Eyeonid Group AB (publ) har kallat på Tranche 2 från European Select Growth Opportunities Fund, gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the ”Investor” or ”ESGO”) som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 

I samband med transaktionen kommer Eyeonid också ge ut kostnadsfria identiska teckningsoptioner (TO3) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning (”Aktieägaroptioner”). Aktieägaroptionerna kommer emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I Tranch 2 kommer en (1) teckningsoption tilldelas för trettiofyra (34) aktier som innehas per avstämningsdagen gratis. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

”Ända sedan jag kom in som VD i bolaget 2016 har visionen varit att när väl marknaden är mogen ta en ledarposition. Detta genom att skapa en produkt, EyeOnID, som är lika naturlig att ha för dig som vill bevaka din integritet på nätet som ett antivirus är när du äger en dator. 

Bolaget är för närvarande inne i en extremt spännande och expansiv fas som baserar sig på den stora internationella leadspipe vi byggt under en längre tid och som vi nu räknar med att vi kommer få skörda ifrån. Vi kommer fortsatt arbeta utifrån den strategi och de målsättningar som tidigare kommunicerats och där den fortsatta finansieringen gör att vi kan öka takten ytterligare.” säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group.

Fakta om transaktionen:

 • Tranche 2 genomförs som en riktad emission om 20 miljoner kronor till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna från Tranche 1 samt denna Tranche 2 tillförs Eyeonid Group ytterligare cirka 55 miljoner kronor (SEK 27,5 miljoner från vardera Tranche 1 och Tranche 2).
 • Utöver Tranche 1 och 2 kan Eyeonid Group ta in ytterligare maximalt 60 miljoner kronor genom påkallande av ytterligare max tre Trancher (plus upp till 137,5 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner och Aktieägaroptioner, förutsatt att samtliga Trancher påkallas), detta genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 31 månaderna, enligt eget gottfinnande.
 • Eyeonid Groups styrelse har på kvällen tisdagen den 3 juli 2018 godkänt genomförandet av transaktion med Investeraren samt beslutat om emission av Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna genom påkallandet av Tranche 2 då den ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 15 juni 2018 beslutade emissionsbemyndigandet.

Konvertiblerna

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden för Konvertiblerna är 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. 
 • Eyeonid Group har rätt att vid påkallande av konvertering att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Detta gör det möjligt för Eyeonid Group att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
 • Konvertibelpriset är rabatterat med 7,5% i förhållande till referenspriset (referenspriset är den lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna, exkluderat de dagar Investeraren själv har handlat i aktien).

Teckningsoptionerna (TO3)

 • Teckningsoptionerna (TO3) har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. 
 • Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Eyeonid Group till ett fast lösenpris om 11.30 SEK (motsvarande 115 % av den volymvägda genomsnittskursen under de 15 handelsdagar som föregår dagen för Eyeonid Groups begäran om utgivande av en ny Tranche, 3 juli 2018).  
 • Under Tranche 2 utfärdas 884 955 Teckningsoptioner (TO3) till Investeraren och 1 546 520 Aktieägaroptioner (TO3).
 • Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF tillsammans under namnet ”Eyeonid Group TO3”. Inlösenperioder för nyttjande av Teckningsoption för teckning av nya aktie kommer meddelas separat.

Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna (TO3) och Aktieägaroptionerna (TO3) kommer att publiceras på Eyeonid Groups hemsida https://www.eyeonid.com/investor/documents

Eyeonid Group har även beslutat om ändring av hantering av information rörande finansiering från European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Eyeonid Group kommer inte skicka pressmeddelande vid framtida konverteringar rörande nuvarande avtal med ESGO. Uppdaterad information görs istället på tillgänglig på hemsidan via bifogad länk: https://www.eyeonid.com/investor/documents  

För mer information, kontakta:

Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ) 
Telefon: 076-877 00 00 

eller

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ) 
Telefon: 073 422 79 30
Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

 www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018.

Taggar: