Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Expanda AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I EXPANDA AB (PUBL) Aktieägarna i Expanda Aktiebolag (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 april 2002 kl 18.00 på Spångbergs, Honnörsgatan 15 i Växjö (I 11-området). Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken för bolaget senast den 12 april 2002, dels senast den 19 april 2002 skriftligen anmäla sig till bolaget under adress Honnörsgatan 28, 352 36 VÄXJÖ, telefax 0470-72 79 79 eller muntligen på telefon 0470-72 79 70. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt direktregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid. Föredragningslista 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av förslag till dagordning; 5. Val av en eller två justeringsmän; 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 8. Verkställande direktörens anförande; 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 14. Val av styrelse; 15. Emissionsbemyndigande för styrelsen; 16. Övriga frågor; 17. Avslutning av stämman. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2001 med 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 29 april 2002. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC den 3 maj 2002. Styrelse Vid ordinarie bolagsstämma 2001 utsågs en nomineringskommitté att förbereda styrelsevalet 2002. Kommittén har bestått av Dick Söderlund, Växjö (sammankallande), Helge Sjöberg, Hok och styrelsens ordförande Anders Hultman, Växjö. Efter kontakter med större aktieägare representerande drygt 40 % av rösterna har kommittén beslutat föreslå att antalet styrelseledamöter att väljas utökas till sju samt föreslå omval av Börje Axelsson, Torbjörn Björstrand, Jan Ove Forsell, Anders Hultman och Katarina Mohlin och nyval av Lennart Bohlin och Johan Sjöberg. Emissionsbemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission genom utgivande av B-aktier, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, uppgående till högst nominellt 10 mkr. Skälet till att bemyndigandet skall innefatta rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt är att bolaget som likvid skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelse. Övrigt Skaga AB har i dagarna inlett ett samarbete med formgivaren Efva Attling. I anslutning till stämman kommer Efva att hålla ett anförande med rubriken "MODET ATT SKAPA". Efter stämman inbjudes aktieägarna till en buffé. Växjö i mars 2002 Expanda AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Prenumerera

Dokument & länkar