Svårt för visselblåsare visar ny undersökning

Nästan var femte anställd på svenska storföretag anser att korruption är vanligt förekommande i Sverige, motsvarande siffra för föregående års studie var fyra procent.  Vidare säger sig endast var femte svensk anställd vara medveten om företagens visselblåsarfunktioner. Det visar en ny internationell korruptionsstudie från revisions- och rådgivningsföretaget EY.

I EY:s studie har 4100 anställda på större företag i 41 länder svarat på flertalet frågor rörande korruption. Studien visar bland annat att 51 procent av respondenterna anser att korruption är utbrett i deras hemländer, i Sverige ligger siffran på 18 procent. Studien visar också att 17 procent av svenskarna någon gång har funderat på att säga upp sig på grund av oro för oetiskt agerande på företaget.

De länder där flest upplever att det finns utbredd korruption är Ukraina (88 procent), Cypern (82 procent) och Grekland (81 procent). I Sverige upplever 18 procent att korruption är vanligt förekommande, motsvarande siffra för föregående år var fyra procent.

– Jämfört med föregående års studie är det fler som upplever utbredd korruption här, samtidigt är Sverige likt övriga nordiska länder fortsatt i topp när det gäller de minst korrupta länderna i världen. Med det sagt är det fortfarande viktigt för svenska företag som opererar globalt att vara medvetna om korruptionsriskerna på aktuella marknader. Även när det kommer till företagens och de anställdas agerande i Sverige visar studien på ett antal oroande tendenser, säger Erik Skoglund, korruptionsexpert på EY.

Nio procent av svenskarna uppger att de skulle erbjuda någon tvivelaktiga utbetalningar för att hjälpa sitt företag att överleva en ekonomisk nedgång och 17 procent kan tänka sig att agera omoraliskt för att snabbare befordran eller nå en högre lön. Vidare skulle sju procent kunna tänka sig att rapportera felaktigt finansiella resultat.

Studien visar dessutom att visselblåsarfunktionen som flera företag använder sig av inte är självklar för de anställda – 24 procent av respondenterna anser att deras lojalitet mot bolaget påverkar deras vilja att rapportera oegentligheter. I Sverige anser 29 procent att lojaliteten mot bolaget påverkar hur man rapporterar ohederliga förfaranden samtidigt som endast var femte svensk anställd är medveten om företagens visselblåsarfunktioner.

– Det är problematiskt att uppemot var femte svensk skulle kunna tänka sig att agera tvivelaktigt till förmån för exempelvis en högre lön. Det är också allvarligt att mer än var fjärde svensk anser att lojaliteten mot företaget påverkar hur man rapporterar tveksamma förfaranden. Än mer beklämmande är att så få svenskar är medvetna om de visselblåsarfunktioner som finns. Jag får säga att siffran förvånar, det är 2 procentenheter under det internationella snittet. Det kan delvis bero på att flera länder, t ex Norge har lagkrav på att bolag (över en viss storlek) måste ha en visselblåsarfunktion säger Erik Skoglund.

Undersökningen visar också att många anställda förväntar sig att företagen övervakar de anställdas personliga data, exempelvis mail och telefonsamtal. Samtidigt är det många som upplever detta som ett intrång i den personliga integriteten. I Sverige uppger 27 procent att de inte vill vara övervakade för att minska riskerna för korruption, att jämföra med det internationella snittet på 25 procent.

Av de svenska respondenterna håller 68 procent med om att åtal mot enskilda individer på ett företag, inte bara mot företaget som helhet, skulle hjälpa till att minska korruptionen. Det placerar Sverige i botten, det internationella snittet ligger på 77 procent.

EY:s korruptionsstudie visar också att:

  •  De länder där störst antal respondenter upplever att det finns en utbredd korruption är Ukraina (88 procent), Cypern (82 procent), Grekland (81 procent), Slovakien (81 procent), Kroatien (79 procent), Kenya (79 procent), Sydafrika (79 procent), Ungern (78 procent), Indien (78 procent) och Egypten (75 procent).
  •  De länder där minst antal respondenter upplever att det finns en utbredd korruption är Danmark (6 procent), Norge (10 procent), Finland (16 procent), Schweiz (18 procent), Sverige (18 procent), Oman (19 procent), Nederländerna (23 procent), Storbritannien (25 procent), Saudiarabien (27 procent) och Frankrike (28 procent).
  •  24 procent av respondenterna anser att deras lojalitet mot bolaget påverkar deras vilja att rapportera oegentligheter. Motsvarande siffra i Sverige är 29 procent.
  •  30 procent av respondenterna anser att deras lojalitet mot kollegorna påverkar deras vilja att rapportera oegentligheter. Motsvarande siffra i Sverige är 51 procent.

För mer statistik, se bifogad internationell rapport samt utbrutna svenska siffror. 

Framgångsrikt arbete mot korruption
EY har genomfört ett flertal korruptionsundersökningar de senaste tio åren. Resultaten visar på flera gemensamma nämnare hos företag som framgångsrikt arbetar mot korruption:

  •  Styrelsen är engagerad och utmanar företagsledningens arbete mot korruption.
  •  Verktyg för analys av stora mängder data används för att förbättra regelefterlevnad och korruptionsutredningar.
  •  Analys av korruptionsrisker ingår i faktainsamlingsarbetet vid förvärv.
  •  Företagen har en transparant och tydlig process för att hantera tips om oegentligheter.
  •  Företagen har välgenomtänkta utbildningsinsatser inom anti-korruptionsområdet.
  •  Internrevisionen och funktionerna för regelefterlevnad inom företagen erhåller tillräckliga resurser för att kunna genomföra ett bra arbete.

Om undersökningen
På uppdrag av EY genomförde Ipsos mellan november 2016 och januari 2017 4100 intervjuer med anställda på större företag i 41 länder i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika (EMEIA), antingen online eller personligen. Intervjuerna genomfördes anonymiserade på det lokala språket. I Sverige intervjuades 100 personer.

För mer information och mer statistik, vänligen kontakta:
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden, 070-318 99 39 erik.skoglund@se.ey.com

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

Taggar:

EY

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se