Bokslutskommuniké för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31

  • Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 3,0 MSEK (4,7 MSEK) och för helåret 9,8 MSEK (6,2 MSEK).
  • EBITDA för Q4 uppgick till -6,5 MSEK (-7,0 MSEK) och för helåret -24,8 MSEK (-31,8 MSEK).
  • Orderingång för Q4 uppgick till 3,3 MSEK (1,7 MSEK) och för helåret 10,6 MSEK (8,2 MSEK). Orderbok per den siste december uppgick till 1,0 MSEK (1,4 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till -11,4 MSEK (-14,9 MSEK) och för helåret -43,7 MSEK (-54,7 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten i Q4 uppgick till 6,0 MSEK (-11,6 MSEK) och för helåret -4,2 MSEK (-31,7 MSEK).
  • Koncernens soliditet var vid årsskiftet, inklusive utestående konvertibler, 24 %. Moderbolagets soliditet, exklusive konvertibler, uppgick vid årsskiftet till 44 %.
  • I januari har C2SAT framgångsrikt säkrat en första order om ca 3 MSEK i ett långsiktigt projekt med betydande potential.
  • Fortsatt försäljningsökning förväntas för 2013 och ett positivt EBIT. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas vara neutralt och resultat efter finansiella kostnader negativt, men väsentligt mindre än för 2012.
  • Bolagets tillväxt hämmas dock fortsatt av begränsade finansiella resurser och därför genomförs under mars-april en företrädesrättsemission av konvertibellån om ca 9 MSEK.  

 

 Nyckeltal, MSEK 

 okt-dec   2012  

 okt-dec  2011

 helår  2012   

 helår  2011   

 Nettoomsättning 

3,0 

4,7 

9,8 

6,2 

 EBITDA 

-6,5 

-7,0 

-24,8 

-31,8 

 Resultat efter skatt 

-11,4 

-14,9 

-43,7 

-54,7 

 Likvida medel 

0,3 

3,6 

0,3 

3,6 

 Resultat per aktie, före utspädning 

-3,48 

-8,79 

-3,48 

-8,79 

 Resultat per aktie, efter utspädning 

-3,48 

-8,79 

-3,48 

-8,79 

 Orderingång, MSEK 

3,3 

1,7 

10,6 

8,2 

 

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (4,7 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -11,4 MSEK (-14,9 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -9,5 MSEK (-11,9 MSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -6,5 MSEK (-7,0 MSEK). Av- och nedskrivningarna har minskat från -4,6 MSEK till -3,1 MSEK. För 2012 innehåller av- och nedskrivningar endast avskrivningar enligt plan. Finansiella kostnader om -1,8 MSEK (-3,3 MEK) under kvartalet består till största delen av räntor på konvertibellån. Orderingång för kvartalet uppgick till 3,3 MSEK (1,7 MSEK). Orderboken per den siste december uppgick till 1,0 MSEK (1,4 MSEK).

Koncernens nettoomsättning för 2012 uppgick till 9,8 MSEK (6,2 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -43,7 MSEK (-54,7 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -34,6 MSEK (-38,4 MSEK). EBITDA för helåret uppgick till -24,8 MSEK (-31,8 MSEK). Av- och nedskrivningarna har minskat från -18,5 MSEK till -12,2 MSEK. Finansiella poster har under perioden ökat till -6,7 MSEK (-4,4 MSEK), vilka påverkats negativt av räntor på konvertibellån samt på övrig kort- och långfristig upplåning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten i Q4 uppgick till 6,0 MSEK (-11,6 MSEK) och för helåret -4,2 MSEK (-31,7 MSEK).

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

I oktober slöt AIMS ett distributionsavtal med Kenda Singapore Pte Ltd, som redan idag är en väletablerad distributör av IMU: er i regionen, med egen representation i förutom Singapore, även  Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna. Kenda har under november utbildats i AIMS produkter.

Bolaget ingick i november ett finansieringsavtal med bolagets huvudägare Gestrike Invest AB som innebär att bolaget tillförs, genom reverslån på marknadsmässiga villkor, cirka 10 MSEK.

I november fördjupades C2SATs samarbete med MDSO i Vietnam genom att MDSO erhöll exklusivitet på C2SATs produkter för den kommersiella marknaden i Vietnam.

ExeoTech Invest AB (publ) (“ExeoTech”) styrelse genomförde i november, med stöd av det emissionsmandat styrelsen erhöll vid senaste ordinarie bolagsstämma den 30:e maj 2012, en riktad emission av aktier till fem (5) fordringsägare om cirka 0,4 miljoner aktier där betalning erlades genom kvittning av fordringar om cirka 1,8 MSEK. Emissionen var ett led i att stärka bolagets finansiella ställning.

Styrelseledamot Krister Mellvé avgick på egen begäran ur ExeoTech Invest AB (publ) styrelse per den 19:e november 2012 på grund av skilda uppfattningar mellan Krister Mellvé och övriga styrelsen avseende bolagets styrning.

 

Väsentliga händelser efter perioden

Den 19 januari 2013 förföll det första av konvertibellån om MSEK 3,75 till återbetalning, ett lån med en konverteringskurs på SEK 13. Konvertibelägarna, Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB valde att inte konvertera. Eftersom ExeoTech inte kunde återbetala lånet i sin helhet inklusive upplupen ränta, ett belopp om cirka MSEK 4,1, erbjöds därför Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB ett nytt konvertibellån omfattande tidigare lånebelopp samt upplupen ränta där villkoren beräknats på samma sätt som vid utgivande av tidigare konvertibellån, d v s två års löptid och 10 % årsränta samt en konverteringskurs om 120 % av volymviktad aktiekurs tio handelsdagar för utgivande, vilket ger en konverteringskurs om SEK 4,85. Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB accepterade detta erbjudande.

I januari har C2SAT framgångsrikt säkrat en första order om ca 3 MSEK i ett projekt med betydande potential.

Under februari månad har samarbetet med Prof. Hager, avseende utveckling av en rörlig solfångare samt gemensam utveckling och kommersialisering inom förnybar energi, avvecklats. Detta då Prof. Hager inte kunnat presentera fullgod dokumentation avseende ägandet av dessa produkter och därför har parterna beslutat att avbryta samarbetet.

I samband med detta har ExeoTech Invest AB (publ) beslutat fortsätta satsningen på minivindkraftverk i samarbete med MRT Wind GmbH, ett bolag som drivs och ägs av Mr. Neil Cook, och som äger rättigheterna till minivindkraftverken, WG 100.

FMC, som nu är helägt av ExeoTech, har ingått avtal med MRT Wind om exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. FMC kommer således inte längre att arbeta med utveckling av solfångaren och/eller Stirling motorn eller lagringsenheten. FMCs fokus kommer att vara minivindkraft och att utveckla denna produkt tillsammans med MRT Wind. ExeoTech Invest AB (publ) har i samband med detta även förvärvat 20 % av MRT Wind.

Den 18 februari 2013, har styrelsen fastställt villkoren i den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades den 21 januari 2013. Genom emissionen tillförs bolaget högst 9,0 MSEK före emissionskostnader.

Varje befintlig aktie i ExeoTech berättigar till en (1) uniträtt. Elva (11) uniträtter ger rätt att teckna en (1) konvertibel till teckningskursen 4,85 SEK, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln. Företrädesemissionen utgörs av högst 1 855 670 konvertibler, innebärande en maximal ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 3 620 894,41 SEK.

Lånet löper från och med den 3 april 2013 till och med den 30 mars 2015 då det förfaller till betalning, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna skall återbetalas i sin helhet i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med en årlig ränta om 10,0 procent. Ränta löper under hela lånets löptid och skall erläggas halvårsvis i efterskott den 30 juni, respektive 30 december, eller, om sådan dag inte är en bankdag, på den närmast därpå följande bankdagen. När ränta ska beräknas för kortare period än ett år, ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla uniträtter är den 11 mars 2013. Teckningsperioden löper från och med den 18 mars 2013 till och med den 3 april 2013

 

Framtidsutsikter

För 2013 väntas ExeoTech Invest AB (publ) kunna uppnå en markant försäljningsökning jämfört med 2012 och nå ett positivt EBIT. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas under 2013 vara neutral. Resultat efter finansiella kostnader förväntas dock vara negativt, men väsentligt mycket mindre än för 2012. Bolagets tillväxt hämmas dock fortsatt av begränsade finansiella resurser.

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 0,3 MSEK (0,2 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling för fjärde kvartalet uppgår till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling för 2012 uppgår till 1,8 MSEK (0,0 MSEK). Kostnader avseende forskning och utveckling kostnadsförs löpande.

 

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,3 MSEK (3,6 MSEK) per den siste december. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 42,6 MSEK (50,9 MSEK). I detta ingår reverslån från bolagets huvudägare, Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB, om totalt cirka 12,0 MSEK.

Koncerns soliditet per den siste december var negativ. Samtidigt var moderbolagets soliditet cirka 44 %. Inkluderas utestående konvertibellån om 21,0 MSEK uppgår koncernens soliditet till 24 %. Målsättningen är att koncernen över tiden skall ha en synlig soliditet på över 20 %. Bolaget kommer därför inom närtid att vidta åtgärder för att förstärka soliditeten.  

 

Moderbolagets resultat

Moderbolagets intäkter uppgick under det fjärde kvartalet till 0,4 MSEK (0,0 MSEK) och kvartalets resultat uppgick till -2,0 MSEK (-3,6 MSEK).

Moderbolagets intäkter för 2012 uppgick till 0,6 MSEK (0,2 MSEK) och resultat uppgick till -8,0 MSEK (-7,8 MSEK).

 

Nästa rapporttillfälle

Rapport för första kvartalet 2013 kommer att lämnas onsdagen den 29:e maj 2013.

 

Kontaktinformation

Fredrik Gisle, t.f.VD, 08-705 95 00, fredrik.gisle@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande, 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.exeotech.se/investerare.

 

Allmän information

Moderbolagets, ExeoTech Invest AB (publ), 556536-0954, affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens.

I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er, FMC Renewable Technologies AB, som har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna.

 

Övrigt

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2012 genomfört en emission av konvertibellån som tecknats av Gestrike Invest AB, som representeras i C2SATs styrelse av ledamoten Jan-Axel Näsman. I den riktade kvittningsemission som beslutades i mars 2012 deltar såväl Jan-Axel Näsman genom Gestrike Invest AB som Hevonen Invest AB genom Henrik von Essen.

Bolaget ingick i november ett finansieringsavtal med bolagets huvudägare Gestrike Invest AB som innebär att bolaget tillförs, genom reverslån på marknadsmässiga villkor, cirka 10 MSEK.

Vid årsskiftet hade Bolaget reverslån från bolagets huvudägare, Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB, om totalt cirka 12 MSEK.

 

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i årsredovisningen för 2011.

 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm, den 22:e februari 2013

Fredrik Gisle,  t.f. VD  

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)