Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning januari – december 2017 (jämförelse samma period föregående år):
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 782 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -14 368 (KSEK -19 750)
•    Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,48*)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,88 (SEK 0,37)

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017 (jämförelse samma period föregående år):
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 185 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -5 418 (KSEK -2 229)
•    Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,05)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,88 (SEK 0,37)

VD kommentar

När fokus är full fart framåt är det lätt att glömma bort att reflektera kring vad vi som bolag har hunnit åstadkomma under 2017. Vi startade året på så nära noll man kan komma. Ett par veckor tidigare hade vi skrivit avtal med mySafety gällande Sverige och privatkunder, men det var också allt. När jag nu stannar upp och ser tillbaka på året som varit känner jag mig oerhört stolt. Stolt över de avtal vi skrivit, de samarbeten som är igång, det compliance- och regulatoriska arbete vi genomfört samt certifierats för (PCI DSS och GDPR), vårt förvärv av tidigare Tirsys numera EyeOnText, utvecklingen av våra tekniska plattformar och hur vår organisation ser ut idag. Mest av allt är jag stolt över våra medarbetare och personerna som är knutna till Eyeonid Group. Utan deras engagemang, hårda arbete och tro på bolaget hade vi aldrig kunnat nå dit vi är idag.

Vi klev in i 2017 med strategin att dels lägga grunden för verksamheten och dels få bevis på att kunder var intresserade av våra tjänster. Säkerställandet av de regulatoriska frågorna i kombination med det nyligen påskrivna avtalet med den globala telekomoperatören gör att jag känner att vi är väl redo för att sjösätta 2018 års strategi.

Det här året kommer med stor sannolikhet att bjuda på en del överraskningar, men i grunden handlar 2018 om att aggressivt öka våra sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Vi ska skruva upp tempot rejält och vi har redan smugit igång. I februari i år kom ytterligare två Global Sales Directors ombord och vi har även genomfört ett antal marknads- och PR-aktiviteter för EyeOnPASS. För att få ytterligare närhet till potentiella kunder och partners kommer vi även medverka vid mässor och event. Detta påbörjas redan om två veckor då vi kommer närvara i Tyskland och Storbritannien samtidigt. Som ett led i att accelerera försäljningen ytterligare kommer vi aktivt söka efter återförsäljare till Eyeonid Groups produktutbud.
   
På produktsidan kommer vi arbeta med att tydliggöra våra varumärken: EyeOnID, EyeOnTEXT och EyeOnPASS. Vi kommer även lägga fokus på att göra tjänsteerbjudande ännu mer attraktivt för marknaden. Det kan t ex handla om att utöka de olika bevakningsobjekten samt lägga till tjänster, lansera EyeOnTEXTs mer användarvänliga portal etc.

Eyeonid Group är ett bolag under stark tillväxt med fokus på att ta position och det är precis det som 2018 handlar om. Som tidigare kommunicerats har vi en välfylld ”leadspipe” med bra dialoger som stadigt fylls på. Jag förväntar mig att få se goda resultat från denna under året vilket medför till att vi nu valt att revidera tidigare uppsatta mål. Våra tidigare mål var satta till Q3 2018. Den nya målbilden är satt för hela 2018.

Tidigare satta målsättningar till september 2018:

•    Lansera kommersiellt i minst 5 länder
•    Lansera ytterligare tjänster baserade på bolagets tekniska plattform
•    Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land
•    Uppnå lönsamhet


Nya målsättningar och aktiviteter för helåret 2018:

•    Stänga 25 st kundavtal
•    Ha avtal med kunder i 10 olika länder
•    Driftsätta någon av våra produkter/tjänster på minst tre kontinenter
•    Finnas representerade med kontor och personal i minst 3 länder
•    Nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet

Utöver ovan kommer Eyeonid Group aktivt söka efter förvärvsmöjligheter som kan stärka vårt erbjudande, skapa etablering på en ny marknad alternativt kan erbjuda en större kundmassa där Eyeonid Groups produkter kan implementeras.

Till sist vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, tillsammans har vi ett spännande 2018 framför oss.

Daniel Söderberg,
VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.
Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc och EyeOnText BVBA. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017, samt perioden 1 oktober 2017 till och med 31 december 2017. Under perioden har Eyeonid förvärvat 100 % av aktierna i det Belgiska dotterföretaget EyeOnText BVBA som från och med tredje kvartalet ingår i koncernredovisningen. I periodens jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden

I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd (”MOWA”), en ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i Nigeria. Förhandlingarna men framförallt dialogerna fortlöper och som tidigare kommunicerats är orsaken till avtal ej skrivits under att MOWA ännu ej satt planen för ”go to market” med Eyeonid:s tjänster. Dialogerna har dock intensifierats på senare tid och ambitionen är att stänga avtalet i en nära framtid.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”) då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades. Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet. Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker Ventures Gmbh (”MMV”) efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en global marknad. Parterna har överenskommit om att omedelbart inleda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv satsning kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för Eyeonid kunde den 28 april meddela att den riktade nyemissionen fulltecknats. I och med att emissionen fulltecknades tillfördes bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader, antal aktier i moderbolaget ökade från 41 575 003 till 44 775 003 aktier och aktiekapitalet ökade från 1 039 375,075 till 1 119 375,075 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens samarbetspartner, Scandinavian Risk Solutions AB återförsålt Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst till en av Sveriges största industrikoncerner.

Samma dag meddelades att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring med Ateles Consulting AB (”Ateles”) om samarbete och återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster.
    
I maj 2017 tecknade Eyeonid ett samarbetsavtal med Match Maker Ventures GmbH (MMV) som i sin tur kommer återförsälja Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa. Under andra kvartalet 2017 pågick ett intensivt arbete där mycket tid lades på att genomföra den process MMV har för att de bolag de samarbetar med. Processen tar vanligtvis närmare 6 månader att genomföra dock blev Eyeonid klara på dryga tre månader. Utöver kunskapsöverföring, framtagande av underlag och material till de sk ”Match-Makers” har vi tillsammans under perioden och in under tredje kvartalet även hunnit med några möten med potentiella kunder och presenterat Eyeonid för ett flertal ”Match-Makers”. MMV och ett flertal ”Match-Makers” står nu redo att börja marknadsföra Eyeonid mot sina respektive nätverk.

Eyeonid kommunicerade den 29 maj 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet om emissionen togs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Den 2 juni meddelades att emissionen fulltecknats. I och med detta tillfördes Eyeonid 12 000 000 SEK före emissionskostnader och antal aktier i moderbolaget ökade från 44 775 003 aktier till 47 775 003 aktier. Aktiekapitalet ökade från 1 119 375,075 till 1 194 375,075.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 28 juni meddelade Eyeonid att mySafety Group, den 30 juni, startar den aktiva försäljningen av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot den svenska marknaden. En större lanseringskampanj mot den breda konsument-marknaden är planerad till efter sommaren men säljstart och aktiv kundbearbetning påbörjades den 30 juni. Tjänsten kommer att ingå i mySafetys svenska ID-skyddsförsäkring riktad till den svenska konsumentmarknaden.

Den 5 juli tecknades en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Enligt avsiktsförklaringen skulle köpeskillingen uppgå till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr betalas genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant. Det framgick även att affären skulle slutföras senast 31 juli 2017.

Den 6 juli meddelades att Eyeonid och mySafety tecknat avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna för den svenska marknaden. Tillägget som biläggs redan befintligt avtal innebär att Eyeonid kan erbjuda mySafetys tjänster till potentiella kunder som Eyeonid är i dialog med. Vidare har parterna även kommit överens om att inkludera Eyeonid:s proaktiva digitala bevakning av personnummer i en ny tjänst som mySafety kallar ID-skydd Bas.

Eyeonid och mySafety meddelade samma dag att parterna tecknat ett avtal som innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den finska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Den 18 juli meddelade Eyeonid att bolaget har förvärvat 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr sker genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant.

Den 15 september meddelades att Thom Thavenius tillträder som vice VD för Eyeonid Group AB (publ) från och med den 16 oktober. Eyeonid befinner sig i en stark tillväxtfas och förstärker genom rekryteringen av Thom sitt managementteam för att fortsätta arbetet mot att bli en världsledande teknik- och tjänsteleverantör inom dynamiska lösningar för bevakning av ID-uppgifter på Internet. Thom Thavenius har tidigare ingått i bolagets styrelse.

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 25 september att man, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför Bolaget ca 23,4 MSEK, före emissionskostnader, och sker genom erbjudande om teckning av s.k. units. Emissionen var garanterad till 100%.

Emissionsvillkor i sammandrag för företrädesemission av units:
• Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017 beslutade styrelsen i Bolaget den 24 september 2017 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
•  En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av tre (3) aktier á 10,50 kronor per aktie samt två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under en teckningsperiod vilken inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning enligt denna företrädesemission löpt ut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
•    Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 kronor per unit.
•    Bolaget tillförs vid full teckning ca 23,4 MSEK före emissionskostnader.
•    Bolaget har erhållit emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet.
•    Utspädningseffekten vid full teckning motsvarar ca 4,4 procent.
•    Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
• Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 55 800,45 kronor.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från respektive unit ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten skulle motsvara högst 2,86 procent.

Villkor för emissionsgaranti:
• Bolaget har ingått avtal kring emissionsgaranti med 4X Kapital AB (”Garanten”), varvid 100 procent av Erbjudandet garanteras. Ersättning skall utgå kontant med ett belopp om fem (5) procent av garanterat belopp samt i form av två (2) teckningsoptioner per garanterad unit.
• För att uppfylla sina åtaganden enligt garantiavtalet beslutade styrelsen den 24 september 2017, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017, att genomföra en riktad emission av högst 1 488 012 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanten. Skälet till avvikelsen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanten enligt ingånget garantiavtal. I övrigt gäller samma villkor för teckningsoptioner tilldelade i företrädesemission ovan som för Garanten.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som tilldelas garanten ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten, antaget allt ovan, skulle motsvara högst 2,78 procent.

I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering. Den 16 oktober meddelades att Eyeonid nu blivit godkända och erhållit PCI DSS certifiering.

Eyeonid Group meddelade den 23 oktober att man lanserar EyeOnPASS, en nyutvecklad tjänst som är ett ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster. Tjänsten EyeOnPASS är skapad för Företag som låter sina kunder och användare logga in till Företagets tjänster via e-post och lösenord. Det kan handla om företag inom bank, finans, e-handel, betting, spel till sociala medier, musik- och filmtjänster. Genom en API-slagning mot EyeOnPASS databas får Företaget reda på huruvida kundens eller användarens lösenord har varit med i en tidigare ”läcka”, allt krypterat och anonymiserat i alla led. Genom EyeOnPASS kan Företag proaktivt förhindra att deras kunder och användare registrerar eller använder tidigare ”läckta” uppgifter, vilket i sin tur kommer reducera bedrägerierna kopplade till sk ”Credential Stuffing”.

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 24 oktober 2017 att försäljningen av Eyeonids proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst tillsammans med mySafety på den finska marknaden nu påbörjats. Eyeonids tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

Den 24 oktober meddelades också att den avsiktsförklaring som tecknades med Ateles i april 2017 om samarbete och återförsäljning av Eyeonids tjänster nu har lett till ett tvåårigt partneravtal.  Partneravtalet innebär att Ateles kommer att kunna återförsälja samt erbjuda samtliga av Eyeonids tjänster. Parterna kommer löpande under avtalet tillsammans arbeta fram olika paketeringarna och erbjudanden som Ateles sedan succesivt kommer att erbjuda.

Den 24 oktober meddelade styrelsen att företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 18 oktober 2017, övertecknats. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats, vilka har en teckningsperiod som löper 19 oktober 2018 till 28 februari 2019, kan Eyeonid ytterligare tillföras som mest cirka 44,6 MSEK.

Eyeonid och mySafety tecknade den 26 oktober ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Den 7 december meddelades att Eyeonid Groups företrädesemission, som avslutades den 18 oktober 2017, hade registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta var sista handelsdag för betalda tecknade units (EOID MTF BTU) fastställd till den 7 december 2017. Varje utfärdad betald tecknad unit ersattes med tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner. En (1) innehavd teckningsoption (EOID MTF TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr, under perioden 19 oktober 2018 till 28 februari 2019. Första handelsdag för teckningsoptionen fastställdes till 13 december 2017.

Den 7 december kallades aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ) till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm. Anledningen till den extra bolagsstämman var att besluta om:
-    Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
-    Val av Daniel Söderberg som tillkommande styrelseledamot
-    Beslut om styrelsearvode till Daniel Söderberg

Den 13 december meddelades att Eyeonid Group ABs teckningsoption serie TO1 tas upp till handel på NGM den 14 december 2017 istället för den 13 december 2017 som tidigare meddelats.

EyeOnID tecknade den 20 december ett strategiskt avtal med en global Telekomoperatör gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot utvald konsumentmarknad. Avtalet kom till stånd efter att parterna under senvåren 2017 genomförde parterna en pilot av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster för ett urval av Telekomoperatörens konsumentkunder. Till grund för samarbetet har parterna tecknat ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telekomoperatörens grupp kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land. Parterna har idag tecknat såväl GFA som ett LAA för ett första land där Telekomoperatören är aktiv i. Avtalet innebär att Telekomoperatören i det berörda landet kommer att börja erbjuda sina konsumentkunder EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänst. På grund av sekretess i avtalet samt i överenskommelse med Telekomoperatören delger vi i nuläget inte vilken Telekomoperatör det handlar om eller hur erbjudandet från denne kommer att se ut. Avtalsmodellen som ligger till grund för LAA bygger på att EyOnID erhåller a) en startavgift, b) månatlig sk ”Minimum Warranty fee”, c) månatlig intäkt per aktiv användare av tjänsten beroende på vilken produkt slutkonsumenten har valt. Detta innebär att för det fall den aktuella månadsintäkten för aktiva användare understiger ”Minimum Warranty” erhåller EyeOnID ”Minimum Warranty” för den aktuella månaden. Intäktsmodellen är grundläggande för LAA, dock kan nivåerna för respektive ersättning a, b och c variera beroende på vilket land Telekomoperatören önskar teckna LAA för. Avtalsvärdet för detta LAA regleras av hur många av Telekomoperatörens konsumentkunder som använder tjänsten dock är lägsta möjliga intäkt dryga EUR 265 000. Avtalet fortsätter att löpa även efter 2 år om ingen part säger upp avtalet och det är båda parters intention att detta ska bli ett långsiktigt samarbete där vi vidareutvecklar erbjudanden tillsammans över tid för att möta nya önskemål från kunderna.

Den 21 december hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen. Detta innebär att Daniel Söderberg valdes som styrelseledamot.

Eyeonid Group publicerade den 29 december ett nytt  avsnitt av sin videoblogg där VD, Daniel Söderberg avhandlade året som varit, lite om kommande produktutveckling samt VD:s bedömning om utsikterna för 2018.
För att undvika att eventuellt kurspåverkande information skulle komma ut via denna videoblogg valde bolaget valt att släppa ett PM.
I videobloggen lyftes följande punkter fram som skulle kunna bedömas som kurspåverkande information:
•   Fredrik Hultner byter roll från tidigare Global Sales Director till Head of Sales (Försäljningschef)
•     Bolaget rekryterade strax före jul två stycken Global Sales Directors som börjar januari/februari skiftet 2018
•     På produktutvecklingssidan som löpande pågår arbetas det just nu med bl a:
-    EyeOnID – ID-bevakningstjänsten för konsumenter kommer styrkas upp med ytterligare nya bevakningsobjekt exempel på sådana kan vara läckta telefonnummer, IP-nummer, passnummer etc.
-    EyeOnID – ID-bevakningstjänsten för företag kommer styrkas upp med bevakning av sk ”platt data”, data som kan förändras hos t ex bolagsverket. Exempel på bevakning kan vara förändringar i styrelsen eller VD, adressändring, juridiska och ekonomiska status etc.
-    EyeOnPASS – Såväl infrastrukturmässigt som tjänstemässigt har produkten med dess API:er anpassats för anslutningar som lyder under såväl kommande GDPR som anslutningar som ej är berörda av GDPR. Utöver detta levererar tjänsten numera även en riskbedömning tillsammans med resultatet. Detta gör att kunden t ex en e-handelssida kan välja att låta användare med låg risk få fortsätta handla medans användare med hög risk avkrävs att byta lösenord.
•    EyeOnTEXT – Efter att ha analyserat hur vi kan nå ut med vår kraftfulla plattform på bästa sätt till marknaden, har bolaget kommit fram till att förenkla användning av plattformen. Från att i dagsläget främst erbjuda ett SDK utvecklar bolaget nu en webbportal från vilken kunder kommer kunna ta del av flertalet tjänster. Webbportalen kommer möjliggöra lättare access och lägre kunskapsnivå från användaren för att kunna använda de tjänster som kommer ur plattformen så som t ex sentimentanalys. Den nya portalen beräknas lanseras under första halvåret 2018.
•    VD bedömer utsikterna för 2018 som mycket goda. Genom att de flesta av de målsättningar som sattes upp till september 2018 redan är uppnådda, kommer bolaget uppdatera och utöka målsättningarna för 2018 i samband med nästkommande rapport från bolaget. Om fokus för 2017 var att säkerställa regulatoriska samt compliance frågor i kombination med att bygga en stor ”leadspipe”, är målet för 2018 att stänga flertalet avtal och nå ut på den globala marknaden.  
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2 årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.
Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika. My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance. My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop med den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID. Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare.
Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:
·    När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.
· Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.
· Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre. Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.
Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minst EUR 500 000 över 2 år.    

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.
Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.
I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – december 2017 med jämförelseperiod januari – december 2016, samt kvartal 4 2017 med jämförelseperiod kvartal 4 2016. I jämförelseperioden ingår det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447.

Försäljning och resultat

Januari - december
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 782 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK  14 368
(KSEK -19 750).
Under jämförelseperioden avyttrade Eyeonid dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen gjordes en inkråmsöverlåtelse där Eyeonid övertog dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget uppstod en förlust av engångskaraktär om 12,3 Mkr. I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen att helt skriva ned den goodwill-post som uppstod vid förvärvet. Denna nedskrivning hade inte någon kassaflödespåverkan.

Oktober - december
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 185 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK -5 418
(KSEK -2 229).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2017 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 15 000 (KSEK 875). Koncernen hade per den 31 december 2017 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - december
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 15 098 (KSEK 7 511) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 14 849 (KSEK 7 249) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 249 (KSEK 262) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 4 468 (KSEK 142).

Oktober - december
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 5 172 (KSEK 3 037) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 115 (KSEK 2 940) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 57 (KSEK 98) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari – december
Periodens resultat har belastats med KSEK 1 936 (KSEK 268) i avskrivningar varav KSEK 270 (KSEK 210) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 123 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 117 (KSEK 58) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 426 (KSEK 0).

Oktober - december
Periodens resultat har belastats med KSEK 790 (KSEK 89) i avskrivningar varav KSEK 67 (KSEK 59) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 481 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 0).

Eget kapital

Per den 31 december 2017 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 44 528 (KSEK 15 188).

Aktien

Per den 31 december 2017 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 50 592 433 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 december 2017 hade Eyeonid 9 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 31 maj i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

21 maj 2018            Kvartalsrapport 1 2018Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.


19 februari 2018

Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar