Förändring i valberedningen i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen utsett en ny ledamot till följd av ändrade ägarförhållanden. När valberedningen utsågs var JOVB Investment AB och FROS Ventures AB, vilka kontrolleras av Jens von Bahr respektive Fredrik Österberg, andra och tredje största aktieägare i Evolution Gaming. JOVB Investment AB och FROS Ventures AB har sedan dess flyttat samtliga aktier i Evolution Gaming till Österbahr Ventures AB, som kontrolleras av Jens von Bahr och Fredrik Österberg gemensamt.

Enligt årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna erbjudas möjlighet att utse varsin representant att utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Johan Menckel (som representerade JOVB Investment AB) har i enlighet med årsstämmans beslut ställt sin plats till förfogande, och Handelsbanken Fonder har utsett Christian Brunlid till ny ledamot i valberedningen. Österbahr Ventures AB har utsett Peter Ihrfelt som sin ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består därför av följande ledamöter:

  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Peter Ihrfelt (utsedd av Österbahr Ventures AB)
  • Christian Brunlid (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Joel Citron (styrelseledamot)

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 700 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.