvaltningsarvodena i högre grad har riktat sig till ränteviktade strategier, av att de avkastningsrelaterade arvodena har minskat samt av ändringar i koncernstrukturen. Under räkenskapsperioden omvärderade bolaget även de värdepapper som handlas och skrev ner värdet med 1,2 miljoner euro, vilket bidrog till den svagare omsättningsutvecklingen. Nerskrivningen hänför sig i sin helhet till försäljningen av aktierna i Burgundy AB i oktober 2012.

Wealth Management-enhetens nettoomsättning minskade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fastighetsfondverksamhetens avkastning under betraktelseperioden anges som en andel i det samägda bolaget BPT Asset Management A/S:s resultat i posten Andel i samägda bolag. Under jämförelseperioden ingick fastighetsfondverksamhetens avkastning i Wealth Management-enhetens omsättning.

Markets-enhetens nettoomsättning minskade med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskade provisionsintäkter i kombination med att både market making och trading gav ett svagare resultat än i fjol, bidrog till att omsättningen minskade.

Corporate Finance-enhetens nettoomsättning minskade med 19 procent jämfört med motsvarande period i fjol. En betydande fluktuation mellan intäkterna från ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance-affärsrörelsen.

Resultat och kostnadsstruktur

Koncernens resultat före skatter och bokslutsdispositioner var 3,6 miljoner euro (3,6 milj. euro). Koncernens I/K-tal förblev oförändrat på samma nivå, 1,1, som motsvarande period i fjol.

Sparåtgärderna som vidtogs 2011 och 2012 har minskat koncernens kostnader betydligt. Koncernen bokförde under räkenskapsperioden kostnader av engångsnatur till ett värde av 1,8 miljoner euro (1,5 milj. euro), främst i anslutning till omstruktureringar.

”Det är tillfredsställande att vi lyckades hålla det operativa resultatet på fjolårsnivån trots de krävande verksamhetsbetingelserna.  År 2011 vidtog vi anpassningsåtgärder och fortsatte med dem 2012, vilket i hög grad har bidragit till det positiva resultatet. Enligt vår syn är innevarande år alltjämt utmanande för investmentbolag och banker. Bland annat kommer kostnaderna relaterade till den ökade regleringen och bankskatten att ha en inverkan på lönsamheten. Evlis starka marknadsposition i kombination med en god likviditet och soliditet skapar dock goda förutsättningar för en positiv verksamhet.” – kommenterar Maunu Lehtimäki, VD för Evli Bank Plc.

Utsikter

Oavsett osäkerheten som präglar verksamhetsbetingelserna estimerar Evli att resultatet för innevarande år blir positivt. Vår syn får stöd av anpassningsåtgärderna som vidtagits av bolaget samt den starka likviditeten och soliditeten.

Helsingfors den 13 februari 2013

Styrelsen

Tilläggsinformation:

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör
Tel. (09) 4766 9304 eller 050 553 3000

Eeva Vakkilainen, ekonomidirektör
Tel. (09) 4766 9861 eller 040 571 5757

www.evli.com

Evli BANK ABP

Evli Bank hjälper samfund samt privatpersoner att öka sin förmögenhet. Evli erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster.

Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Evlis målsättning är att skapa lågsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Evlis verksamhetsområde omfattar i första hand Östersjöregionen. Banken sysselsätter omkring 240 personer. Evlikoncernens eget kapital uppgår till 49,2 milj. euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 14,6 % (31.12.2012).

Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI-00101 Helsingfors, växel (09) 476 690, www.evli.com

Taggar: