EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-6/2013

  • Koncernens nettoomsättning var under betraktelseperioden 29,3 miljoner euro (1-6/2012: 24,7 milj. euro).
  • Koncernens rörelsevinst var 3,9 miljoner euro (1,9 milj. euro).
  • Konsernens rörelsevinst för andra kvartalet var 2,8 miljoner euro (0,5 milj. euro)
  • Koncernens förvaltade kapital uppgick i slutet av juni till 5,3 miljarder euro (4,8 mrd. euro).
  • I januari 2013 blev Evli majoritetsägare i Aurator Varainhoito Oy genom förvärvet av cirka 90 procent av aktierna.
  • Evli Banks likviditet och soliditet är fortsättningsvis goda.
  • Vi väntar oss att årets resultat som helhet blir bättre än året innan

Maunu Lehtimäki, Chief Executive Officer of Evli Bank Plc, comments as follows (in Swedish and in English):


”Evlis resultat för andra kvartalet förbättrades klart och överskred våra förväntningar. Enheterna kapitalförvaltning och Markets uppvisade, lika som under årets första kvartal, både ökad omsättning och bättre resultat, medan Corporate Finance-enhetens provisionsintäkter blev lägre än normalt. Evlis förvaltade kundkapital ökade med 12 % netto jämfört med fjolåret och nådde 5,3 miljarder euro och intresseföretagen medräknat, 6,4 miljarder euro. Under rådande marknadsbetingelser och med ett starkt halvår bakom oss, bedömer vi att resultatet för året som helhet överskrider fjolårets.”

“There was a significant improvement in Evli’s earnings in the second quarter, which exceeded our expectations. There was an increase in the revenue and result of the Wealth Management and Markets units, as was the case in the previous quarter, but the Corporate Finance unit’s commission income was lower than usual. Evli’s client assets under management increased by 12 percent on the corresponding period of 2012 to a net figure of EUR 5.3 billion, and EUR 6.4 billion including associated companies. On the basis of the current market conditions and strong start to the year, we anticipate that our earnings for 2013 will be an improvement on the previous year.”

Omsättningsutveckling

Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period i fjol och var 29,3 miljoner euro (24,7 milj. euro). Nettoomsättningen påverkades positivt av att provisionsintäkterna ökade och av att både värdepappershandeln och valutaverksamheten ökade. Däremot var räntemarginalen svagare än under jämförelseperioden, vilket belastade omsättningsutvecklingen. 

Kapitalförvaltningsenhetens nettoomsättning ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Konsolideringen av Aurator Varainhoito Oy i koncernens redovisning hade en positiv inverkan på betraktelseperiodens omsättning. 

Markets-enhetens nettoomsättning ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen påverkades positivt av tillväxten i både provisionsintäkternas och värdepappershandelns nettointäkter. Värdepappershandelns ökade nettointäkter omfattar både market making och mäklande av masskuldebrev.

Corporate Finance-enhetens nettoomsättning minskade med 56 procent jämfört med motsvarande period i fjol. En betydande fluktuation mellan intäkterna från ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance-affärsrörelsen.

Resultat och kostnadsstruktur

Koncernens resultat före skatter och vinstpremier till personalen var under betraktelseperioden 4,7 miljoner euro (2,3 milj. euro). Resultatet före skatter och bokslutsdispositioner var 3,9 miljoner euro (1,9 milj. euro). Koncernens I/K-tal förbättrades i jämförelse med motsvarande period i fjol och var 0,87 (0,92).

Utsikter

Bolagets resultat uppskattas bli bättre än fjolårets och positivt. Förväntningarna stöds av verksamhetens gynnsamma utveckling samt en viss förbättring av verksamhetsbetingelserna i början av året.

Helsingfors den 12 juli 2013

Styrelsen

Tilläggsinformation:

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör
Tel. +358 9 4766 9304 eller +358 50 553 3000

www.evli.com

Evli Bank Abp har placering som specialområde. Vi hjälper samfund och privatpersoner att öka sin förmögenhet. Evli erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster.

Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Evlis målsättning är att skapa lågsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Evlis verksamhetsområde omfattar i första hand Östersjöregionen. Banken ysselsätter omkring 250 personer. Evlikoncernens eget kapital uppgår till 49.3 milj. euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 13,7 % (30.6.2013).

Taggar:

Prenumerera

Media

Media