Den extra bolagsstämman godkände förslaget om teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Den extra bolagsstämman godkände förslaget om teckningsoptioner till ledande befattningshavare Den extra bolagsstämman i Expanda AB (publ) den 22 november 1999 godkände enhälligt styrelsens förslag om emission av förlagslån förenat med högst 200 000 teckningsoptioner riktad till Sydostinvest AB (helägt dotterbolag till Expanda AB (publ)) för vidare försäljning till ledande befattningshavare i Expandakoncernen (verkställande direktörer i Expanda AB:s (publ) svenska dotterbolag). Beslutet innebär vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en utspädning med drygt 2 procent av aktiekapitalet och cirka 1 procent av röstetalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett innehav av teckningsoptioner hos ledande befattningshavare är avsett att ha en incitamentseffekt som är till gagn för såväl bolaget som dess aktieägare. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 30 november 2001 - 1 januari 2003 och teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 130 % av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 23 - 29 november 1999 framräknade medeltalet av betalkursen på bolagets B- aktie. Priset på teckningsoptionerna fastställes på marknadsmässiga grunder av KPMG Corporate Finance. Beslutet i dess fullständiga lydelse kan erhållas från bolagets kontor. Växjö den 22 november 1999 Styrelsen Frågor besvaras av Expanda AB:s (publ) VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernomsättningen, proforma, för 1999 beräknas uppgå till 625 mkr med ett resultat före dispositioner och skatt på 60 mkr. Ambitionen är att Expanda Design Group inom en tvåårsperiod skall bestå av designföretag med en årsomsättning på minst 1 mdr kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar