Ny EBA-rapport om hur svenskt bistånd kan bli effektivare

Om svenskt bistånd valutasäkrades skulle det bli mer effektivt och därmed nå bättre resultat, visar en ny EBA-rapport.

I How predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility undersöker Númi Östlund effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i svenska kronor, utan att valutasäkras. 

Rapporten visar hur förändringarna i valutakursen över tid skapar en osäkerhet för mottagaren kring hur stora resurserna är år för år, i exempelvis ett treårigt projekt. Denna brist på förutsägbarhet påverkar effektiviteten negativt.

Rapporten innehåller bland annat dessa rekommendationer:

1.    Ge förutsägbar finansiering i stora valutor. En väsentlig del av svenskt bistånd utförs i USD eller andra större valutor. Sida och UD kan erbjuda partnerorganisationer fasta valutakurser för åtaganden i de fall användarna arbetar i större valutor. Ett sådant erbjudande kan utgå från valutaterminer, med hjälp av Riksgälden. 

2.     För bistånd som genomförs i mindre valutor i utvecklingsländer finns flera innovativa lösningar. En möjlighet kan vara att Sida använder sitt garantiinstrument för att minska valutarisken för genomförandepartner.  

3.    Säkerställ att partnerorganisationer har incitament för att hålla en hög implementeringsnivå. 

Fler rekommendationer och hela rapporten: http://eba.se/exchange-rate-volatility/ 

Rapporten presenteras och diskuteras i dag den 28 maj vid ett seminarium på Medelhavsmuseet kl 13-15.30 Anmälan här.  

Rapportförfattaren Númi Östlund är statsvetare. Han har arbetat med utvärder­ing av biståndseffektivitet i flera år, senast som revisions-ledare på Riksrevisionen, där han var en av utvärderarna i Riksrevisionens granskning av svenskt bistånd och valuta år 2014. Sedan 2017 är han director på AidHedge. 

Kontakt Númi Östlund: Mobil: 070- 667 3070 numi.ostlund@aidhedge.org 

Kontakt EBA Nina Solomin 072 211 4246 nina.solomin@gov.se 

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling. EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt.

Taggar:

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Prenumerera