Sammanläggning av aktier i C2SAT holding AB (publ)

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 augusti 2011 – (NGM Equity, C2ST). C2SAT holding AB (publ.)

(”C2SAT”).

Den 5 maj 2011 beslutade årsstämman i C2SAT holding AB (publ) (”C2SAT” eller ”Bolaget”) om att genomföra en sammanläggning av aktier och styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag. Med stöd av bemyndigandet har styrelsen nu fastställt avstämningsdag för sammanläggningen till den 8 september 2011.

 

Bakgrund och beskrivning av sammanläggning av aktier

Bakgrunden till sammanläggningen är att skapa ett ändamålsenligt antal aktier i Bolaget. Antalet aktier i Bolaget skall minskas genom att aktierna läggs samman 1:100, vilket innebär att 100 aktier läggs samman till en aktie.

Beslutet innebär att antalet utestående aktier kommer att minska från 622 998 080 till 6 229 980.

Aktiekapitalet kommer efter sammanläggningen att oförändrat uppgå till 12 459 961,60 kronor.

Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 100 kommer överskjutande antal aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas av Mangold Fondkommission AB, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring vecka 39.

Aktieägare behöver inte vidta någon direkt åtgärd i samband med sammanläggningen. För att undvika försäljning av överskjutande aktier måste dock antalet innehavda aktier på avstämningsdagen uppgå till ett antal jämnt delbart med 100. Sista handelsdagen att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 100 är den 5 september 2011.

 

Tidsplan för sammanläggningen av aktier

5 september 2011                         

Sista dag för handel med Bolagets aktier före sammanläggningen, möjligheten att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 100.

 

6 september 2011                         

Första handelsdagen med Bolagets aktier efter sammanläggningen (ny aktiekurs som återspeglar effekten av sammanläggningen).

 

8 september 2011                         

Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier, överskjutande aktier övergår i Bolagets ägo.

 

9 september 2011                         

Det nya antalet aktier bokas in på aktieägares konto.

 

Omkring vecka 39                        

Utbetalning av likvid från försäljning av överskjutande aktier.

 

Effekter av sammanläggningen av aktier

Sammanläggningen kommer att resultera i ett lägre antal aktier i Bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, dvs. aktieägarens andel i Bolagets aktiekapital, förblir oförändrad, med undantag för de aktieägare som innehar överskjutande aktier. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som nu existerande aktier.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.com)

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, VD C2SAT

C2SAT

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se           

 

Lars Davås, Finanschef & IR-ansvarig C2SAT

C2SAT

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 13, lars.davas@C2SAT.se