BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2010-01-01 TILL 2010-12-31

(För komplett bokslutskommuniké, inkl. tabeller, se bifogad fil)

• Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 2,7 MSEK (3,5 MSEK)

• Periodens resultat för kvartal fyra uppgick till - 14,2 MSEK (- 9,8 MSEK)

• Nettoomsättningen för 2010 uppgick till 20,9 MSEK (13,6 MSEK)

• Periodens resultat för 2010 uppgick till - 45,1 MSEK (- 34,3 MSEK)

• Orderingången under 4:e kvartalet uppgick till 10 antenner, varav 4 levererats i kvartalet.

• Under 2010 har bolaget levererat 37 (17) antenner.

• Bolaget har under 2010 genomfört en emission om totalt 38,9 MSEK före kostnader.

• Bolaget har under 2010 påbörjat produktionen av antenner i Singapore.

• Bolaget har under året uppgraderat den tekniska prestandan för såväl Ku-bands- som C-bandsprodukterna samt påbörjat certifieringsarbetet med Ku-bandsantennen.

• I januari 2011 har C2SAT genomfört framgångsrika tester med bl. a. SingTel och har därför kunnat inleda kommersiella förhandlingar med NCS (Pte.) Ltd., SingTel- gruppens systemleverantör inom IT och telekommunikation, om framtida leveranser. Utfallet av dessa förhandlingar kommer att kunna redovisas inom kort.

• Efter periodens slut har bolaget avtalat att emittera konvertibler om max 20,75 MSEK.

|TABLE ID=177|

VD har ordet

Inför 2011 står C2SAT bättre kommersiellt rustat än någonsin tidigare. Bolaget har under året lanserat en ny Ku-bandsantenn, C2SAT 1.2m Ku II, en antenn som uppfyller både kommersiella och regulatoriska krav, samt en C-bandsantenn med uppgraderad och verifierad prestanda som uppfyller såväl regionala som globala kunders krav. De återkommande tekniska motgångarna som tidigare präglat C2SAT, framförallt oväntade sådana, nu senast i samband med uppgraderingsbehovet av C-bandsantennen, skall tillhöra historien. Detta betyder emellertid inte att C2SAT inte står inför fortsatt stora utmaningar. Förutom att få bättre fart på försäljning måste vi väsentligt reducera tillverkningskostnaderna, då särskilt för Ku-bandsantennen. Vi måste dessutom snarast slutföra certifieringen av våra produkter, en viktig förutsättning för flera av de större operatörerna. Dessa processer och många fler pågår för fullt, men har fördröjts på grund av höstens oförutsedda men ofrånkomliga arbete med uppgradering av C-bandsantennen.

Med ökad effektivitet och C2SATs stärkta organisation, inklusive en utökad kompetens inom mjukvaruutveckling, radioprestanda och servicefunktioner i Stockholm och Singapore, räknar vi med att i snabb takt kunna ta igen mycket av den tid som förlorats under hösten.

Potentialen för marginalförbättringar är stor och de identifierade produktrationaliseringarna som nu införs förväntas få finansiellt genomslag under den senare delen av 2011. Utmaningen för C2SATs teknik- och utvecklingsavdelning består inte bara av att reducera produkternas tillverkningskostnader, utan även att samtidigt öka produkternas kvalité, kompatibilitet och en säkrad industrialiseringsprocess.

Att under det tredje kvartalet genomföra en oplanerad teknisk uppgradering av den för C2SAT viktigaste produkten, vilket var en förutsättning för volymleveranser till globala C-bandstjänster, har varit krävande. Det fick även stora konsekvenser för vår förmåga att producera, leverera och sälja antenner både under det tredje och merparten av det fjärde kvartalet. Det skapade även påfrestningar på organisationen, både personellt och finansiellt, och påverkade förutsättningarna för att kunna nå målsättningen om en försäljning om 120 antenner för 2010. Prioriteringen inför framtiden var dock att vi, i den situation bolaget befann sig i, snabbt kunde säkerställa att en ny uppgraderad C-bandsantenn kunde utvecklas, verifieras och produktionssättas inom en ytterst begränsad tidsram.

De åtgärder som vidtogs kunde framgångsrikt slutföras i december. C-bandsantennens prestanda, som är verifierad, är nu väsentligt bättre än tidigare och uppfyller samtliga existerande och potentiella kunders krav. Försäljning och leveranser kunde därför återupptas under slutet av december och fyra (4) C-bandsantenner levererades till kund i Sydostasien redan innan årsskiftet. Tidigare påbörjade POC installationer, med bl.a. SingTel och Star Cruises, uppgraderades i december och utvärderingsprocessen kunde åter påbörjas.

Andra projekt som påverkats, eller försenats, är produktionen av vår nya Ku-bandsantenn, C2SAT 1.2m Ku II, vilken inte kommit igång förrän i december, samt det pågående arbetet med GVF certifiering av Ku II antennen. Nu när fler interna resurser blivit tillgängliga räknar vi med att intensifiera arbetet och kunna slutföra denna process innan juni månad.

Parallellt med arbetet att säkerställa C-bandsantennens prestanda kunde vi i november genomföra tester av vår nya Ku II antenn med SpeedCast i Hongkong, en av Sydostasiens ledande operatörer och nära samarbetspartner med Eutelsat. Detta för att verifiera Ku II antennens prestandaegenskaper och nya funktionalitet, såsom automatisk omkoppling mellan ”Cross-pol” och ”Co-pol”. Efter framgångsrika tester är antennen nu godkänd för användning i SpeedCast’s maritima satellitnät.

Trots att de högt ställda målsättningarna för 2010 om en försäljning av 120 antenner inte infriades så kan ändå året summeras med att C2SAT sålde närmare dubbelt så många antenner som under 2009. Totalt såldes 37 antenner jämfört med 17 antenner i 2009 och därtill skedde en första leverans av tre licenserade ”Black Boxes” till vår partner i Kina.

Sammantaget börjar nu C2SAT göra ett avtryck på marknaden för maritima VSAT och betraktas därmed som en långsiktigt trovärdig aktör. Under våren 2010 kom de första oberoende indikationerna på att C2SAT hade etablerat en mätbar marknadsandel under 2009. Årets försäljningsökning kommer sannolikt innebära att C2SATs marknadsandel ökat ytterligare då oberoende statistik publiceras för 2010.

Det fjärde kvartalets försäljning om 2,7 MSEK (3,5 MSEK) skall ses mot bakgrund av att försäljning och leveranser endast kunde ske under senare delen av december. För helåret 2010 uppnåddes en försäljning om cirka 20,9 MSEK (13,6 MSEK), en ökning med cirka 54 % mot föregående år. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till - 14,1 MSEK (- 9,9 MSEK). Resultatet är allt annat än tillfredställande, men måste ses i sammanhanget av det oplanerade och oförutsedda behovet av att uppgradera C-bandsantennen och de konsekvenser som detta medförde för verksamheten i övrigt.

Under året har ett antal strategiska partners knutits till bolaget och dessa förväntas ha en ökad betydelse för C2SAT i framtiden. Strategin att bearbeta nya aktörer som nu gör sitt inträde på den maritima VSAT marknaden bör ge effekt i framtiden. Redan idag utvärderar flera operatörer, främst i Sydostasien, C2SATs antenner för att på sikt kunna erbjuda dessa i sina systemleveranser.

C2SAT har även inlett ett samarbete med Radio Holland i Singapore där vi, dels har ställt ut tillsammans vid en offshore mässa i Singapore, dels genomför en gemensam POC med ett större asiatiskt rederi. Därutöver är vi nu även i slutfasen av att gemensamt testa och verifiera vår Ku II antenn för Radio Hollands globala nätverk.

Baserat på den positiva respons som erhölls i samband med marknadsaktiviteter i Sydamerika under fjärde kvartalet, från framförallt aktörer inom olje- och offshore industrin, överväger C2SAT att tillsammans med en lokal operatör genomföra ANATEL certifiering, ett krav för att få verka i Brasilien.

Det samarbete som etablerades 2009 med Orange har hittills inte motsvarat bolagets förväntningar, men under december månad tecknades slutligen en order om sex (6) antenner till LCDC som installerar antennerna i ett av Orange’s projekt. Leveranserna förväntas i början av det andra kvartalet 2011. Dessutom deltar nu C2SAT aktivt i flera upphandlingar tillsammans med Orange, upphandlingar som förväntas kunna slutföras under första halvåret 2011.

Finansiellt har året som gått inneburit utmaningar. I juni genomfördes en företrädesemission om cirka 38,9 MSEK som tillsammans med lånefinansiering från Swedbank, ALMI och Norrlandsfonden gjorde det möjligt att expandera bolagets rörelsekapital och lager. Målsättningen var att därigenom öka förutsättningarna för en ökande försäljningsvolym. Den oförutsedda och nödvändiga uppgraderingen av C-bandsantennen har dock även resulterat i att en betydande del av bolagets finansiella resurser i dagsläget är uppbundna i färdigvarulager av främst C-bandsantenner. Under januari 2011 genomförde C2SAT en konvertibelemission syftande till att säkerställa kapitalförsörjning och finansiering fram till dess att bolaget når ett positivt kassaflöde. Den finansiella situationen förväntas att förbättras under kommande år, i takt med att bruttovinsterna och försäljningsvolymen ökar.

Med en etablerad produktionsenhet i Singapore har bolaget nu en produktionskapacitet som säkerställer att C2SAT kan producera den volym som krävs för att uppnå tillväxt och resultat enligt mål.

Det är därför glädjande att konstatera att vi nu under januari 2011 kunnat genomföra positiva tester med bl. a. SingTel, efter det att vi uppgraderat våra POC installationer i december 2010. Kommersiella förhandlingar har därför kunnat inledas med NCS (Pte.) Ltd., SingTel gruppens systemleverantör inom IT och telekommunikation, om framtida leveranser.

Inför 2011 är vår målsättning att uppnå en försäljning om minst 140 antenner och då med tonvikt på C-bandsantenner. Det är min övertygelse att vi, med de kommersiella förutsättningar som nu är på plats, framgångsrikt kommer att kunna slutföra redan långtgående diskussioner med ett flertal leverantörer av globala C-bandstjänster. Vi förväntar oss att pågående och nyligen påbörjade POC installationer skall exekveras i linje med våra och kundernas förväntningar och jag räknar därför med att vi under våren kommer att kunna presentera ett antal för C2SAT strategiskt betydelsefulla affärer.

Solna, den 7 februari 2011

Fredrik Nygren, VD

(För komplett bokslutskommuniké, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar