Bedömningarna av de offentliga finansernas hållbarhet kan förbättras

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet av Thomas Pettersson och David Sundén till Finansdepartementet.

Bedömningar av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet utgör ett centralt underlag för den ekonomiska politiken. De har stor betydelse för hur vi utformar våra välfärds- och skattesystem. I rapporten framhålls två generella problem med de bedömningar som görs i dag. För det första är vissa centrala antaganden svåra att bekräfta empiriskt. För det andra tas inte tillräcklig hänsyn till effekterna av redan beslutade reformer. Beräkningarna utgår därför ofta från att dagens beteende består långt in i framtiden trots att det troligtvis ändras som en följd av reformerna.

Problemen åskådliggörs i tre fallstudier som visar att bedömningarna av den finansiella hållbarheten ändras drastiskt när hänsyn tas till rimliga och förväntade förändringar i antalet ersatta inom sjuk- och aktivitetsersättningen, framtida utbildningsnivåer och förbättrad hälsa hos den äldre befolkningen.

Författarnas centrala slutsats är att antaganden om förändrade beteenden hos befolkningen och långsiktiga trender är avgörande för hållbarhetsbedömningarna. Samtidigt råder en stor osäkerhet kring dem. Det är därför viktigt att antaganden med svagt empiriskt stöd används med stor försiktighet.

För frågor om rapporten kontakta Thomas Pettersson, tel. 073-985 08 37
eller David Sundén, tel. 073-517 47 20.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) ska självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Forskare och institutioner får därför i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera