Dags att ta betalt för Sveriges mineraltillgångar

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi överlämnar i dag rapporten Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster, skriven av docent Jesper Roine och fil. dr Daniel Spiro, till Finansdepartementet.

Villkoren för gruvbrytning i Sverige är gynnsamma. De skatter och avgifter som tas ut är väsentligt lägre än i andra jämförbara länder. Samtidigt stiger den internationella efterfrågan på mineraler, nya svenska fyndigheter exploateras, antalet prospekterande företag ökar och många ser mycket positivt på utvecklingen framöver.

I rapporten visar författarna hur staten kan öka sina intäkter utan att nämnvärt försämra förutsättningarna för gruvnäringen. Detta kan ske genom subventionerad prospektering kombinerat med högre vinstbeskattning. Under förutsättning att branschen som helhet genererar vinst ger detta inkomster till statskassan samtidigt som systemet blir neutralt för den som investerar. Norge har i många år framgångsrikt använt ett liknande system för oljeindustrin.

Författarna föreslår även att skatteintäkterna från gruvindustrin samlas i en statlig fond. Fördelen med detta är att frågan om när mineraler ska brytas frikopplas från frågan om när inkomsterna ska omsättas i samhällsnytta. Samtidigt tydliggörs i vilken utsträckning framtida generationer får del av inkomsterna. I ett internationellt perspektiv är Sveriges nuvarande och potentiella mineralinkomster tillräckligt stora för att motivera en fondlösning.

För frågor om rapporten kontakta Jesper Roine 0734 40 82 46 eller Daniel Spiro +47 47 969 337.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera