Fortsatt förstärkning av balansräkning – Kvittningsemission om 1,2 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE, 2 november 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTechs styrelse har idag utifrån det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 30 juli beslutat om en riktad kvittningsemission på cirka 1,2 MSEK. Emissionen riktats till fodringsägare och innebär att cirka 51,2 miljoner aktier emitteras till kurs 0,0239 kr per aktie.

Emissionen innebär att bolaget ytterligare reducera skuldsättningen. Sedan den siste juni har ExeoTechs totala skulder minskat från 25,6 MSEK till 9,8 MSEK. Detta har skett genom kvittningar och amorteringar. Samtidigt har eget kapital stärkts, om än fortsatt negativt, från -23,5 MSEK den siste juni till – 10,4 MSEK, inklusive nu beslutad emission. Eget kapital kommer även stärkas ytterligare, cirka 3 MSEK, i samband med att optionen om att förvärva Oak Event AB utnyttjas inom kort.

Antalet aktier uppgår efter denna emission, inklusive emission under registrering, till 163 296 570.

I en kommentar säger VD Jesper Birgemo ”Med detta börjar vi nu närma oss slutet av städfasen. Vi har på kort tid krafitgt reducerat skulderna, börjat återställa det egna kapitalet och skapat förutsättningarna för att säkerställa det långsiktiga kapitalbehovet. Ytterligare åtgärder kommer dock att krävas.

Vi har nu även presenterat våra fastslagna målsättningar för 2016 och 2017, vilket gör att alla intressenter kring bolaget nu kan följa med i vad mån dessa mål nås. För 2016 är målet att uppnå en omsättning om cirka 26 MSEK och en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 3 MSEK. För 2017 är målsättningen en omsättning om cirka 44 MSEK och en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 5 MSEK.

Avslutningsvis är det fortsatt min förhoppning att inom kort kunna presentera ytterligare förvärv inom catering som kompletterar och stärker vår befintliga verksamhet.”

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34