Kvartalsrapport 1 2018

Sammanfattning januari – mars 2018 (jämförelse samma period föregående år):
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 041 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -6 671 (KSEK -2 472)
•    Resultat per aktie: SEK -0,13 (SEK -0,06)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,89 (SEK 0,31)

VD kommentar

Första kvartalet har framförallt handlat om en sak, öka farten. Som tidigare kommunicerats handlar 2018 om att ta position på marknaden. Alla indikationer pekar på en sak och det är att 2018 kommer ett stort antal företag implementera våra typer av produkter i sitt tjänsteerbjudande. Som en del i att öka takten har vi under kvartalet bland annat anställt två Global Sales Directors, genomfört en mängd PR- och marknadsföringsaktiviteter samt närvarat vid ett antal konferenser. Sammantaget har dessa aktiviteter givit gott resultat och bidragit till att fylla vår redan stora ”leadspipe” ytterligare.

Vi har tidigare varit tydliga med att våra huvudsakliga segment vi riktar oss mot är Bank- och Finans, Operatörer samt Försäkringsbranschen. Dessa kvarstår som våra huvudsegment men vi märker att även andra branscher har visat intresse däribland inom Säkerhet, Spel- och Betting och i viss mån även Media. Ser vi utifrån de huvudsakliga segmenten vi riktar oss till, ligger försäkringsbranschen och operatörerna något före bankerna i Europa men i USA är det jämnare fördelat. På den afrikanska kontinenten är det operatörerna som är hetast och jämnt fördelat därefter. Asien ligger något efter men ett antal läckor och incidenter i Indien har gjort att tjänster som ID Monitorering blivit mer intressanta. Ovan baseras på de pågående dialoger vi har med potentiella Partners.

Under perioden vill jag framförallt framhålla tre saker, avtalet med Telenor, det undertecknade finansieringsavtalet samt avtalet med MyCybercare.

Som tidigare kommunicerats har vi skrivit ett Global Framework Agreement med Telenor Group där även lansering skett under mars månad i Norge. Avtalet är av stor vikt då det visar att koncerner som Telenor ser och förstår den nytta som vi levererar samt att vi klarar av att leva upp till de höga krav som ställs på en leverantör av denna typ av tjänst. En annan del som är viktig att framhäva var att vi gick från avtal till skarp lansering på under tre månader. Vi fortsätter nu vidareutveckla vårt erbjudande tillsammans med Telenor Norge samtidigt som vi tittar på andra länder.

Den 31 januari skrev vi ett finansieringsavtal om upp till 100 miljoner kronor. Detta avtal säkrar att vi kan följa den strategi vi har satt och nå våra uppsatta mål.

Med avtalet med MyCybercare har vi nu tagit ett steg in på den afrikanska kontinenten. Detta avtal bidrar även till att kunna skynda på slutförandet av ett avtal med Mowa som kan ta inspiration från vår nya Partner. Främsta skälet till varför avtalet fortfarande ej är påskrivet handlar just om att Mowa inte fattat beslut om hur de skall ta ut tjänsten till marknaden, dialogen sker fortlöpande.

Produktområden
Kvartalet har även givit oss mängder av lärdomar gällande våra tre produktområden och hur vi skall vidareutveckla vårt erbjudande för dessa.

EyeOnID. I dagsläget har vårt erbjudande framförallt handlat om ID Monitorering där våra Partners slutanvändare får reda på om deras personliga uppgifter eller företagsuppgifter läckt på platser där de inte bör vara. Varningen kommer i kombination med risknivå samt rekommendation till åtgärd. Detta är i viss mån ett något begränsat erbjudande varpå vi nu skapar ett helhetserbjudande. Syftet är att vår Partner endast skall behöva en huvudleverantör, EyeOnID som hanterar hela tjänsten från den proaktiva till den reaktiva delen. Detta innebär att EyeOnIDs erbjudande blir moduluppbyggt där våra Partners antingen väljer att vi skall ta hand om allt eller enskilda moduler, allt förpackat under ”white label” till en global marknad.

EyeOnPASS. Utvecklingen har även gått framåt på EyeOnPASS som efter vidareutveckling numera erbjuder kunder fem olika API slagningar:

1: Läckta lösenord inklusive risknivå
2: E-mail plus lösenord i kombination
3: Användarnamn plus lösenord i kombination
4: Alternativ 2 eller 3 inklusive för vilken läcka uppgiften fanns med i
5: Alternativ 2 eller 3 inklusive på vilka övriga sociala medier vi finner vi denna användare

Erbjudandet ser olika ut beroende på var i världen kunden samt dess användare kommer ifrån, allt i enlighet med lagar och regler såsom GDPR.

Under kvartalet har vi fokuserat på att marknadsföra tjänsten vilket genererat flera potentiella kunder. Då detta främst är en säkerhetsprodukt som inte syns ut mot användaren flaggar vi redan nu för att vi i vissa fall inte kommer kunna namnge kunden.

EyeOnTEXT. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fortsätter utvecklingen av portalen som beräknas vara klar till sommaren. Under perioden har dock ett antal mindre avtal samt samarbetsavtal skrivits som i ett första läge inte beräknas ge några större intäkter men som på sikt kan bli stora. Ett mer strukturerat försäljningsarbete kommer starta efter det att portalen är klar.

Framåt

Utifrån den kontinuerligt växande ”leadspipe” och de pågående dialoger vi har med potentiella Partners kvarstår de uppsatta målsättningarna som är satta för 2018:

•    Stänga 25 stycken kundavtal
•    Ha avtal med kunder i 10 länder
•    Driftsätta våra produkter/tjänster på minst tre kontinenter
•    Finnas representerade med kontor och personal i minst 3 länder
•    Nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet

I den bästa av världar hade våra nya Partners skrivit på sina avtal i en jämn takt löpande över året, men nu blir det inte alltid som i den bästa av världar utan vi får vackert vänta tills de är redo. Det är också viktigt att komma ihåg att i vissa fall får vi inte kommunicera något innan avtal är påskrivet, som i Telenor fallet. Jag kan förstå att detta kan skapa en viss oro för huruvida vi kommer nå våra mål eller inte och av det skälet kommer vi se över huruvida vi skall börja skicka ut PM igen vid t ex ingångna LOI:er etc.  

Vi planerar att kunna hålla fortsatt bra takt i utvecklingen samt att kunna ta hand om de kunder vi beräknar få in under året och ser därför över möjligheten till att sätta upp ett kontor i Riga, Lettland.

Vi kommer även arbeta med nedan för att förstärka vår position på marknaden:  

•    Arbeta med vårt egna varumärke
•    Tydliggöra våra erbjudanden inom respektive produktområde
•    Utöka vårt nätverk av återförsäljare och samarbetspartners
•    Aktivt söka efter lämpliga förvärvsmöjligheter

Till sist vill jag som alltid rikta ett tack till alla våra aktieägare som är med på denna spännande resa.

Leverans is Everything!

Daniel Söderberg
VDVerksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.
Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc och EyeOnText BVBA. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 31 mars 2018.

Händelser under perioden

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2 årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.
Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika. My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance. My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop med den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID. Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare.
Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:
·    När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.
· Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.
· Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre. Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.
Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minst
EUR 500 000 över 2 år.    

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.
Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.
I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

Den 20 februari meddelades att avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delat ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 sattes till den 27 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 var den 23 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 var den 26 februari 2018.
Den 23 februari skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 23 februari 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 175 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 592 433. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 231 053. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 50 823 486.

Eyeonid Group meddelade den 27 februari att bolaget har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.Då annonserna för rekrytering ligger ute publikt och detta kommit allmänheten till känna har Eyeonid valt att kommunicera detta för att undvika missförstånd.

Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader:

-Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat.
 
-Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.

-En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  

-Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG.
Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. Under senvåren 2017 genomförde parterna en pilot av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänst för ett urval av Telenors konsumentkunder. Därefter har det under början av 2018 genomförts ett omfattande arbete för att integrera tjänsten från EyeOnID helt och hållet till Telenor’s tjänsteplattform och deras mobila applikation Mitt Telenor. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.

Den 6 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 6 mars 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 145 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 823 486. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 299 401. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 122 887.

Den 21 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 21 mars 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 120 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 122 887. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 372 387.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 9 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 9 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 95 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 372 387. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 238 549. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 610 936.

Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget.

Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.

Den 27 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 27 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 70 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 610 936. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 860 436.


Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – mars 2018 med jämförelseperiod januari – mars 2017.

Försäljning och resultat

Januari - mars
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 041 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK  6 671
(KSEK -2 472).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 22 994 (KSEK 206). Koncernen hade per den 31 mars 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - mars
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 4 909 (KSEK 2 853) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 608 (KSEK 2 842) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 301 (KSEK 11) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Januari – mars
Periodens resultat har belastats med KSEK 806 (KSEK 91) i avskrivningar varav KSEK 83 (KSEK 62) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 481 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 0).

Eget kapital

Per den 31 mars 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 45 910 (KSEK 12 714).

Aktien

Per den 31 mars var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 51 372 387 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 mars hade Eyeonid 12 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

27 augusti 2018            Kvartalsrapport 2 2018Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.21 maj 2018

Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid

Tfn: 073-422 79 30

e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar