Fler svenska företag bör integrera FN:s hållbarhetsmål i affärsstrategin

Svenska företags engagemang i FN:s Agenda 2030 är kartlagt i en ny studie av revision- och rådgivningsföretaget EY. Studien visar bland annat att 70 procent av företagen rapporterar enligt de 17 globala hållbarhetsmålen, medan det endast är hälften som planerar att integrera målen i sin affärsstrategi. Enligt studien har bara ett fåtal företag börjat använda målen som ramverk för produktutvecklingen.

EY:s rapport ger nya insikter om hur mer än 80 svenska företag har implementerat de globala hållbarhetsmålen i verksamheten. Majoriteten av företagen tycker att näringslivet är skyldiga att försöka nå hållbarhetsmålen, samtidigt som många uppger att det största ansvaret ligger hos regeringen. Enligt studien lägger många företag stor vikt vid Agenda 2030, runt 70 procent rapporterar enligt FN:s 17 hållbarhetsmål. Studien visar också att det endast är hälften av de svenska bolagen som planerar att integrera målen i sin affärsstrategi.

– Näringslivet har tagit en aktiv roll för att Sverige ska nå FN:s hållbarhetsmål och vår studie ger en tydlig signal om att företagens affärsnytta är en nyckelfaktor för implementering. Och även om företagen inte är så stödberoende visar studien att många önskar en mer progressiv hållning från regeringshåll. Stora förändringar kräver helt enkelt att företagen får en konkurrensfördel, särskilt då det måste ske på kort tid, säger Rebecca Rehn, specialist inom FN:s Agenda 2030 på EY i Sverige.

Studien visar att företagen har olika åsikter kring vilka mål som bör prioriteras. Några uppger att det är viktigt att satsa på samtliga, medan andra tycker att fokus primärt ska ligga på de områden som går att påverka mest. Av FN:s hållbarhetsmål är det framförallt mål 13 (Bekämpa klimatförändringar), mål 12, (Hållbar konsumtion och produktion) och mål 9 (Hållbar industri, innovation & infrastruktur) som är prioriterade bland svenska företag.

Flertalet företag upplever att de största hindren för implementering är svårigheter med rapporteringen samt uppföljning och mätning. Några upplevde dessutom svårigheter med att få stöd från nyckelaktörer internt. Vidare visar EY:s rapport att det endast är ett fåtal svenska företag som börjat använda de globala hållbarhetsmålen som ramverk för produktutveckling.

– Potentialen är stor för att använda målen som ramverk för nya produkter, dels för att driva innovation, men det kan på sikt också skapa nya affärsmöjligheter. Även om det är få som har integrerat målen i produktutvecklingen visar vår studie att flera överväger att förändra sin strategi för hur man utvecklar produkter. Men många företag behöver också få en bättre förståelse för vad hållbarhetsmålen innebär och företag i framkant får gärna leda med exempel och inspirera, säger Ingrid Cornander, ansvarig för Climate Change and Sustainability Services, Advisory Services på EY.

Om undersökningen
Under våren 2017 genomförde EY:s Climate Change and Sustainability Services en studie kring hur engagerade svenska företag är i FN:s Agenda 2030. EY samlade sammanlagt in 83 svar från beslutsfattare på stora svenska företag från olika sektorer. EY genomförde därtill 12 stycken djupintervjuer. Studien diskuteras på ett seminarium i Almedalen den 4 juli, här hittar du mer information: http://www.ey.com/se/sv/newsroom/practivities/almedalen#section8  

För mer information och mer statistik, vänligen kontakta:
Ingrid Cornander, ansvarig för Climate Change and Sustainability Services - Advisory på EY, 070-246 67 92, ingrid.cornander@se.ey.com
Heléne Siberg Wendin, nordisk ledare för Financial Accounting Advisory Services på EY, 073-040 43 29, helene.siberg.wendin@se.ey.com
Stina Gustafsson, PR-chef EY i Sverige, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com  

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se