Beslut från eWorks årsstämma den 24 april 2013

UTDELNING

Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 2,50 kronor per aktie, med avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2013. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

STYRELSE OCH ARVODEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Clas Ruthberg, Anna Storåkers och Erik Törnberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, ska utgå med SEK 84 700 till respektive styrelseledamot.

REVISION

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNING

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att inrätta en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra i bolagsordningen till följande;

§1 ”Bolagets firma är eWork Scandinavia AB”

§2 ”Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva förmedling av anställning och uppdrag, huvudsakligen projektarbete, mellan uppdragstagare och uppdragsgivare samt därmed förenlig verksamhet”

§6 ”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högsta åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma”

Stockholm den 24 april 2013
eWork Scandinavia AB (publ)

För mer information, kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80
magnus.eriksson@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar