Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 november 2015

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) ("Xtranet" eller "Bolaget") har idag avhållit extra bolagsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

-          Bolagsordningen ändrades genom att höja aktiekapitalets gränser till lägst 5 800 000 kr och högst 23 200 000 kr samt antalet aktier till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Justering skall göras i förhållande till graden av anslutning i den företrädesemission som beslutades.

-          Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna genom utgivande av högst 13 509 180 aktier och höja aktiekapitalet med högst 3 917 662,20 kr. Teckningskursen skall vara 1,60 kr per aktie och 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 9 st aktier. Avstämningsdag är den 13 november 2015 och teckningsperioden 16 november 2015 – 30 november 2015. Betalning ska erläggas senast den 3 december. Tilldelning av icke tecknade aktier med företrädesrätt ska i första hand ske till de teckningsåtagare som ingått avtal att teckna sig för icke tecknade aktier och i andra hand till tidigare aktieägare som tecknat sig utöver sin företrädesrätt.

-          Emission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare av högst 9 456 426 st teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 2,28 kr under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017. Tilldelning sker till de teckningsåtagare som ingått avtal att teckna sig för icke tecknade aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och tecknas senast den 3 december 2015.

-          Bemyndigande till styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet gäller inom ramen för vid var tid gällande gränser aktiekapitalet och antalet aktier enligt bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Tfn 070-936 09 30
E-post mats.ferm@xtranet.se

Om Xtranet
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät, dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering och entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 300 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar