Styrelsen har fastställt villkoren för nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare

STOCKHOLM, SVERIGE, 18 februari 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech” eller ”Bolaget”) har idag, måndagen den 18 februari 2013, fastställt villkoren i den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades den 21 januari 2013. Genom emissionen tillförs Bolaget högst 9,0 MSEK före emissionskostnader. 

 

Sammanfattning:

  • Lånebeloppet uppgår till högst 9,0 MSEK och skall representeras av konvertibler på sammanlagt högst samma belopp.
  • Aktieägare i ExeoTech har företrädesrätt att för elva (11) befintliga aktier teckna en (1) konvertibel.
  • Teckningskursen är 4,85 SEK per konvertibel, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln.
  • Räntan har fastställts till 10,0 procent per år och konverteringskursen har fastställts till 4,85 SEK.
  • Teckningsperioden löper från och med den 18 mars 2013 till och med den 3 april 2013.
  • Avstämningsdag är den 11 mars 2013. 

 

Huvudsakliga villkor

Styrelsen i ExeoTech har fastställt villkoren för emissionen av konvertibler som beslutades den 21 januari 2013. Varje befintlig aktie i ExeoTech berättigar till en (1) uniträtt. Elva (11) uniträtter ger rätt att teckna en (1) konvertibel till teckningskursen 4,85 SEK, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln. Företrädesemissionen utgörs av högst 1 855 670 konvertibler, innebärande en maximal ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 3 620 894,41 SEK.

Lånet löper från och med den 3 april 2013 till och med den 30 mars 2015 då det förfaller till betalning, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna skall återbetalas i sin helhet i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med en årlig ränta om 10,0 procent. Ränta löper under hela lånets löptid och skall erläggas halvårsvis i efterskott den 30 juni, respektive 30 december, eller, om sådan dag inte är en bankdag, på den närmast därpå följande bankdagen. När ränta ska beräknas för kortare period än ett år, ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla uniträtter är den 11 mars 2013. Teckningsperioden löper från och med den 18 mars 2013 till och med den 3 april 2013.

Teckning av aktier i ExeoTech genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering till aktier av redan utestående konvertibler i Bolaget måste påkallas av innehavarna senast den 28 februari 2013 för att dessa aktier skall ha rätt att delta i företrädesemissionen.

 

Preliminär tidsplan

6 Mars 2013:     Sista dag för handel med aktien inklusive företrädesrätt att deltaga i emissionen.
11 mars 2013: 

 

Avstämningsdag för att deltaga i företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som denna dag är registrerade i ExeoTechs aktiebok kommer att erhålla uniträtter för deltagande i företrädesemissionen.
14 mars 2013:    Beräknad dag för offentliggörande av memorandum med anledning av företrädesemissionen.
15 mars 2013:    Beräknad dag för distribution av anmälningssedel och emissionsredovisning till aktieägarna.

18 mars – 3 april 2013: 

  Teckningsperiod i företrädesemissionen.
9 april 2013:          Preliminärt datum för offentliggörandet av emissionsutfallet.

 

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ExeoTech i samband med företrädesemissionen.

 

Om ExeoTech Invest AB

ExeoTech Invest AB:s (”ExeoTech”) affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution. ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad. ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens. I ExeoTech ingår idag de helägda dotterbolagen C2SAT Communications AB, som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer, och AIMS AB, som utvecklar och säljer IMU:er. Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i FMC Renewable Technologies AB, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. ExeoTech Invest AB (publ) är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).(www.exeotech.se)

 

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande ExeoTech

ExeoTech Invest

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@exeotech.se