PRESSRELEASE

Zip Structure AB (publ), noterat vid NGM, förvärvar InfoService Sweden AB och Metodicum AB och kallar till extra bolagsstämma måndag 31 december 2001 kl. 11.00 på Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Styrelsen i Zip Structure har beslutat att under bemyndigande från bolagsstämman 27 september 2001 förvärva huvuddelen av verksamheten i InfoService Sweden AB samt dotterbolaget Metodicum AB. Förvärvet skall ske genom emission av sammanlagt 18.200.000 B-aktier och det bokförda värdet beräknas bli 6,4 mkr. Efter ett förvärv kommer det totala antalet aktier i Zip Structure vara 34.225.950 aktier fördelat på 1.200.000 A-aktier och 33.025.950 B-aktier. De nya aktierna medför en utspädning på 113,6 % avseende kapital och 82,6 % avseende röster. InfoService kommer momentant ha 45,2 % av rösterna och 53,2 % av kapitalet. Efter utskiftning av aktier till närstående intressenter beräknas InfoService inneha 37,3 % av rösterna. Transaktionen sker genom förvärv av verksamheten i InfoService med undantag av fastighetsförvaltningsprogrammet REAL. Förvärvet sker per 31 december 2001.

InfoServicekoncernen utvecklar, underhåller och säljer administrativa system för företagshälsovårdsenheter samt system för rehabiliteringsekonomi. InfoServicekoncernen har 12 anställda och omsätter proforma 8,5 mkr 2001 med ett neutralt resultat. Kunder innefattar Ericsson, Volvo, Scania, Stockholm Stad m.fl. Företaget har varit etablerat i mer än 15 år.

Vid stämman kommer att behandlas val av styrelseledamöter. Aktieägare med mer än 50% av rösterna har föreslagit att till nya ledamöter välja Peter Fischer, Lars Törnqvist, Thomas Aronsson och Sven Eldh. Peter Fischer är knuten till Gelba Management AB som rådgivare och är fd. vd i EBP Group. Lars Törnqvist är vd i Infoservice. Thomas Aronsson är konsult och föreläsare i personalekonomi. Sven Eldh är styrelseledamot i Scana AS.

Vd Ulf Löwenhav kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med förvärvet av InfoServicekoncernen vilket ger oss kompetens och marknadsposition att fortsätta bygga en verksamhet inom segmentet hälsa och arbetsmiljö. Detta underlättas av att InfoService är beläget i Degerfors med god tillgång på stabil och kompetent arbetskraft samt lokaler. Vi avser även förlägga Zips verksamhet till Degerfors”.

InfoService vd Lars Törnqvist: ”Strategiska produkter och tjänster för hälsa och lönsamhet är ett expansivt område och genom att ingå i Zip bedömer vi att vi kommer att kunna genomföra kompletteringsförvärv under de kommande åren”.

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är införd i bolagets aktiebok senast fredagen den 21 december 2001, dels anmält sitt deltagande till Zip Structure AB (publ) senast kl. 16.00 fredagen den 28 december 2001, endera per post under adress Zip Structure AB (publ), Box 1515, 111 85 STOCKHOLM, eller per telefax 08-50912290. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer (dagtid) samt antal aktier och aktieslag. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 december 2001.

För ytterligare information kontakta vd Ulf Löwenhav 0701-898909.

Dokument & länkar