KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2013 kl. 10.00 i lokal Piren i Koppartälten, Hagaparken, Solna. Registrering till årsstämma börjar kl. 09.00.

 

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 maj 2013,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2013, under adress ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Dalvägen 16, 3 tr, 169 56 Solna eller via e-post till stamma@exeotech.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 23 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 23 maj 2013, insändas till ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Dalvägen 16, 3 tr, 169 56 Solna. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se

 

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Verkställande direktörens anförande.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
 16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
 17. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, styrelse och nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner.
 18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
 19. Årsstämmans avslutande.

 

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 17 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För giltigt beslut under punkten 18 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 16 971 648 aktier med en röst vardera.

 

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16, 17 och 18 samt årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 15 maj 2013. Samtidigt kommer fullständigt förslag till bemyndigande att finnas tillgängliga. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

_________________

Stockholm i april 2013

 

ExeoTech Invest AB (publ) Styrelsen