Månadsbrev för november

STOCKHOLM, SVERIGE, 6 november 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

I oktober presenterade vi, såsom tidigare utlovat, våra finansiella mål för 2016 och 2017. För 2016 är målet, för de verksamheter som konsolideras, att uppnå en omsättning om cirka 26 MSEK, varav befintlig verksamhet, inklusive Oak Event AB, svarar för cirka 19 MSEK och varav 7 MSEK tillkommer under året genom förvärv framförallt inom Oak Events cateringverksamhet. Målsättning är att uppnå en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 3 MSEK, varav under året förvärvade verksamheter bidrar med cirka 1 MSEK. För 2017 är målet att uppnå en omsättning om cirka 44 MSEK varav under året förvärvade verksamheter utgör cirka 9 MSEK. Målet för EBITDA, exklusive moderbolaget, är cirka 5 MSEK varav de under året förvärvade verksamheterna bidrar med cirka 1 MSEK.

Ett positivt operativt kassaflöde förväntas kunna uppnås både under 2016 och 2017. Målsättningen är vidare att kunna upprätthålla en soliditet på över 40 % och att kunna redovisa ett eget kapital om minst 8 MSEK vid utgången av 2016. För 2016 beräknas en avkastning på eget kapital om minst 5 % kunna uppnås och för 2017 minst 10 %. 

Våra förvärv och investeringar, tillsammans med de åtgärder som vi vidtar för att stärka våra finanser, lägger således grunden till att vi uppnå dessa finansiella mål. Aktivitetsnivå är och kommer att vara fortsatt hög till dess att vi har en balansräkning och kassa som säkerställer vår tillväxt. Där är vi inte ännu. Ytterligare åtgärder krävs. Därför blandar vi fortsatt defensiva åtgärder avsedda att sanera balansräkningen med framåtriktade aggresiva förvärv och investeringar.

I oktober avvecklade Gästrike Invest AB hela sitt innehav i ExeoTech motsvarande 6,8 % av aktierna. Samtidigt förvärvade underteckad samt vår ordförande 750 000 aktier vardera. Efter dessa förvärv uppgår undertecknads innehav till 3,8 % av utestående aktier och ordförandes innehav till 6,8 %.

Utvecklingen för våra finanser

I början på november har ytterligare en rikta kvittningsemission genomförst på cirka 1,2 MSEK. Emissionen riktats till fodringsägare och innebär att cirka 51,2 miljoner aktier emitteras till kurs 0,0239 kr per aktie. Emissionen innebär att bolaget ytterligare reducera skuldsättningen. Sedan den siste juni har ExeoTechs totala skulder minskat från 25,6 MSEK till 9,8 MSEK. Detta har skett genom kvittningar och amorteringar. Samtidigt har eget kapital stärkts, om än fortsatt negativt, från -23,5 MSEK den siste juni till – 10,4 MSEK, inklusive nu beslutad emission. Eget kapital kommer även stärkas ytterligare, cirka 3 MSEK, i samband med att optionen om att förvärva Oak Event AB utnyttjas inom kort. Antalet aktier uppgår efter denna emission, inklusive emission under registrering, till 163 296 570.

Utvecklingen för våra verksamheter i oktober

För oktober uppvisar Sameffekt AB (www.sameffekt.se) i stort sett oförändrad omsättning mot samma period 2014 och nådde positivt resultat. I oktober har ett antal nya större och strategiskt viktiga kunder vunnits, kunder varvs årsvolymner motsvara uppemot tio befintliga kunder. De förhandligar Sameffekt inlett om att överta en befintlig kundbas som på årsbasis omsätter cirka 1,5 MSEK är ännu inte slutförda.

La Petite Epicerie de Saigon Ltd (”LPES”) (www.lpesaigon.com), där vi äger 10 %, har fortsatt att utvecklas starkt under oktober. Försäljningen i oktober ökade med 92 % jämfört med 2014. Noteras skall dessutom att det är först i november som tidigare aviserade större hotelkontrakt kommer att synas i faktureringen.

I oktober har ingåtts ytterligare ett större leveransavtal med ett hotel, ett av de större resorthotellen i Da Nang, Vietnam, har tecknat ett års kontrakt. Vi räknar fortsatt med ytterligare minst två större hotellkontrakt kontrakt innan årsskiftet. Målsättningen för LPES om att uppnå en omsättning på cirka 2,5 MSEK (f.å. cirka 0,4 MSEK) under innevarande år kvarstår således.

Under oktober månad har även första provleveranser skett till nya distributörer i Spanien och Dubai. Vidare har även avtal ingåtts om att kommersiella leveranser till bolagets distributör i Hong Kong påbörjas i januari 2016. Avtal har också ingåtts om att delta i en större provlansering av Vietnamesiska matprodukter i Schweiz i januari 2016.

I oktober har LPES också påbörjat provlansering av torkad exotisk frukt på den Vietnamesiska marknaden med gott utfall. Hur och när en större lansering skall ske utvärderas förnärvarande. LPES kommer med detta att under inledningen av 2016 ha produktportfölj som omfattar sylt, honung, juice och torkad frukt.

The LPES Trading Company Pte Ltd (www.lpes-trading.com), där vi äger 60 %, är i slutfasen av att förbereda lansering av bolagets första produkt, en serie ekologiska te från Vietnam. Vi räknar med att påbörja lansering under december på de marknader där LPES sylt idag säjls och då under LPES varumärke 

LPE Saigon AB (www.lpes.se), där vi äger 60 %, lanserade LPES sylt i Sverige i slutet av september och har under oktober börjat bearbeta ett stort antal försäljningskanaler. Redan nu har ett antal försäljningsställen, framförallt i centrala Stockholm, etablerats men även ett antal kunder inom food services.

Oak Event AB – Cateringverksamheten ”Måltid” – Såsom vi tidigare deklarerat är vår strategiska huvudfokus att bygga upp en svensk cateringverksamhet inriktad på svensk och internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för det offentliga marknadssegmentet. Optionsavtalet om att senast den siste november i år förvärva Oak Event AB, i vilket ingår en cateringsverksamhet i Kalmar som bedrivs enligt bolagets catering koncept ”Måltid” är vårt första steg i denna process. Därför var det extra glädjande att redan i oktober kunna konstatera att Oak Events cateringsverksamhet tillförs ytterligare volymer då en av Oak Events lokala konkurrenter, Coop Forums restaurangverksamhet i Giraffen, Kalmar, meddelade, i oktober, att man inom kort avecklar sin restaurangverksamhet för att ge ytterligare utrymme för butiker. Detta har redan nu inneburit att Oak Events cateringverksamhet i Kalmar, från och med årsskiftet, tillförsäkrats ytterligare kunder till ett värde om en cirka 0,65 MSEK per år.

Vi ser en stor tillväxtpotential i cateringverksamheten, en fragmenterad bransch där tillväxt och lönsamhet kan uppnås genom kompletterande förvärv. Tillväxt skall framförallt genom förvärv och lönsamhet och kassaflöde uppnås genom stordriftsfördelar. Vi räknar därför fortsatt med att inom kort kunna presentera ytterligare förvärv.

Väl mött

Jesper Birgemo

VD ExeoTech Invest AB (publ)

jesper.birgemo@exeotech.se

Tel 070-895 39 34

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)