Delårsrapport januari - september 2015 - Högre omsättning och vinst

Sammandrag av bolagets resultatutveckling (KSEK)

Januari-september 2015/2014
Summa rörelseintäkter                                     16 379 / 10 328
Rörelseresultat (EBITA)                                      1 250 / -1 665
Resultat efter finansiella poster                       1 176 / -1 660
Periodens resultat                                                   927 / -1 660

Helår 2014/2103
Summa rörelseintäkter                                     10 462 / 38 912
Rörelseresultat (EBITA)                                        -3 642 / 279
Resultat efter finansiella poster                          -3 661 / 292
Periodens resultat                                                 -2 732 / 374

Kunder med ramavtal ger löpande avropsbeställningar och medför god beläggning. Strategiskt förvärv genomfört i kvartal tre.

Vårt tredje kvartal har naturligtvis kännetecknats och påverkats av semesterperioden juli-augusti, både hos kunder och bland vår egen personal, men samtidigt har avtal kunnat träffas om såväl ett strategiskt förvärv som nya projekt hos kunder, gällande fiber till lägenheter, villafastigheter och skolor. Vidare har en ny affärsplan med strategier för lönsam tillväxt tagits fram över sommaren.

Väsentliga händelser

Johan Stenman, styrelseledamot i Xtranet sedan 2009, utsågs i juli till styrelsens ordförande.
Jan Danielsson, ledamot och ordförande sedan 2008, kvarstår i styrelsen tillsammans med Kai Lundgren, ledamot sedan 2008.

Ett avtal träffades i månadsskiftet juli-augusti med ICT Construction AB, ett helägt dotterbolag till NeTel AB, om övertagande av en del av ICT:s installationsverksamhet inom fiberteknik. Xtranet har därefter anställt 12 fibertekniker från ICT Construction. Verksamheten, med bas i Västerås och i Sundsvall, övertogs per den 1 augusti. I direkt samband med förvärvet tecknades även ett ram- och ett avropsavtal med NeTel AB samt erhölls en beställning på installationsuppdrag om drygt 10 Mkr.

Genom förvärvet etablerade Xtranet en region Mellansverige, med platskontor i Västerås och i Sundsvall. Till regionchef utsågs i augusti Marcus Fredler, närmast kommande från Infratec och dessförinnan Poweroptic Network Sweden. Marcus kommer att ta över vår region för Östra Sverige, med bas i Solna, och ersätts på Mellansverige fr.o.m. den 1 december enligt nedanstående not.

Bland nya projekt baserade på befintliga ramavtal ingår en avropsbeställning från Solna Stad, gällande fiber- och Cat6-nät i ett 30-tal förskolor. Ordern är ett av de större uppdragen för leverans under kommande vinter.

Under oktober anställdes ytterligare sju fibertekniker - samtliga fullt belagda från första anställningsdagen.

Pär Wickström har anställts och tillträder befattningen som Xtranets regionchef Mellansverige per den 1 december. Pär har närmast verkat som konsult från eget bolag, med fleråriga uppdrag av både strategisk och operativ karaktär, för stadsnätsägare, kommuner och andra branschorgan.

Genom etablering och bemanning av en tredje region i Sverige har ett viktigt delmål uppnåtts: bredare lokal, regional och nationell täckning genom egna resurser med hög kompetens. Något vi ser vara en styrka i pågående diskussioner om förvärv och för samarbeten i olika konstellationer. Samtidigt förstärks vårt kunderbjudande, i både bredd och djup, i segment som konsulttjänster, service och support.

Den 6 november beslöts i en extra sammankallad bolagsstämma, att genomföra en nyemission av aktier med företräde för befintliga ägare samt att erbjuda investerare att teckna aktier och teckningsoptioner i s.k. Units, så att en andel av nyemissionen säkerställs genom teckningsåtaganden. Nyemissionen, om maximalt 21,6 MSEK, genomförs under november-december enligt separat offentliggjord information.

Syftet med nyemissionen är främst att, på ett fördelaktigt sätt, kunna genomföra förvärv i linje med den strategi som har utarbetats. Därutöver är motivet att skapa en stabil bas för tillväxt genom investeringar i effektiva IT-system och verktyg, i marknadsbearbetning samt ytterligare kompetensutveckling.

Mål 2015

Årets ursprungliga mål, drygt 20 Mkr i omsättning med ett rörelseresultat som överstiger 10 %, har reviderats till en omsättning på mellan 25 och 30 Mkr med ett ograverat rörelseresultat.

Finansiell ställning

Per 30 september 2015 uppgick koncernens likvida medel till 1 711 KSEK, soliditeten var 23 % och det egna kapitalet uppgick till 5 061 KSEK.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 30 september 2015:

Namn / Aktier / Teckningsoptioner
Innehav / Förändring i kvartalet / Innehav / Förändring under året
Johan Stenman genom bolag                        2 119 301 / 0 / 0 / 0
Niklas Mellström                                                432 408 / 0 / 0 / 0
Kai Lundgren                                                      100 000 / 0 / 0 / 0
Jan Danielsson                                                  34 483 / 0 / 0 / 0
Mats Ferm                                                           150 000 / 0 / 25 000 / 0
Tom Truedson                                                    28 335 / 0 / 10 000 / 0
Marcus Fredler                                                   50 000 / 50 000 / 0 / 0
Anneli Richardson                                             0 / 0 / 0 / 0

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt att de risker och osä­ker­­­hets­faktorer som kon­cernen står inför är belysta efter bästa förmåga.


Solna den 16 november 2015

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Johan Stenman, ordförande
Tel: 0704-13 05 90
E-post: johan.stenman@forvaltor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter.
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Smidesvägen 12, 171 41 Solna
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en helhetsleverantör av storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access- och fastighetsnät. Gentemot kunder, ofta fastighets­bolag, nätägare och operatörer, tar Xtranet ansvar för hela processen; från nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och ser­vi­ce.

Xtranet har kompetensen för att hjälpa kunder redan på projekterings- och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitligt långsiktig partner som erbjuder vik­tiga mer­värden.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA).

Taggar:

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar