Kallelse till Extra bolagsstämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 januari 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2016 klockan 10.00 på Karlavägen 71, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 2 februari 2016, samt (ii) senast tisdagen den 2 februari 2016 anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Norra vägen 18, 392 34 Kalmar eller via e-post till info@exeotech.se.     

För att se hela kallelsen se bifogade pdf. alternativt gå in på bolagets hemsida www.exeotech.se

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34