Halvårsrapport 2017

Sammanfattning januari – juni 2017 (jämförelse samma period föregående år):

•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 500 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -5 295 (KSEK -14 878*)
•    Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,39)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,60 (SEK 0,31)

*Jämförelseperiodens resultat avviker från lämnad Halvårsrapport 2016, detta beror på tidigare kommunicerad omvärdering av resultateffekten av avyttrat dotterföretag under jämförelseperioden.
 
Sammanfattning andra kvartalet 2017 (jämförelse samma period föregående år):

•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 500 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -2 823 (KSEK -14 157)
•    Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,37)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,60 (SEK 0,31)

VD kommentar

Vi har nu passerat det andra kvartalet och det märks att vi har skruvat upp tempot ytterligare ett snäpp. Målet som sattes i vårt listningmemorandum var att nå följande senast september 2018:

•    Lansera kommersiellt i minst fem länder
•    Lansera ytterligare tjänster baserade på Bolagets tekniska plattform
•    Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land
•    Etablera oss som en attraktiv arbetsplats
•    Uppnå lönsamhet

Andra kvartalet har handlat mycket om strategi. Vi har byggt förutsättningar för att nå ovan nämnda mål och dessutom kraftsamlat för att göra det före september 2018. Jag skulle vilja påstå att vi är på god väg.

Strategiskt behövde vi säkerställa framförallt två saker, att vi har försäljare/representanter av Eyeonids tjänster och att tjänsten lanserades kommersiellt. Under perioden stängde vi avtalet med Match Maker Ventures (MMV) vilket i ett svep gav oss ett globalt försäljningsnätverk. Efter ett intensivt förarbete under andra kvartalet är flertalet av MMV:s så kallade ”Match-Makers” (Försäljare/Representanter) nu redo att i höst presentera Eyeonid för sina respektive nätverk.

Utöver MMV har vi dessutom tagit in en ny Global Sales Director som börjar på Eyeonid i Stockholm i september.

Sista dagen på det andra kvartalet var det äntligen dags för skarp lansering av Eyeonids tjänster via mySafety Sverige. Försäljningen är nu igång, vilket innebär att Eyeonid började bära intäkter. Det är viktigt att notera att intäkterna succesivt växer ju längre tid som går.

För att knyta an till den uppsatta målsättningen vill jag även passa på att kommentera två viktiga händelser som skedde efter perioden, förvärvet av textanalysbolaget Tirsys (numera EyeonTEXT CVBA) i Belgien samt att avtalet med mySafety har utökats och nu även inkluderar Finland. Detta ger följande status:

•    Lanserat i ett land med avtal för ytterligare ett land
•    Genom integreringen av Tirsys textanalysplattform i Eyeonids plattform kommer ytterligare tjänster kunna skapas
•    Finns representerade med egna kontor i Sverige och Belgien
•    Vi är en attraktiv arbetsplats
•    Byggt förutsättningar för att uppnå god försäljning genom MMV och rekrytering av en Global Sales Director

Jag har tidigare talat om att vi själva sedan lång tid tillbaka förberett vår tekniska plattform och infrastruktur för den kommande GDPR förordningen maj 2018. Vad jag däremot aldrig talat om är att vi även sedan 10 månader tillbaka började arbeta med att PCI DSS certifiera Eyeonid. Vi visste redan då att det kommer gynna oss när vi approcherar t ex banker då en sådan certifiering är ett sätt för oss, det ”lilla” bolaget, att kunna visa på att vi förstår compliance och säkerhet vad gäller kreditkortshantering. Detta är en lång och dyr process som ställer stora krav, men strategiskt är det mycket värdefullt. Vi har nu kommit så långt i processen att det är lämpligt att ta upp detta i denna rapport. Vår ambition är att nå certifiering under september månad.

Till sist, jag ser fram emot en väldigt spännande höst och som alltid ”Leverans is everything”.

Daniel Söderberg

Verksamheten

Eyeonid har under dryga två års tid arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.
Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds marknaden.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de två helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande) och Eyeonid Inc. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm. Efter periodens slut förvärvades 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys som numera är ett helägt dotterbolag under namnet EyeonTEXT CVBA.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017, samt perioden 1 april 2017 till och med 30 juni 2017. I periodens jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden

I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd (”MOWA”), en ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i Nigeria. Ambitionen var att komma i mål med ett affärsavtal under andra kvartalet dock har förhandlingarna dragit ut på tiden något. Detta har främst att göra med att parterna ännu inte har enats om hur Eyeonids tjänster skall erbjudas mot den nigerianska marknaden. Förhandlingarna fortlöper med förhoppning om att komma i mål under tredje kvartalet.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”) då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades. Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet. Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker Ventures Gmbh (”MMV”) efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en global marknad. Parterna har överenskommit om att omedelbart inleda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv satsning kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för Eyeonid kunde den 28 april meddela att den riktade nyemissionen fulltecknats. I och med att emissionen fulltecknades tillfördes bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader, antal aktier i moderbolaget ökade från 41 575 003 till 44 775 003 aktier och aktiekapitalet ökade från 1 039 375,075 till 1 119 375,075 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens samarbetspartner, Scandinavian Risk Solutions AB återförsålt Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst till en av Sveriges största industrikoncerner.

