Ny ESO-rapport ger vägval för familjepolitiken

I den nya rapporten identifieras fyra framtida vägval för den svenska familjepolitiken. Fler reserverade månader, en förlängning av föräldrapenningen, ökad eller minskad flexibilitet och en höjd ersättningsnivå är reformer som författarna analyserar.

Trots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling.

Författarna har i denna rapport ställt sig frågan om en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen kan kopplas till ökad jämställdhet i betalt och obetalt arbete. Svaret på denna fråga är ja, men situationen ser också olika ut för olika grupper i samhället.

Hur föräldraförsäkringen ska kunna användas mer jämställt av alla föräldrar oberoende av bakgrund är ytterligare en fråga som diskuteras. Rapporten, Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet, överlämnas till Finansdepartementet i dag.

För frågor om rapporten kontakta författarna Ann-Zofie Duvander tel. 0733-79 81 59 eller Mats Johansson 0709-98 65 54.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Martin Hill, t.f. kanslichef, tel. 08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera