EBA lanserar ny rapport: ”Now Open for Business: Joint Development Initiatives between the Private and Public Sectors in Development Cooperation”

Att den privata sektorn utgör en omistlig del i väl fungerande samhällen är odiskutabelt. Den privata sektorns roll inom utvecklingssamarbetet är mer ifrågasatt, från företrädare som hävdar att utvecklande av privat företagsamhet bör vara en central del i biståndet till motståndare som menar att biståndet kan användas bättre än att öka privata företags lönsamhet.

I en ny EBA-rapport studeras samarbeten mellan privata och offentliga aktörer, benämnda “Joint Development Initiatives” (JDIs). Sådana samarbeten har tydliga potentiella fördelar genom att utnyttja privata företags finansiella resurser, kompetens och innovationskraft. Men det finns också en risk i att vinstintressen får gå före utvecklingsmål. I synnerhet kan det uppstå motsättningar mellan rent kommersiella drivkrafter och flera av principerna för biståndseffektivitet. Det finns inte i dagsläget tillräcklig kunskap om hur effektivt denna typ av samarbeten är.

Rapporten innehåller en kartläggning av de JDIs som för närvarande kan identifieras inom ramen för Sveriges biståndsprogram, en genomgång av huruvida dessa instrument är relevanta för Sveriges biståndsmål, samt en diskussion kring om, när och hur de olika risker som identifierats kan minskas för att säkra ett effektivt bistånd.

  • Man bör gå försiktigt fram och utveckla dessa program gradvis, i takt med att information om vilka pilotprojekt som varit framgångsrika för svenska så väl som andra initiativ utkristalliseras. Klart är dock att JDIs inte bör ses som ett substitut för traditionellt bistånd, utan snarare som ett komplement. Inom flertalet viktiga områden för utveckling, till exempel institutionsstärkande instatser, är JDIs sannolikt inte effektiva, säger Ari Kokko, författare till rapporten.

  • Det finns anledning att ge särskild prioritet till samarbeten som omfattar civilsamhällets aktörer bland Sidas program. Denna typ av partnerskap har en stor potential för att stärka hållbart företagande, om organisationer får stöd för påtryckningsarbete och deras expertis används i företagens CSR-arbete, säger Sara Johansson de Silva, medförfattare.

  • Man kan också fokusera på att involvera fler, och icke-svenska, företag som ännu inte utvecklat expertis eller avsatt större resurser till CSR, eller företag som har mindre press utifrån att stärka hållbarheten i sin verksamhet, menar Hanna Norberg, den tredje författaren till rapporten.

Rapporten presenteras vid ett seminarium 19 november, kl. 8:30-10:00 i Sidas lokaler (Valhallavägen 199) i Stockholm.

I seminariet deltar författarna Sara Johansson de Silva, Ari Kokko och Hanna Norberg och kommentatorerna Shannon Kindornay (forskare, Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University, Kanada), Naeeda Crishna Morgado (policyanalytiker grön tillväxt, klimatförändring och utveckling, OECD) och Annika Sundén (chefekonom, Sida).

Välkomna!

Kontakt EBA:
Jan Pettersson
jan.pettersson@gov.se

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera