Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 (distribueras som en del av detta pressmeddelande) Omsättning 565 mkr, resultat efter finansiella poster 38 mkr Helårsprognos: Omsättning 700 - 750 mkr, resultat 40 - 50 mkr Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 142,9 mkr (193,9 mkr) och resultatet efter finansiella poster till 3,4 mkr (14,3 mkr). Från årets början är motsvarande siffror 564,5 mkr (586,3 mkr) resp 37,6 mkr (61,4 mkr). Tredje kvartalet förra året ingick Callenberg Group i koncernen, vilket förklarar större delen av omsättningsminskningen och till en del också resultatminskningen. I det ackumulerade resultatet för i år ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group AB med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Resultatet per aktie efter skatt och minoritetsandel uppgår till 3,90 kr ( 4,82 kr) och synligt eget kapital per aktie till 31,88 kr ( 28,11 kr). Soliditeten redovisas vid kvartalets utgång till till 46,3 procent ( 36,2 procent). Kvartalsresultaten 2001 ligger betydligt under motsvarande siffror i fjol. Som framgår av denna delårsrapport och tidigare lämnad information beror detta, förutom på den försämrade konjunkturen, främst på att ett antal projekt/struktureringsåtgärder ännu inte givit positivt utfall (Gärsnäs, Atran) samt resultatnedgången i Skaga till följd av förändrad efterfrågan. Inom varje del av koncernen pågår ett intensivt förändrings- och kostnadsbesparingsarbete. Antalet anställda i koncernen (för jämförbara enheter efter försäljningen av Callenberg Group) kommer under året att minska med ett 40-tal personer till cirka 500. Neddragningarna gäller framför allt Skaga, Gärsnäs samt Abstractas Perstorpsfabrik. I Gärsnäs sker också permitteringar under sista kvartalet. Under september förvärvades inrednings- och designföretaget Voice AB i Jönköping. Förvärvet av Voice kommer att positivt påverka Expanda koncernens vinst under det fjärde kvartalet. I föregående kvartalsrapport beräknade vi att koncernens omsättning för 2001 skulle komma att hamna i intervallet 750-800 mkr med ett resultat efter finansnetto på cirka 50 mkr. Den allt större osäkerhet som nu råder i vår omvärld efter den 11 september gör att vi väljer att justera ner prognosen till " en omsättning på mellan 700 och 750 mkr med ett resultat efter finansnetto i intervallet 40 och 50 mkr." Minskad volym får omedelbart genomslag i resultatet medan merparten av de besparingar som det interna arbetet alstrar slår igenom först senare. Växjö den 26 oktober 2001 Expanda AB Jan Ove Forsell Expanda AB (publ), org nr 556541-2094 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Omsättning 564,5 mkr (586,3 mkr) · Rörelseresultat 42,3 mkr (65,9 mkr) · Resultat efter finansiella poster 37,6 mkr (61,4 mkr) · Resultat efter skatt och minoritetsandel per aktie 3,90 kr (4,82 kr) · Eget kapital 269,0 mkr (237,2 mkr) · Eget kapital per aktie 31,88 kr (28,11 kr) · Soliditet 46 % (36 %) · Omsättning och resultat Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 142,9 mkr (193,9 mkr) och resultatet efter finansiella poster till 3,4 mkr (14,3 mkr). Från årets början är motsvarande siffror 564,5 mkr (586,3 mkr) resp 37,6 mkr (61,4 mkr). År 2000 var Callenberg Group en del av Expandakoncernen, under 2001 finns Callenbergs med under 4,5 månader. Detta förklarar större delen av omsättningsminskningen. I det ackumulerade resultatet för i år ingår reavinsten från avyttringen av aktierna i Callenberg Group med 30,8 mkr. Föregående år ingick poster av engångsnatur med 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Rörelseresultaten för de enskilda kvartalen 2001 ligger betydligt under motsvarande siffror i fjol. Som framgår av denna delårsrapport och tidigare lämnad information beror detta förutom på den försämrade konjunkturen främst på att ett antal projekt/struktureringsåtgärder ännu inte givit positivt utfall (Gärsnäs, Atran) samt det kraftiga resultatfallet i Skaga till följd av förändrad efterfrågan. Att Callenbergs finns med enbart under del av året påverkar också. Inom varje del av koncernen pågår ett intensivt förändrings- och kostnadsbesparingsarbete. Antalet anställda i koncernen (för jämförbara enheter efter försäljningen av Callenberg Group) kommer under året att minska med ett 40-tal personer till cirka 500. Neddragningarna gäller framför allt Skaga, Gärsnäs samt Abstractas Perstorpsfabrik. I Gärsnäs sker också permitteringar under sista kvartalet. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter skatt och minoritetsandel uppgår till 3,90 kr ( 4,82 kr) och synligt eget kapital per aktie till 31,88 kr ( 28,11 kr). Soliditeten redovisas vid kvartalets utgång till till 46,3 procent ( 36,2 procent). Avyttring av Callenberg Group Samtliga aktier i Expandas dotterbolag Callenberg Group AB överläts 2001- 05-15 till ett nybildat förvärvsbolag, AnCal AB, vilket till 80 procent ägs av riskkapitalfonden Segulah II L.P. och till 20 procent av Expanda AB. Affären har givit ett mycket gott ekonomiskt utfall för Expandakoncernen med en skattefri reavinst på 30,8 mkr, som redovisades under andra kvartalet. Vår bedömning är att det 20-procentiga aktieinnehavet i den nybildade AnCal-koncernen skall kunna utvecklas till en mycket lönsam investering på sikt. I det korta perspektivet påverkas dock bolaget kraftigt av händelserna i USA i september genom att kryssningsrederierna, som är det amerikanska dotterbolagets viktigaste kundgrupp, nu genomför kraftiga neddragningar. Vårt innehav i AnCal-koncernen redovisas som intressebolag och resultatbidraget för fyra och en halv månader uppgår till 0,5 mkr. Förvärvet av Voice AB Förhandlingarna med ägarna till inrednings- och designföretaget Voice AB i Jönköping avslutades under september och Expanda övertog samtliga aktier i bolaget per 2001-10-01. Voice utvecklar och marknadsför möbler och inredningsprodukter för i första hand hemmöbelsektorn. På senare tid har man också fått ett fotfäste inom offentlig miljö. Bolaget har etablerat sig starkt på flera exportmarknader och man är representerad på ett 20-tal olika marknader med en exportandel på ca 65 %. Bolagets produktionskoncept bygger på att komponenter köps från olika underleverantörer och monteras/packas vid den moderna fabriksanläggningen i Jönköping. Voice har expanderat snabbt under god lönsamhet. Omsättningen för verksamhetsåret 2000/2001 uppgick till 67 mkr med ett resultat efter finansnetto på 7,8 mkr. Den slutliga köpeskillingen för aktierna bestäms av bolagets resultatutveckling under 2001 och 2002. Grundköpeskillingen, som enligt överenskommelse mellan parterna ej skall offentliggöras, erläggs till största dels kontant samt med 130.000 nyemitterade Expanda- aktier, serie B. Antalet aktier ryms inom den ram för nyemission som Expandas styrelse beviljades vid ordinarie bolagsstämma i april. Förvärvet av Voice kommer under fjärde kvartalet att positivt påverka Expandakoncernens vinst, men de väsentliga resultateffekterna och synergierna kommer under 2002. Vi bedömer att Voice kan expandera kraftigt under de närmaste åren. Dessutom finns avsevärda synergier mellan Voice och andra Expandabolag inom såväl marknadsföring som produktion. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde. Lammhults redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 36,7 mkr (41,3 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 5,7 mkr (7,3 mkr). Från årets början är omsättningen 118,2 mkr (119,9 mkr) och rörelseresultatet 15,0 mkr (19,9 mkr). Lammhults marknadsspridning och höga exportandel är betydelsefull i tider av sämre konjunktur och vår exportförsäljning har ökat med 5 %. Ökade leveransvolymer har gått till Storbritannien, Danmark och Schweiz. Även på Tysklandsmarknaden noterar vi förbättringar, vilket vi tycker antyder "trendbrott". Av Lammhults försäljning går cirka 40 % till den svenska marknaden. Vår försäljning i år har gått ner med 9 %, vilket vi bedömer är betydligt mindre än vad marknaden för designmöbler totalt har minskat. Detta betyder ökade marknadsandelar. Lammhults beräknas ha en god omsättnings- och resultatutveckling under resten av året. Bl a påbörjas leveranserna av möbler till Arlandas nya terminal med ett faktureringsvärde i år på närmare 5 mkr. Enligt tidigare bedömning skulle denna order följas av fler, men till följd av problemen för flyget verkar planerade utbyggnader komma att förskjutas framåt i tiden. Gärsnäs omsatte under tredje kvartalet 13,8 mkr (11,6 mkr) med en rörelseförlust på 0,6 mkr (- 0,2 mkr). Från årets början är omsättningen 30,8 mkr (32,9 mkr) med en rörelseförlust på 4,5 mkr (-1,0 mkr). Under tredje kvartalet har den order till Konserthuset i Stockholm värd 6,4 mkr, som vi tidigare informerat om, levererats. Merparten av de åtgärder som vidtagits på produkt- och marknadssidan för att vända bolagets förlusttrend är av långsiktig natur, vilket inledningsvis skapar merkostnader. De nya produkter som presenterades på Stockholmsmässan i februari har fått mycket god publicitet och marknaden upplever att Gärsnäs på nytt kan ta fram produkter som är moderna och intressanta för såväl offentlig som hemmiljö. Det tar dock tid innan dessa nya produkter ger någon väsentlig volym. På flera exportmarknader har Lammhults återförsäljare påbörjat lanseringen av Gärsnäs sortiment. På grund av lågkonjunkturen och det kraftiga beroendet av Sverigemarknaden är beläggningen i Gärsnäs f n för låg. Antalet anställda har därför minskat och härutöver har vi tillgripit permitteringar. Även sista kvartalet beräknas ge röda siffror i Gärsnäs. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Abstractakoncernen redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 27,0 mkr (33,3 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 1,7 mkr (4,9 mkr). Från årets början är omsättningen 102,6 mkr (90,4 mkr) och rörelseresultatet 6,2 mkr (14,4 mkr). Omsättningsökningen är helt hänförlig till förvärvet av Diafax, som skedde vid halvårsskiftet i fjol. Betydande extrakostnader belastar resultatet i år, bl a kostnader för flyttning av verksamheten i Lammhult till den nya fastigheten samt flyttning av Diafax verksamhet från Hallsberg till Lammhult. Orderingången i Abstracta/Diafax har den senaste månaden varit lägre än förväntat. Detta gäller speciellt för den del av bolaget som jobbar med legoproduktion. Antalet anställda vid Perstorpsenheten har som en följd av detta och till följd av löpande rationalisering reducerats. En intensiv kostnadsjakt har inletts för att parera den svagare marknadsbild vi nu ser. Eurobib Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e- commerce. Eurobib redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 25,6 mkr (30,2 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 2,4 mkr (3,8 mkr). Från årets början är omsättningen 74,6 mkr (37,3 mkr) med ett rörelseresultat på 0,8 mkr (2,8 mkr). Tredje kvartalet tillhör normalt bolagets starkaste. Eurobib tog vid årets början över marknadsföringen i Norge och Danmark i egen regi, i Norge via ett helägt säljbolag, i Danmark genom en säljfilial. Detta har medfört extrakostnader under uppstartningsfasen, samtidigt som volymutvecklingen varit betydligt sämre än prognos. På Norgemarknaden tar vi nu ett nästa steg när vårt säljbolag vid årsskiftet 2001/2002 slås samman med motsvarande säljaktivitet hos tidigare konkurrenten Bibliotekssentralen A/S. Det nya bolaget BS Eurobib AB, till 50 % ägt av oss, får en hög marknadsandel på den norska marknaden för inredningsprodukter för bibliotek. Avsevärda kostnader kan sparas genom samordnad marknadsföring (bl a gemensam katalog) och genom att administrationen samordnas med Bibliotekssentralens administration samtidigt som all distribution kommer att ske från Eurobibs lager i Hässleholm. Bibliotekssentralen har på den norska marknaden representerat konkurrerande inredningsprodukter. Under 2001 har Eurobib haft avsevärda extrakostnader för flytt av lagret från Lund till Hässleholm, omprofileringskostnader för namnbytet samt uppgradering av de administrativa systemen, vilka tidigare delvis var gemensamma med systemen hos förre huvudägaren till bolaget. Även resterande del av året bör ge överskott i bolaget, även om det finns en tendens att planerade projekt i nuvarande marknadsläge skjuts framåt i tiden. Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Skaga redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 20,5 mkr (22,0 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 0,7 mkr (2,6 mkr). Från årets början är omsättningen 70,1 mkr (74,7 mkr) och rörelseresultatet 2,7 mkr (16,5 mkr). Orsaken till resultatnedgången är framför allt svängningen i efterfrågan från glasögonbågar i acetat mot mer metallbågar. För att anpassa bolaget till det förändrade efterfrågeläget och göra bolaget mer flexibelt genomför Skagas nya företagsledning ett omfattande åtgärdsprogram, som sjösattes i början av året. Det alltför stora lagret av acetatbågar, som producerades under förra hösten, har fått skrivas ner, vilket belastade andra kvartalets resultat med 4,0 mkr. Antalet anställda vid fabriken i Jönköping har reducerats med ett 20-tal personer. Utöver nödvändiga personal- och lagerkorrigeringar innehåller åtgärdsprogrammet nysatsningar på några nya europeiska marknader, utökat samarbete med utländska produktionspartners, intensifierad produktutveckling samt addering av ett antal externa varumärken till sortimentet. Skaga har slutit avtal med det internationella sportföretaget Puma innebärande att Skaga representerar Puma på den nordiska marknaden vad gäller såväl solglasögon som optiska bågar. Representationen avser fack- och sporthandeln. Inom området egen produktutveckling har Skaga med stor framgång tagit fram en kollektion i brons som mottagits positivt av marknaden. Bågarna har ett mycket högt designvärde och utgör samtidigt ett kostnadseffektivt alternativ till bågar i titan. Produktionsprocessen är till stor del likartad med produktionen av acetatbågar varför Skagas mångåriga kompetens på detta område kan tas tillvara. Resultatet förbättras nu successivt som en följd av åtgärdsprogrammet, men de väsentliga resultateffekterna kommer först nästa år. Atran I Atran (tidigare Ätranverken) har sedan början av förra året pågått ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. I bolaget skapas två helt nya områden för designade produkter (lastbärare för tvåhjulingar, produkter för butikslogistik), som vi bedömer har en god tillväxtpotential. Utvecklings- och förändringsarbetet både på produkt- och på marknadssidan kräver stora resurser och kapital och även under de tre första kvartalen 2001 belastar satsningen vårt resultat. Konceptet Easy (vår egenutvecklade kundvagn) har mött en mycket god respons hos kunderna. Hittills har närmare 5.000 kundvagnar levererats men med ett negativt resultatutfall till följd av inkörning av ny teknik och kontinuerligt utvecklingsarbete. Atran redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 8,9 mkr (11,6 mkr). Rörelseresultatet uppgår till -2,1 mkr (-2,8 mkr). Från årets början uppgår omsättningen till 34,6 mkr (31,3 mkr) med ett rörelseresultat på -5,4 mkr (- 3,7 mkr). Samtliga produkt- och marknadsinvesteringar har kostnadförts. Sista kvartalet i år räknar vi med att bolaget skall nå "break-even". Intressebolaget Design House Stockholm Sedan den 1 november 2000 är Design House Stockholm intressebolag i Expanda Design Group. Vi äger aktier och konvertibler, som efter full konvertering ger oss en ägarandel på 34,6 procent. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. Design House Stockholm redovisas som intressebolag och belastar de första tre kvartalen med ett underskott på 0,4 mkr. Detta är delvis betingat av den säsongsvariation konsumentföretag av denna typ uppvisar. Sista kvartalet med julhandeln är normalt det starkaste. ÖVRIGA BOLAG R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner i olika material till svensk verkstadsindustri. R-man redovisar för tredje kvartalet en omsättning på 12,2 mkr (12,6 mkr). Rörelseresultatet uppgår till 0,2 mkr (0,3 mkr). Från årets början uppgår omsättningen till 45,7 mkr (47,7 mkr) med ett rörelseresultat på 0,4 mkr (3,8 mkr). En kärvare marknad för underleverantörsföretag ligger bakom resultatnedgången, liksom kostnaderna för flera stora nya projekt. Trots försämringen av de yttre marknadsförutsättningarna har R-man en god beläggning och successivt bör vi kunna se fram emot bättre resultat, bl a till följd av genomförda prishöjningar på ett antal viktiga produkter samt att flera kundprojekt går över från utvecklings- till produktionsfas. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 19,9 mkr och investeringarna i byggnader till 29,3 mkr. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter, kreditlöften och exklusive förvärvskredit för Voice, uppgick den 30 september till 64,7 mkr (vid årsskiftet 65,3 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 4,2 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 31,1 mkr (-3,0). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 47,5 mkr (vid årsskiftet 45,2 mkr). Utsikter för resten av året I föregående kvartalsrapport beräknade vi att koncernens omsättning för 2001 skulle komma att hamna i intervallet 750-800 mkr med ett resultatet efter finansnetto på cirka 50 mkr. Den allt större osäkerhet som nu råder i vår omvärld efter den 11 september gör att vi väljer att justera ner prognosen till " en omsättning på mellan 700 och 750 mkr med ett resultat efter finansnetto i intervallet 40 och 50 mkr." Minskad volym får omedelbart genomslag i resultatet medan merparten av de besparingar som det interna arbete alstrar slår igenom först senare. Växjö den 26 oktober 2001 Jan Ove Forsell Denna delårsrapport har inte varit föremål för VD granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00760/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00760/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar