Xtranet genomför nyemission

Extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen I Stockholm AB (publ) (”Xtranet") beslutade den 6 november 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 21,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Bakgrund och motiv till nyemissionen

Sedan ett år har bolaget påbörjat en positionsförskjutning mot ett fördjupat kunderbjudande, som bas för stark tillväxt och uthållig lönsamhet. Nyemissionen medverkar i första hand till att, på ett fördelaktigt sätt, finansiera ytterligare förvärv. Dessutom planeras investeringar i effektiva IT-system och verktyg, i marknadsbearbetning samt medarbetarnas kompetensutveckling.


Villkor för nyemissionen

-       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare varvid fem (5) innehavda aktier ger rätt till teckning av nio (9) nya aktier i Xtranet.

-       För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i Xtranet erhålles nio (9) teckningsrätter (TR). Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

-       Teckningskursen är fastställd till 1,60 SEK per aktie.

-       Nyemissionen omfattar högst 13 509 180 aktier.


Tidplan för nyemissionen

-       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 11 november 2015.

-       Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt är 12 november 2015.

-       Avstämningsdag är den 13 november 2015.

-       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 16 november – 30 november 2015.

-       Teckning utan företrädesrätt sker under samma period.

-       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 november – 26 november 2015.

-       Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga innan teckningsperioden startar på bolagets hemsida www.xtranet.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Ferm, verkställande direktör i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Tfn 070-936 09 30

E-post mats.ferm@xtranet.se


Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projekt­ledning, installation och underhåll av bredbandsnät, dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighets­bolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering och entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar.

Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 500 aktieägare. Se vidare
www.xtranet.se

Taggar:

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar