Kommuniké från årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) den 15 juni 2017

Sundbyberg 2017-06-15

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) höll årsstämma den 15 juni 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2016. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totalt 300 000 kronor, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre och att Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz omväljs för nästa period. Bengt-Åke Älgevik valdes till ordförande. Johan Stenman har avböjt omval. Till revisor omvaldes Anneli Richardson.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslöts att tillsätta Valberedning bestående av Bengt-Åke Älgevik (ordförande), Thomas Flinck och Pär Wikström.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad kvittningsemission av högst 2 727 273 aktier till teckningskursen om 0,55 kronor till styrelseledamoten Johan Stenman via bolag, Förvaltor AB. Teckningskursen är densamma som i den företrädesemission som kommunicerades den 11 maj 2017 och grundar sig på aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets balansräkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för de 8 758 089 teckningsoptionerna i serie 2015/2017, TO1, där en (1) option medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsperioden förlängs till den 31 december 2018 (tidigare 31 december 2017) och teckningskursen förändras till 1,60 kronor (tidigare 2,28 kronor) per nytecknad aktie. Skälet till ändringarna är att bolaget avser att säkerställa olika alternativ för framtida finansiering för att stödja utvecklingen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för byte av firma till föreslaget namn Exalt AB (publ.). Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndigande att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket för det fall att föreslaget namn inte kan registreras i sin föreslagna form.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Om Xtranet

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se.

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar