Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Expanda AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I EXPANDA AB (PUBL) Aktieägarna i Expanda Aktiebolag (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 3 maj 2000 kl 18.00 på Spångbergs, Honnörsgatan 15 i Växjö (I 11-området). Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken för bolaget senast den 20 april 2000, dels senast den 27 april 2000 skriftligen anmäla sig till bolaget under adress Klostergatan 2, 352 30 VÄXJÖ, telefax 0470-72 79 79 eller muntligen på telefon 0470-72 79 70. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid. Föredragningslista 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av förslag till dagordning; 5. Val av en eller två justeringsmän; 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 8. Verkställande direktörens anförande; 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 10.Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 12.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter jämte antalet revisorer och revisorssuppleanter; 13.Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 14.Val av styrelse och revisorer; 15.Emissionsbemyndigande för styrelsen; 16.Fråga om dotterbolaget Sydostinvest AB:s överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare; 17.Övriga frågor; 18.Avslutning av stämman. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1999 med 1,50 kronor per aktie, varav 0,50 kronor utgör extra bonus. Avstämningsdag är den 8 maj 2000. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC den 15 maj 2000. Styrelse och revisorer Vid ordinarie bolagsstämma 1999 utsågs en nomineringskommitté att förbereda styrelsevalet 2000. Kommittén har bestått av Jerry Fredriksson, Sävsjö (sammankallande), Dick Söderlund, Växjö och styrelsens ordförande Anders Hultman, Växjö. Efter kontakter med större aktieägare representerande cirka 40 % av rösterna har kommittén beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter, Börje Axelsson, Torbjörn Björstrand, Jan Ove Forsell, Anders Hultman, Katarina Mohlin och Kenneth Ståhl. Nomineringskommittén föreslår vidare omval av auktoriserade revisorn Raine Svensson som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Michael Johansson som suppleant. Emissionsbemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission genom utgivande av B-aktier, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, uppgående till högst nominellt 10 mkr. Skälet till att bemyndigandet skall innefatta rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt är att bolaget som likvid skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelse. Teckningsoptioner Vid extra bolagsstämma den 22 november 1999 beslutades om utgivande av förlagslån med tillhörande optionsrätter att tecknas av dotterbolaget Sydostinvest AB. Vidare beslutades att godkänna att Sydostinvest AB överlåter teckningsrätter till verkställande direktörer i Expanda AB:s svenska dotterbolag, med sista anmälningsdag den 30 november 1999. Samtliga verkställande direktörer har förvärvat teckningsoptioner varför 120 000 st av totalt 200 000 st sålts. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Sydostinvest AB har rätt att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma överlåta resterande 80 000 st teckningsoptioner till kommande nyanställda verkställande direktörer i koncernen med maximal tilldelning om 20 000 st per person. Övrigt I anslutning till stämman kommer professor HC Ericson att hålla ett föredrag över ämnet "Design Management". Vidare inbjudes till en lättare måltid. Växjö i mars 2000 Expanda AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar