Delårsrapport för perioden 2011-04-01 till 2011-06-30

  • Nettoomsättningen för kvartal två uppgick till 0,0 MSEK (8,7 MSEK)
  • Periodens resultat för kvartal två uppgick till - 14,6 MSEK (- 10,9 MSEK)
  • Resultatet belastas med engångskostnader om cirka 5,8 MSEK
  • Kostnadsreduktioner har genomförts syftande till att halvera löpande omkostnadsnivåer från och med fjärde kvartalet 2011.
  • Bolaget har i perioden utgett konvertibla skuldebrev om 13,8 MSEK. 
  • Bolaget har på stämman beslutat om nedsättning av det bundna aktiekapitalet till förmån för fritt eget kapital i moderbolaget.
  • Bolaget har på stämman beslutat att genomföra ett incitamentsprogram för personal och ledande befattningshavare.
  • Bolaget har på årsstämman beslutat om att genomföra en omvänd split 100:1 där styrelsen har fastställt avstämningsdatumet till den 8:e september 2011.
  • Orderingången har sedan juni utvecklats positivt. Leveranser samt fakturering har åter kommit igång sedan augusti
  • Ett ”Letter of Intent” har tecknats med huvudägarna om att förvärva AIMS genom en riktad emission.

Nyckeltal, MSEK

April-Juni 2011

April-Juni 2010

Jan-Juni 2011

Jan-Juni 2010

Jan-Dec 2010

Nettoomsättning

0,0

8,7

0,1

17,0

20,9

Resultat efter skatt

-14,6

-10,9

-27,3

-21,7

-45,7

Likvida medel

1,7

1,7

1,7

1,7

0,5

Nettoresultat per aktie, före utspädning

-0,02

-0,05

-0,04

-0,05

-0,10

Nettoresultat per aktie, efter utspädning

-0,02

-0,05

-0,04

-0,05

-0,07

Orderingång, MSEK

2,6

6,5

2,6

11,4

17,9

 

VD har ordet

Även det andra kvartalet 2011 präglas av ett fortsatt arbete med att återuppbygga förtroendet för C2SATs produkter genom att framförallt, tillsammans med potentiella kunder, genomföra tester, utvärderingar samt ta fram underbyggande dokumentation.        Försäljningen under kvartalet var därför, liksom i första kvartalet, ytterst begränsad.

I kvartalsrapporten för första kvartalet 2011 konstaterade vi att med den positiva respons vi trots allt fått av potentiella kunder, så var vi övertygade om att botten passerats.  Under andra kvartalet 2011 har C2SAT haft en orderingång om cirka 2,6 Mkr, varav cirka 2,2 Mkr i juni. I juli uppgick orderingången till cirka 1,4 Mkr och för augusti månad har en fortsatt positiv orderingång noterats. Vi noterar även att antalet förfrågningar ökat markant, om än från en låg nivå. Orderstocken per den sista juli 2011 uppgick till cirka 4 Mkr.

 

Försäljning, rullande 12 mån, MSEK

(För diagram se bifogad fil)

I december 2010 aviserades att vi erhållit en order om sex (6) antenner från LCDC och att dessa skulle levereras under andra kvartalet 2011. Detta är en uppföljningsorder på tidigare leveranser om tre (3) antenner till ett omfattande nybyggnadsprogram, ett projekt som är kraftigt försenat och har p g a omvärldshändelser ytterligare försenats. Överenskomna avropstider har överskridits och vi har därför valt att inte inkludera dessa antenner i den redovisade orderboken, även om vi fortsatt räknar med att leverera dessa antenner inom en inte alltför avlägsen framtid.

En omfattande kostnadsreduktion har genomförts under första halvåret. Målsättningen har varit att drastiskt reducera omkostnadsnivån i C2SAT, utan att negativt påverka bolagets framtida leveransförmåga. Genomförda åtgärder ger dock inte synbara resultat förrän i slutet av tredje kvartalet 2011 och fullt genomslag först i det fjärde kvartalet. Omkostnadsnivån i C2SAT kommer då att ha närmare halverats jämfört med 2010.                    

I andra kvartalet har kostnadsnivån och kassaflöde påverkats negativt av vidtagna åtgärder då bolaget belastats med avgångsvederlag och andra kostnader i samband med avslutande av anställningar. Vid utgången av tredje kvartalet kommer antalet anställda att ha halverats jämfört med motsvarande period 2010. Även övriga omkostnader har då reducerats.

Vi räknar dessutom med att kunna genomföra ytterligare åtgärder för att reducera bolagets omkostnadsnivå. Vi kommer nu även slutföra ett antal åtgärder för att reducera tillverkningskostnaderna, då dessa åtgärder krävt investeringar i verktygskostnader har de tidigare tillfälligt nedprioriterats medan fokus varit att omsätta och avveckla befintliga lager.

Kostnadsnivåerna för kvartalet påverkas negativt av kostnader av ”engångskaraktär” om cirka 0,8 MSEK. Dels kostnader för att koncentrera produktionen till Singapore från och med tredje kvartalet, dels att det i samband med pågående arbete med att uppgradera och certifiera våra antenner genomförts en översyn av bolagets patentportfölj vilket resulterat i att det bokförda värdet på vissa äldre patent skrivits ned med cirka 4 Mkr.

Kvartalets försäljning är cirka 0,0 MSEK (8,7 MSEK) och rörelseresultatet för kvartalet uppgår till  - 16,2 MSEK (-11,0 MSEK) inklusive belastningarna med nedskrivningar och engångskostnader om totalt 5,8 MSEK och inklusive negativa valutaeffekter om ca 1 MSEK. Planenliga avskrivningar är därtill nu väsentligt högre än föregående år. Sedan 2011 skriver C2SAT ner på de tidigare aktiverade utvecklingskostnaderna och kostnadsför löpande produktutvecklingskostnader, vilket ytterligare påverkar en jämförelse mellan kvartalen.

I pågående process om att uppnå GVF typgodkännande har tester av vår Ku II antenn och dess radioegenskaper framgångsrikt genomförts med EutelSat under juni. EutelSat’s representanter har därefter även besökt C2SAT’s produktion i Singapore med gott resultat. Endast ett fåtal utestående tester och dokumentation kvarstår och vi räknar med att certifieringen kommer kunna vara slutförd inom kort. Gemensamma tester med MRT och verifiering av den nu fullt integrerade SolarDish produkten pågår för närvarande inför kommande POC installationer.  

Stora delar av sjöfartsmarknaden brottas även fortsättningsvis med otillräcklig lönsamhet, vilket resulterat i en generellt lägre marknadsaktivitet för den maritima VSAT marknaden, då den allmänna investeringsviljan är begränsad. Den förbättring C2SAT upplever i orderingång och försäljning sedan juni är framförallt hänförlig till slutkunder inom olje- och offshoresektorn som uppvisar en fortsatt god lönsamhet.

Likvida medel var vid utgången av kvartalet cirka 1,7 MSEK. En betydande del av bolagets finansiella resurser är uppbundna i förskott och varulager motsvarande cirka 23,9 MSEK vid utgången av kvartalet. Den orderingång som skett sedan juni månad innebär att de första utleveranserna och den fakturering som påbörjats i augusti gör att lagret nu börjat omsättas till kundfordringar och likvida medel.

I april genomfördes en riktad konvertibelemission om 5 MSEK till en icke närstående investerare, med en option för denne investerare att teckna för ytterligare 10 MSEK inom   12 månader. Därtill har ytterligare 3,5 MSEK av den i januari genomförda konvertibelemissionen till Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB inbetalts i april, och i juni genomfördes ytterligare en riktad emission av konvertibler om 5,3 MSEK till Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB för att stärka bolagets likvida medel.

Då det har tagit längre tid än väntat att återetablera den försäljningstrend som förelåg under den första delen av året 2010, revideras den tidigare målsättningen om att sälja minst 100 antenner under innevarande år. Då orderingång och försäljning kommit igång under det tredje kvartalet, och en positiv trend noterats i övrigt, förväntas ändå försäljningen för innevarande år överstiga år 2010 års nivåer.

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Solna den 30:e Augusti 2011

 

 

Fredrik Nygren, VD