Kunskapen om den offentliga sektorns produktivitet måste stärkas

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi överlämnar i dag rapporten Den offentliga sektorn - en antologi om att mäta produktivitet och prestationer, sammanställd av Harald Edquist och Lars Hultkrantz, till Finansdepartementet.

Den offentliga sektorn utgör en stor del av den svenska ekonomin. Sektorns produktivitet får därför stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. En grundläggande förutsättning för att kunna förstå och förbättra produktiviteten är att den kan mätas. Den forskning som presenteras i antologin visar att det i dag finns stora brister inom detta område.

I rapporten presenteras ett antal förslag för att utveckla metoderna och förbättra kunskapen:

  • För att bli rättvisande måste produktivitetsmätningarna göras med kvalitetsjusterade prestationsmått. Det utvecklingsarbete som behövs kan med fördel inledas bland individuellt konsumerade tjänster som utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
  • På längre sikt bör SCB och andra myndigheter utveckla metoder för att mäta prestationer när det gäller kollektiva ändamål som vägar, rättsskipning och brandförsvar.    
  • Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården kan s.k. kvalitetsjusterade levnadsår användas för att följa utvecklingen och förbättra nationalräkenskaperna.
  • Inom kommunsektorn kan också redan existerande data (från s.k. öppna jämförelser) användas som indikatorer för sektorns produktivitetsutveckling.

Den centrala slutsatsen från rapporten är att de olika måtten kompletterar varandra samtidigt som det inom alla områden behövs omfattande metodutveckling för att tillförlitligt kunna följa utvecklingen över tiden.

För frågor om rapporten kontakta Harald Edquist 073-693 84 08 eller Lars Hultkrantz 070-738 4124.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera