Delårsrapport för perioden 2013-07-01 till 2013-09-30

  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 3,1 MSEK (1,1 MSEK).
  • EBITDA för Q3 uppgick till -3,9 MSEK (-7,0 MSEK).
  • Orderingång för Q3 uppgick till 24,7 MSEK (1,1 MSEK).
  • Orderbok per den siste september uppgick till 25,1 MSEK (1,0 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -9,6 MSEK (-11,9 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q3 uppgick till -0,7 MSEK (-3,7 MSEK).
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3, inklusive utestående konvertibler, 2 %. Moderbolagets soliditet, exklusive konvertibler, uppgick till 49 % och inklusive konvertibler 69 %.
  • Trots märkbara kommersiella framgångar är Bolagets ekonomi fortsatt mycket ansträngd. Därför arbetas intensivt med en garanterad företrädesrättsemission. Målet är att säkerställa en soliditet på närmare 50 % och en kassa på minst 15 MSEK.

 

Nyckeltal, MSEK

Q3     2013

Q3     2012

jan-sept     2013

jan-sept     2012

helår 2012

Nettoomsättning

3,1

1,1

8,0

6,8

9,8

EBITDA

-3,9

-7,0

-15,5

-18,3

-24,8

Resultat efter skatt

-9,6

-11,9

-30,6

-32,3

-43,4

Likvida medel

0,0

0,7

0,0

0,7

0,3

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,57

-0,99

-1,81

-2,88

-3,46

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,57

-0,99

-1,81

-2,88

-3,46

Orderingång, MSEK

24,7

1,1

33,6

7,0

10,6

 

VD kommentar

Det är verkligen tillfredställande att den fastslagna strategin redan nu ger märkbart positivt resultat. Vår orderingång om cirka 24,7 MSEK under tredje kvartalet och det faktum att bolaget nu är engagerat i fem stycken olika utvecklingsprojekt är tydliga bevis på detta. Jag vågar även påstå att vi nu genomgående möts av en helt annan respons än tidigare både bland kunder och konkurrenter. Vi är åter med i matchen och har med den nya strategin identifierat vår nisch som är utvecklingsprojekt, baserade på C2SATs antennrobot med AIMS IMUer som en nyckelkomponent. Vi har med strategin en stark marknadsposition som vi nu kan bygga vidare på. Jag är därför övertygad om att vi nu går en spännande framtid till mötes och att Bolagets framtidsutsikter är mycket goda.

Även den ökande försäljningen, upp 18 % för niomånadersperioden och upp 179 % för tredje kvartalet isolerat, om än från låga nivåer, visar att vi är på rätt väg. En väsentligt förbättrad produktmix där utvecklingsprojekt och eftermarknadsförsäljning nu utgör merparten av försäljningen, nästan 80 % i tredje kvartalet och cirka 55 % för niomånadersperioden, att jämföra med knappt 20 % för helåret 2012, gör att våra marginaler snabbt förbättras. EBITDA för det tredje kvartalet var fortsatt negativt med 3,9 MSEK, men märkbart bättre än både motsvarande period föregående år och föregående kvartal.

Trots Bolagets kommersiella framgångar så är ekonomin fortsatt mycket ansträngd och därför arbetar Bolaget intensivt på åtgärder för att stärka både balansräkning och likviditet. Målet är att efter vidtagna åtgärder har slutförts så skall Bolagets soliditet uppgå till närmare 50 % och Bolagets kassa till minst 15 MSEK. En viktig del av denna åtgärdsplan är en garanterad företrädesrättsemission. Mer detaljerad information väntas kunna presenteras innan årsskiftet.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 3,1 MSEK (1,1 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till –9,6 MSEK (-11,9 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till –7,0 MSEK (-7,7 MSEK). EBITDA för tredje kvartalet uppgick till –3,9 MSEK (-7,0 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till –3,0 MSEK (-3,0 MSEK). Finansiella kostnader om –2,7 MSEK (-1,9 MSEK) under kvartalet består till största delen av räntor på konvertibellån samt på övrig kortfristig upplåning. Orderingång för kvartalet uppgick till 24,7 MSEK (1,1 MSEK). Orderboken per den siste september uppgick till 25,1 MSEK (1,0 MSEK). Valutakursdifferenser uppgår till -0,4 MSEK (-0,3 MSEK).

Koncernens nettoomsättning för perioden januari till september uppgick till 8,0 MSEK (6,8 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till –30,6 MSEK (-32,3 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till –23,7 MSEK (-25,1 MSEK). EBITDA för perioden uppgick till –15,5 MSEK (-18,3 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till –9,1 MSEK (-9,1 MSEK). Finansiella poster om –6,0 MSEK (-4,9 MSEK) har under perioden påverkats negativt av räntor på konvertibellån samt på övrig kort- och långfristig upplåning. Valutakursdifferenser uppgår till -0,3 MSEK (-0,4 SEK).

Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till –0,7 MSEK (-3,7 MSEK) och för jan-sept till -0,2 MSEK (-10,2 MSEK).

 

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q3

Q3

(%)

 
 

2013

2012

Förändring

2012

Antenner, Kommersiella

      0,6   

      0,6   

      -1,7   

    4,0   

Utvecklingsprojekt

      1,9   

       -     

       n.a.

    1,3   

Eftermarknadsförsäljning

      0,5   

      0,2   

    140,0   

    0,5   

AIMS

      0,2   

      0,3   

    -50,0   

    2,4   

Övrigt

       _     

      _     

       n.a.

    1,6   

Totalt

      3,1   

     1,1   

    179,1   

    9,8   

 

 

 

 

 

         
 

jan-sept

jan-sept

(%)

 
 

2013

2012

Förändring

2012

Antenner, Kommersiella

      3,2   

    2,6   

      22,3   

     4,0   

Utvecklingsprojekt

      3,2   

    1,3   

      49,2   

     1,3   

Eftermarknadsförsäljning

      1,2   

    0,3   

    290,0   

     0,5   

AIMS

      0,5   

    2,0   

     -77,5   

     2,4   

Övrigt

        -    

    0,6   

   -100,0   

     1,6   

Totalt

     8,0   

    6,8   

       18,2   

     9,8   

 

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q3

Q3

(%)

 
 

2013

2012

Förändring

2012

Europa

        0,6   

        0,4   

          71,4   

       4,5   

Asien

        2,5   

        0,7   

         257,1   

       5,1   

Övriga länder

          -     

          -     

             n.a.

       0,2   

Totalt

        3,1   

        1,1   

         195,2   

       9,8   

         
         
 

jan-sept

jan-sept

(%)

 
 

2013

2012

Förändring

2012

Europa

        2,3   

       4,5   

         -48,3   

        4,5   

Asien

        5,7   

       1,5   

         293,1   

        5,1   

Övriga länder

          -     

       0,9   

        -100,0   

        0,2   

Totalt

        8,0   

       6,8   

            18,5   

        9,8   

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling för tredje kvartalet uppgår till 0,0 MSEK (0,5 MSEK).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under jan-sept uppgick till 0,0 MSEK (0,2 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling för jan-sept uppgår till 0,8 MSEK (1,8 MSEK).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,7 MSEK) per den siste september. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 44,8 MSEK (42,8 MSEK). I detta ingår reverslån från Bolagets huvudägare, Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB, om totalt cirka 18 MSEK.

Tredje kvartalets förlust har medfört att koncerns soliditet per den siste september var negativ. Samtidigt var moderbolagets soliditet 49 %. Bolaget har som mål att kunna uppvisa en synlig soliditet om minst 35 % samt ha en disponibel likviditet om minst 15 MSEK.

Moderbolagets resultat

Moderbolagets intäkter uppgick under det tredje kvartalet till 0,0 MSEK (0,1 MSEK) och kvartalets resultat uppgick till –3,0 MSEK (-3,1 MSEK).

Moderbolagets intäkter uppgick under jan-sept till 0,1 MSEK (0,2 MSEK) och resultatet uppgick till    -7,2 MSEK (-6,0 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I juli förföll ett konvertibellån om MSEK 5,3 till återbetalning, ett lån med konverteringskurs 8 kr. Konvertibelägarna, Gestrike Invest och Hevonen Invest valde att inte konvertera. Bolaget erbjöd dem därför ett nytt konvertibellån om MSEK 5,3 till samma villkor, d.v.s. med en konverteringskurs om 8 kr, ett erbjudande som accepterades.

I augusti vann bolaget två utvecklingsprojekt till ett sammanlagt initialt ordervärde om cirka 3,4 MUSD. Augusti månad uppvisar därför bolagets bästa orderingång någonsin om cirka 3,6 MUSD.

Ett av dessa utvecklingsprojekt avser att för en icke Europeisk kund utveckla en Ku-bandsantenn baserad på C2SATs P9 antennrobot och en av kunden specificerad radiolösning. Medan det andra utvecklingsprojektet avser att tillsammans med en Europeisk systemintegratör anpassa C2SATs befintliga Ku II antenn till en sydostasiatisk kunds specifika krav.

För ändamålet har i september ett nytt dotterbolag bildats, C2SAT Communication Technology AB, som skall ansvara för alla utvecklingsprojekt som baseras på C2SATs antennrobot.

En förutsättning för att Bolaget framgångsrikt skall kunna genomföra redan ingångna utvecklingsprojekt samt konkurrera om ytterligare utvecklingsprojekt är att bolagets finansiella ställning stärks väsentligt. Ett första steg i denna process är att Gestrike Invest och Hevonen Invest i september påkallat konvertering av tre (3) konvertibellån om totalt cirka 11,1 MSEK motsvarande cirka 2,3 miljoner aktier. I anslutning till detta genomförde bolaget även en riktad emission om totalt cirka 1,3 miljoner aktier för att reglera upplupna räntor och fordringar om totalt cirka 6,5 MSEK. Kursen per aktie i båda transaktionerna var 4,85 kr.

Sammantaget stärks koncernens eget kapital genom dessa åtgärder med cirka 17,6 MSEK. Därtill reduceras de löpande räntekostnaderna med cirka 1,1 MSEK per år. Antalet aktier ökade med dessa transaktioner från 16 971 648 till 20 596 204. Åtgärderna gav dock ingen förstärkning av bolagets likviditet.

Väsentliga händelser efter perioden

I oktober har en projektfinansiering om 3 MSEK upptagits samtidigt som bolagets organisation skalats upp för att hantera pågående utvecklingsprojekt. Detta har bl.a. inneburit att utvecklingsorganisationen stärkts med fyra heltidskonsulter.

C2SAT har i oktober utökat sitt distributörsnätverk med ytterligare en distributör i Indonesien, PT Multi Guna Eka Pratama.

I oktober har de två (2) första anpassade Ku II enheterna avsedda för utvecklingsprojektet tillsammans med en Europeisk systemintegratör och en sydostasiatisk slutkund specifika krav levererats och kommer efter installation att under en period genomgå fälttester. Vid ett positivt utfall förväntas därefter individuella avrop av för kunden anpassade antenner pågå under ett stort antal år. Projektet reflekteras endast i bolagets orderbok vid erhållna inköpsorder för antenner.

I november har en första order erhållits för en specialutformad C-bandsantenn avsedd för ett större gasprojekt i Pacific-regionen. Leverans sker under första kvartalet 2014 och representerar ett ordervärde som motsvarar minst tre gånger det av en standardutformad C-bandsantenn. Ett intensivt arbete pågår med ytterligare order avsedda för detta projekt och fler ordrar av liknande antenner förväntas därför innan årsskiftet.

I november har dessutom ExeoTech förvärvat ytterligare 8 procent av aktierna i MRT Wind GmbH. Aktierna har förvärvats från bolagets huvudägare och verkställande direktör, Neil Cook, som efter försäljningen fortsatt är bolagets störste ägare med cirka 31 % av aktierna. Förvärvet genomförs genom en riktad emission av 298 644 aktier i ExeoTech, baserat på den 16 novembers slutkurs om 2,95 SEK, d.v.s. en köpeskilling på cirka 0,9 MSEK. Antalet aktier i ExeoTech ökar med detta från 20 596 204 till 20 894 848, d.v.s. en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 1,4 %.

Efter aktieköpet och MRT Winds GmbH förvärv av Windtechnik Oberland GmbH genom en apportemission, uppgår ExeoTechs ägande i MRT Wind GmbH till 26,75 %.

Framtidsutsikter

Bolaget har framgångsrikt säkrat ytterligare utvecklingsprojekt under tredje kvartalet och orderingången för kommersiella antenner fortsätter att förbättras. Eftermarknadsförsäljningen ökar också markant. En stigande försäljning i kombination med en allt mer fördelaktig produktmix gör att EBITDA successivt förbättras om än i långsammare takt än vad som tidigare förväntats. En bidragande orsak är att bolagets tillväxt fortsatt hämmas av den mycket ansträngda ekonomin.

För Q4 väntas bolaget kunna uppnå både en försäljningsökning och ett förbättrat EBITDA jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att för helåret väntas ExeoTech Invest AB (publ) kunna uppvisa en markant försäljningsökning jämfört med 2012. Tidigare prognostiserat positivt EBITDA för helåret kommer inte att infrias. EBITDA kommer att vara negativt men märkbart bättre än för 2012. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas fortsatt vara neutral. Resultat efter finansiella kostnader kommer att vara negativt, men väsentligt mindre än för 2012.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för fjärde kvartalet 2013 kommer att lämnas fredagen den 21 februari 2014.

Kontaktinformation

Fredrik Gisle, t.f. VD             08-705 95 00, fredrik.gisle@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande     08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla Exeotech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.exeotech.se/investerare.

Allmän information

Moderbolagets, ExeoTech Invest AB (publ), 556536-0954, affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens.

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 26,75 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot, C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er. FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna. Bolagets säte är i Stockholm.

Övrigt

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2013 genomfört emissioner av aktier och konvertibellån som bl.a. tecknats av Gestrike Invest AB, som representeras i ExeoTechs styrelse av ledamoten Jan-Axel Näsman, och Hevonen Invest AB som representeras i ExeoTechs styrelse av ledamoten Henrik von Essen.

Vid utgången av tredje kvartalet hade Bolaget reverslån från Bolagets huvudägare, Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB, om totalt cirka 18 MSEK.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i årsredovisningen för 2012.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm, den 29:e november 2013

Fredrik Gisle,  t.f. VD Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.