EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2018


Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 juni kl. 10:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,
att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter),
att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,
att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg.
att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2019 omvälja Allegretto Revision AB med huvudansvarig revisor Anders Ericsson,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman förutom såvitt avser beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, där Sv Aktiesparares Riksförbund röstade emot.


Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar