Xtranet avvecklar olönsamma delar i koncernen, utvecklar Exalt-bolagen samt genomför en företrädesemission om 7,9 MSEK

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har länge redovisat svag lönsamhet i verksamheten för fiberentreprenader. Förlusterna har varit så stora att de inte har kunnat kompenseras av de delar i koncernen som genererat god avkastning. Styrelsen har därför beslutat att avveckla den del i koncernen som arbetar med fiberentreprenader. 

Avvecklingen innebär att personal som arbetar i den delen av verksamheten varslas och att kontoren i Sundsvall och Göteborg läggs ner.

Den framtida verksamheten kommer bygga på Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat hög lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och en hög efterfrågan på bolagens tjänster. Omsättningen för senaste hela räkenskapsåret uppgick till ca 33 MSEK. Den organiska tillväxten bedöms till fortsatt 15-20% per år med fortsatt rörelseresultat på nivån 15%.

”Vi väljer att ta kostnaden för denna omställning nu för att snabbt kunna komma till ett positivt kassaflöde och resultat.” Säger Bengt Åke Älgevik styrelseordförande i Xtranet-gruppen.

Mikael Hjälm, idag VD för Exalt Network AB, utses till VD för hela Xtranet-gruppen samtidigt som nuvarande VD väljer att avsluta sitt uppdrag.

Vidare har Styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt om 7,9 MSEK med möjlighet till extratilldelning om 1,5 MSEK till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Nyemissionen är garanterad av bolaget närstående ägare till 75% Inga ersättningar utgår för dessa garantier. 11 befintliga aktier berättigar till teckning av 6 nya aktier. Beslut om de exakta villkoren kommer att fattas av styrelsen i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2016 och beräknas offentliggöras senast i början på maj. Planen är att nyemissionen skall slutföras omkring den 15 juni. Utspädningseffekten vid full teckning inkl. extratilldelning blir 39,4 %.

Bakgrunden till nyemissionen är att täcka avvecklingskostnader och stärka kassan inför en ökad expansionstakt av verksamheten.

I samband med nyemissionen gör huvudägaren Johan Stenman, genom bolag, ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 MSEK. 

Denna information är sådan information som Xtranet gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande i Xtranet;

070-873 18 38

Om Xtranet

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se

Om oss

Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se

Prenumerera

Dokument & länkar