Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2017 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:

  • Ian Livingstone, ordförande (utsedd av Richard Livingstone)
  • Johan Menckel (utsedd av JOVB Investment AB)
  • Peter Ihrfelt (utsedd av FROS Ventures AB)
  • Joel Citron (styrelsens ordförande)

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Stockholm den 21 april 2017, och på bolagets webbplats.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till nominationcommittee@evolutiongaming.com

För ytterligare information, kontakta:
Jens von Bahr, VD, ir@evolutiongaming.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 8.30 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag drygt 2 500 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar