KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ZIP STRUCTURE AB (PUBL) 2004-06-30

Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Fischer och Gunnar Säll samt nyval av Thomas Lindwall och Tommy Sundquist. Thomas Lindwall är Advokat i Stockholm och Styrelseordförande i Axlon International AB och har tidigare varit ledamot i Zip. Tommy Sundqvist är VD och styrelsemedlem i C2SAT. Han har mer än 35 års erfarenhet av internationell konsulting och försäljning. Vidare beslutade stämman om omval av Magnus Brändström som revisor.

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt beslöt avräkna hela den ansamlade förlusten i moderbolaget mot överkursfonden.

Det beslöts att förvärva verksamheten innefattande utveckling, produktion och marknadsföring av mobil kommunikationsutrustning i C2SAT Communication AB genom emission av 83.389.000 aktier av serie B. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Zip Structure vara 123.000.000 aktier fördelat på 1.200.000 A-aktier och 121.800.000 B-aktier.

Det beslöts att sälja 51% av aktierna i Infoservice Sweden AB till Real Good AB för 3.000.000 kr.

Det beslöts att ändra bolagsordningen avseende kapitalgränserna. Ny nedre gräns är 15.000.000 kr och övre gräns 60.000.000 kr.

Samtliga beslut som fattades på stämman överensstämmer med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag med undantag av dispositionen av den ansamlade förlusten i moderbolaget som skall avräknas mot överkursfonden.

För ytterligare information kontakta Thomas Lindwall 0708-142850

Dokument & länkar