Fulltecknad konvertibelemission i ExeoTech Invest AB

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 april 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) har nu slutfört sammanställningen av nyemissionen av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen fulltecknades. Av den totala nyemissionen tecknades cirka 7 procent med stöd av uniträtter och resterande cirka 93 procent utan företrädesrätt. Bolagets huvudägare tecknade motsvarande cirka 80 procent medan övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknade cirka 8 procent. Cirka 93 procent av nyemissionen tecknades genom kvittning av fordringar på Bolaget.

I nyemissionen tecknades totalt 1 542 877 konvertibler, motsvarande nominellt belopp om 7 482 953,5 SEK. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 542 877 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 8 procent. 

Konvertiblerna, som löper med en årlig ränta om 10,0 procent som erläggs halvårsvis, förfaller till betalning den 28 februari 2015 om inte konvertering eller förtida återbetalning dessförinnan ägt rum. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 1 februari 2015 till och med den 28 februari 2015.

Gestrike och Hevonen har accepterat detta erbjudande.

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB:s (”ExeoTech”) affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens. I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er, FMC Renewable Technologies AB, som har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).(www.exeotech.se)

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande ExeoTech

ExeoTech Invest AB, Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige 

Tel: 08-7059500, fredrik.nygren@exeotech.se