KVARTALSRAPPORT

Resultat och viktiga händelser i korthet kvartal 1-3

Delårsrapport januari-september 2003

* Intäkterna för perioden (januari-september) uppgick till 5,1 Mkr (5,0 Mkr)

* Resultatet för perioden (januari-september) uppgick till -2,1 Mkr (-5,2 Mkr)

* Nettoresultat per aktie (januari-september) -0,05 kr (–0,14 kr). Antalet aktier är 39.075.950 (38.375.950)

* Koncernen har efter perioden inlett marknadsföring av ett med stöd från regeringen egenutvecklat system för hälsobokslut. Mer än 20 stora svenska organisationer genomför redan hälsobokslut som pilotprojekt.

* Koncernen omstruktureras gradvis i linje med koncernens strategiska inriktning. Under perioden har inletts förhandlingar om förvärv av en verksamhet inom ett närliggande område. Samtidigt diskuterar InfoService försäljning av en av verksamhetsgrenarna.

* Likviditeten är fortsatt mycket ansträngd och styrelse och ledning följer noggrant försäljningsutvecklingen, finansiella åtaganden samt avyttringar.

Kommentar av vd Lars Törnqvist: ”Vårt system för Hälsobokslut har lanserats och har blivit väl bemött av kunderna. Det beror på att vi har valt att utforma Hälsobokslutet så att det ger en förbättrad personalekonomisk styrning och ledningsinformation. Vi bedömer att vi är väl positionerade och att vi ligger före konkurrenterna. Framtiden är lovande, inte minst därför att kassaflödet från den löpande verksamheten innevarande kvartal (Q4) är positivt. Min bedömning är att verksamhetens resultat fortsatt kommer att vara positivt. Men likviditeten är ett bekymmer för affärsutvecklingen. Vi klarar nämligen inte att expandera i den takt som Hälsobokslutet ger möjlighet till.”

För ytterligare information:

Vd Lars Törnqvist, telefon 0586-421 00, lars.tornqvist@zipstructure.se

För nyhetsbrev:

Skicka din e-postadress till info@zipstructure.se

Nästa rapport: Bokslutskommuniké 13 februari 2004.

Bilagor: Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen.

Bolagets revisor har ej gjort en översiktlig granskning.

Dokument & länkar