Samma dag meddelades att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring med Ateles Consulting AB (”Ateles”) om samarbete och återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster. Parterna hade för avsikt att komma i mål med ett affärsavtal under andra kvartalet. På grund av semestrar pausades förhandlingarna som nu är återupptagna med målsättning om att komma i mål med ett affärsavtal under tredje kvartalet.
    
I maj 2017 tecknade Eyeonid ett samarbetsavtal med Match Maker Ventures GmbH (MMV) som i sin tur kommer återförsälja Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa. Under andra kvartalet 2017 pågick ett intensivt arbete där mycket tid lades på att genomföra den process MMV har för att de bolag de samarbetar med. Processen tar vanligtvis närmare 6 månader att genomföra dock blev Eyeonid klara på dryga tre månader. Utöver kunskapsöverföring, framtagande av underlag och material till de sk ”Match-Makers” har vi tillsammans under perioden och in under tredje kvartalet även hunnit med några möten med potentiella kunder och presenterat Eyeonid för ett flertal ”Match-Makers”. MMV och flertal ”Match-Makers” står nu redo att börja marknadsföra Eyeonid mot sina respektive nätverk efter det att semestrarna är över.

Eyeonid kommunicerade den 29 maj 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet om emissionen togs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Den 2 juni meddelades att emissionen fulltecknats. I och med detta tillfördes Eyeonid 12 000 000 SEK före emissionskostnader och antal aktier i moderbolaget ökade från 44 775 003 aktier till 47 775 003 aktier. Aktiekapitalet ökade från 1 119 375,075 till 1 194 375,075.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 28 juni meddelade Eyeonid att mySafety Group, den 30 juni, startar den aktiva försäljningen av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot den svenska marknaden. En större lanseringskampanj mot den breda konsument-marknaden är planerad till efter sommaren men säljstart och aktiv kundbearbetning påbörjades den 30 juni. Tjänsten kommer att ingå i mySafetys svenska ID-skyddsförsäkring riktad till den svenska konsumentmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 juli tecknades en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Enligt avsiktsförklaringen skulle köpeskillingen uppgå till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr betalas genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant. Det framgick även att affären skulle slutföras senast 31 juli 2017.

Den 6 juli meddelades att Eyeonid och mySafety tecknat avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna för den svenska marknaden. Tillägget som biläggs redan befintligt avtal innebär att Eyeonid kan erbjuda mySafetys tjänster till potentiella kunder som Eyeonid är i dialog med. Vidare har parterna även kommit överens om att inkludera Eyeonid:s proaktiva digitala bevakning av personnummer i en ny tjänst som mySafety kallar ID-skydd Bas.

Eyeonid och mySafety meddelade samma dag att parterna tecknat ett avtal som innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den finska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.
Den 18 juli meddelade Eyeonid att bolaget har förvärvat 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr sker genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – juni 2017 med jämförelseperiod januari – juni 2016, samt kvartal 2 2017 med jämförelseperiod kvartal 2 2016. Eyeonid var inte noterat på Nordic MTF under jämförelseperioden. I jämförelseperioden ingår det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447.

Försäljning och resultat

Januari - juni
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 500 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK  5 295
(KSEK -14 878). Nettoresultatet avseende jämförelseperioden avviker från lämnad Halvårsrapport 2016, detta beror på tidigare kommunicerad omvärdering av resultateffekten av avyttrat dotterföretag under jämförelseperioden.
Under jämförelseperioden avyttrade Eyeonid dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen gjordes en inkråmsöverlåtelse där Eyeonid övertog dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget uppstod en förlust av engångskaraktär om 12 263 Mkr. I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen att helt skriva ned den goodwill-post som uppstod vid förvärvet. Denna nedskrivning hade inte någon kassaflödespåverkan.

April - juni
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 500 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK -2 823
(KSEK -14 157).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2017 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 8 997 (KSEK 1 337). Koncernen hade per den 30 juni 2017 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - juni
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 6 138 (KSEK 2 113) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 6 066 (KSEK 2 080) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 72 (KSEK 33) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterbolag KSEK 0 (KSEK 50).

April - juni
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 284 (KSEK 1 269) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 224 (KSEK 1 235) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 60 (KSEK 33) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterbolag KSEK 0 (KSEK 50).

Avskrivningar

Januari – juni
Periodens resultat har belastats med KSEK 344 (KSEK 96) i avskrivningar varav KSEK 126 ( KSEK 96) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 160 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt KSEK 58 (KSEK 0) avser avskrivningar hyreskontrakt.

April - juni
Periodens resultat har belastats med KSEK 254 (KSEK 48) i avskrivningar varav KSEK 64 ( KSEK 48) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 160 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt KSEK 29 (KSEK 0) avser avskrivningar hyreskontrakt.

Eget kapital

Per den 30 juni 2017 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 28 715 (KSEK 11 615).

Aktien

Per den 30 juni 2017 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 47 775 003 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Eyeonid 5 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 november 2017            Kvartalsrapport 3 2017

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

21 augusti 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar