Kvartalsrapport 3 2017

Sammanfattning januari – september 2017 (jämförelse samma period föregående år):
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 598 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -8 951 (KSEK -17 522*)
•    Resultat per aktie: SEK -0,19 (SEK -0,42*)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,42)
*Jämförelseperiodens resultat avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016, detta beror på omklassificering av emissionskostnader under jämförelseperioden.
 
Sammanfattning tredje kvartalet 2017 (jämförelse samma period föregående år):
•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 98 (KSEK 0)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -3 656 (KSEK -2 644)
•    Resultat per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,06)
•    Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,42)


VD kommentar

Trots att en stor del av tredje kvartalet utgörs av en sommarperiod då det mesta brukar stå still, har så inte varit fallet för Eyeonid. Under perioden har vi hunnit med bolagsförvärv, rekrytering av nyckelpersoner samt utökat befintliga avtal. Vi har även fått in våra första löpande intäkter. Dessa första intäkter, som i sig är mycket blygsamma, är vad jag skulle kalla ”smygstartsintäkter” som kommer växa betydligt med tiden.
Strax efter periodens utgång har det även hänt en hel del, men jag vill framförallt framhäva två saker, att Eyeonid numera är PCI DSS certifierade samt att vi lanserat ytterligare en produkt på marknaden, EyeOnPASS.

Budskapet i förra kvartalsrapporten var att vi skapat förutsättningar för att komma igång på allvar med försäljningen, genom avtalet med Match Maker Ventures (MMV) samt rekryteringen av ny Global Sales Manager. Efter sommarmånaderna som primärt handlade om förvärvet av Tirsys, numera EyeOnTEXT, har allt fokus legat på försäljning som är i full gång. Vi märker att storbolagen i Norden på allvar fått upp ögonen för den situation de står inför med hanteringen av personuppgifter och ser både behovet av och vinsten med Eyeonid’s ID-bevakningstjänster. Historiskt har ID-bevaknings- och ID-skyddstjänster främst riktat sig till konsumentmarknaden, men vi ser att intresset numera är lika stort för företagsmarknaden.   
Även MMV har fått upp farten och vi understödjer dem regelbundet på plats i deras försäljningsprocesser med våra potentiella kunder. Den positiva responsen från marknaden gällande vår ID-bevakningstjänst samt den initiala responsen på våra nya produkter gör att vi kommer stärka upp försäljnings- och leveransorganisationen ytterligare.

Våra primära branscher för Eyeonid’s ID-bevakningstjänster är Bank & Finans, Försäkringsbolag samt Tele- och Bredbandsoperatörer. Att komma till beslut med dessa bolag är många gånger en lång process. Vi ser dock en tydlig trend i att flertalet av dem har börjat förändra sina interna processer för att snabbare kunna komma till beslut, vilket är positivt för oss. Många av dessa bolag genomgår en digital transformation där vikten av att kunna kommunicera med sina kunder ligger högt på agendan, även här kommer våra tjänster väl till handa.  

Statusen i nuläget för de målsättningar satta till september 2018 är:

•    Lansera kommersiellt i minst 5 länder – Tjänsten är nu lanserad i två länder via mySafety där avtal även skrivits om att lansera i Norge.
•    Lansera ytterligare tjänster baserade på Bolagets tekniska plattform – Utöver ID-bevakningstjänsten erbjuder Bolaget numera även textanalystjänster via EyeOnTEXT och den senaste tjänsten EyeOnPASS.
•    Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land – Bolaget har numera kontor i såväl Sverige som Belgien.
•    Uppnå lönsamhet – Bolaget har precis fått sina första intäkter som kommer växa betydligt ju mer tid som går.

Eyeonid är ett bolag under stark tillväxt och utifrån hur vi förväntar oss leverera framöver kommer vi att utöka våra målsättningar för september 2018 i nästa kvartalsrapport.

Till sist vill jag passa på att tacka alla våra anställda, konsulter, samarbetspartners, bolagets styrelse och inte minst våra aktieägare som alla bidrar till den spännande resa vi har framför oss.

Daniel Söderberg

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.
Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc och EyeOnText BVBA. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den 30 september 2017, samt perioden 1 juli 2017 till och med 30 september 2017. Under perioden har Eyeonid förvärvat 100 % av aktierna i det Belgiska dotterföretaget EyeOnText BVBA som från och med tredje kvartalet ingår i koncernredovisningen. I periodens jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden

I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd (”MOWA”), en ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i Nigeria. Förhandlingarna mellan bolagen fortlöper och främsta orsaken till fördröjningarna är att bolagen gemensamt försöker finna bästa formen för att ta ut Eyeonid´s tjänster till marknaden. Ambitionen från båda parter är fortfarande att komma i mål med kommersiellt avtal så snart som möjligt.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”) då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades. Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet. Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker Ventures Gmbh (”MMV”) efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en global marknad. Parterna har överenskommit om att omedelbart inleda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv satsning kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för Eyeonid kunde den 28 april meddela att den riktade nyemissionen fulltecknats. I och med att emissionen fulltecknades tillfördes bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader, antal aktier i moderbolaget ökade från 41 575 003 till 44 775 003 aktier och aktiekapitalet ökade från 1 039 375,075 till 1 119 375,075 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens samarbetspartner, Scandinavian Risk Solutions AB återförsålt Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst till en av Sveriges största industrikoncerner.

Samma dag meddelades att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring med Ateles Consulting AB (”Ateles”) om samarbete och återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster.
    
I maj 2017 tecknade Eyeonid ett samarbetsavtal med Match Maker Ventures GmbH (MMV) som i sin tur kommer återförsälja Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa. Under andra kvartalet 2017 pågick ett intensivt arbete där mycket tid lades på att genomföra den process MMV har för att de bolag de samarbetar med. Processen tar vanligtvis närmare 6 månader att genomföra dock blev Eyeonid klara på dryga tre månader. Utöver kunskapsöverföring, framtagande av underlag och material till de sk ”Match-Makers” har vi tillsammans under perioden och in under tredje kvartalet även hunnit med några möten med potentiella kunder och presenterat Eyeonid för ett flertal ”Match-Makers”. MMV och ett flertal ”Match-Makers” står nu redo att börja marknadsföra Eyeonid mot sina respektive nätverk efter det att semestrarna är över.

Eyeonid kommunicerade den 29 maj 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet om emissionen togs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Den 2 juni meddelades att emissionen fulltecknats. I och med detta tillfördes Eyeonid 12 000 000 SEK före emissionskostnader och antal aktier i moderbolaget ökade från 44 775 003 aktier till 47 775 003 aktier. Aktiekapitalet ökade från 1 119 375,075 till 1 194 375,075.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 28 juni meddelade Eyeonid att mySafety Group, den 30 juni, startar den aktiva försäljningen av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot den svenska marknaden. En större lanseringskampanj mot den breda konsument-marknaden är planerad till efter sommaren men säljstart och aktiv kundbearbetning påbörjades den 30 juni. Tjänsten kommer att ingå i mySafetys svenska ID-skyddsförsäkring riktad till den svenska konsumentmarknaden.

Den 5 juli tecknades en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Enligt avsiktsförklaringen skulle köpeskillingen uppgå till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr betalas genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant. Det framgick även att affären skulle slutföras senast 31 juli 2017.

Den 6 juli meddelades att Eyeonid och mySafety tecknat avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna för den svenska marknaden. Tillägget som biläggs redan befintligt avtal innebär att Eyeonid kan erbjuda mySafetys tjänster till potentiella kunder som Eyeonid är i dialog med. Vidare har parterna även kommit överens om att inkludera Eyeonid:s proaktiva digitala bevakning av personnummer i en ny tjänst som mySafety kallar ID-skydd Bas.

Eyeonid och mySafety meddelade samma dag att parterna tecknat ett avtal som innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den finska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Den 18 juli meddelade Eyeonid att bolaget har förvärvat 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr sker genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant.

Den 15 september meddelades att Thom Thavenius tillträder som vice VD för Eyeonid Group AB (publ) från och med den 16 oktober. Eyeonid befinner sig i en stark tillväxtfas och förstärker genom rekryteringen av Thom sitt managementteam för att fortsätta arbetet mot att bli en världsledande teknik- och tjänsteleverantör inom dynamiska lösningar för bevakning av ID-uppgifter på Internet. Thom har tidigare ingått i bolagets styrelse.

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 25 september att man, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför Bolaget ca 23,4 MSEK, före emissionskostnader, och sker genom erbjudande om teckning av s.k. units. Emissionen var garanterad till 100%.

Emissionsvillkor i sammandrag för företrädesemission av units:
• Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017 beslutade styrelsen i Bolaget den 24 september 2017 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
•  En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av tre (3) aktier á 10,50 kronor per aktie samt två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under en teckningsperiod vilken inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning enligt denna företrädesemission löpt ut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
•    Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 kronor per unit.
•    Bolaget tillförs vid full teckning ca 23,4 MSEK före emissionskostnader.
•    Bolaget har erhållit emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet.
•    Utspädningseffekten vid full teckning motsvarar ca 4,4 procent.
•    Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
• Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 55 800,45 kronor.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från respektive unit ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten skulle motsvara högst 2,86 procent.

Villkor för emissionsgaranti:
• Bolaget har ingått avtal kring emissionsgaranti med 4X Kapital AB (”Garanten”), varvid 100 procent av Erbjudandet garanteras. Ersättning skall utgå kontant med ett belopp om fem (5) procent av garanterat belopp samt i form av två (2) teckningsoptioner per garanterad unit.
• För att uppfylla sina åtaganden enligt garantiavtalet beslutade styrelsen den 24 september 2017, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017, att genomföra en riktad emission av högst 1 488 012 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanten. Skälet till avvikelsen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanten enligt ingånget garantiavtal. I övrigt gäller samma villkor för teckningsoptioner tilldelade i företrädesemission ovan som för Garanten.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som tilldelas garanten ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten, antaget allt ovan, skulle motsvara högst 2,78 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering. Den 16 oktober meddelades att Eyeonid nu blivit godkända och erhållit PCI DSS certifiering.

Eyeonid Group meddelade den 23 oktober att man lanserar EyeOnPASS, en nyutvecklad tjänst som är ett ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster. Tjänsten EyeOnPASS är skapad för Företag som låter sina kunder och användare logga in till Företagets tjänster via e-post och lösenord. Det kan handla om företag inom bank, finans, e-handel, betting, spel till sociala medier, musik- och filmtjänster. Genom en API-slagning mot EyeOnPASS databas får Företaget reda på huruvida kundens eller användarens lösenord har varit med i en tidigare ”läcka”, allt krypterat och anonymiserat i alla led. Genom EyeOnPASS kan Företag proaktivt förhindra att deras kunder och användare registrerar eller använder tidigare ”läckta” uppgifter, vilket i sin tur kommer reducera bedrägerierna kopplade till sk ”Credential Stuffing”.

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 24 oktober 2017 att försäljningen av Eyeonids proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst tillsammans med mySafety på den finska marknaden nu påbörjats. Eyeonids tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

Den 24 oktober meddelades också att den avsiktsförklaring som tecknades med Ateles i april 2017 om samarbete och återförsäljning av Eyeonids tjänster nu har lett till ett tvåårigt partneravtal.  Partneravtalet innebär att Ateles kommer att kunna återförsälja samt erbjuda samtliga av Eyeonids tjänster. Parterna kommer löpande under avtalet tillsammans arbeta fram olika paketeringarna och erbjudanden som Ateles sedan succesivt kommer att erbjuda.

Den 24 oktober meddelade styrelsen att företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 18 oktober 2017, övertecknats. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats, vilka har en teckningsperiod som löper 19 oktober 2018 till 28 februari 2019, kan Eyeonid ytterligare tillföras som mest cirka 44,6 MSEK.

Eyeonid och mySafety tecknade den 26 oktober ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – september 2017 med jämförelseperiod januari – september 2016, samt kvartal 3 2017 med jämförelseperiod kvartal 3 2016. Under perioden har Eyeonid förvärvat 100 % av aktierna i det Belgiska dotterföretaget EyeOnText BVBA som ingår i perioden. I jämförelseperioden ingår det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447.

Försäljning och resultat

Januari - september
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 598 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK  8 951
(KSEK -17 522). Nettoresultatet avseende jämförelseperioden avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016, detta beror på omklassificering av emissionskostnader.
Under jämförelseperioden avyttrade Eyeonid dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen gjordes en inkråmsöverlåtelse där Eyeonid övertog dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget uppstod en förlust av engångskaraktär om 12,3 Mkr. I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen att helt skriva ned den goodwill-post som uppstod vid förvärvet. Denna nedskrivning hade inte någon kassaflödespåverkan.

Juli - september
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 98 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK -3 656
(KSEK -2 644).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2017 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 2 114 (KSEK 5 991). Koncernen hade per den 30 september 2017 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - september
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 9 927 (KSEK 4 473) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 9 735 (KSEK 4 309) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 192 (KSEK 164) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 4 468 (KSEK 50).

Juli - september
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 789 (KSEK 2 360) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 669 (KSEK 2 229) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 121 (KSEK 131) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 4 468 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari – september
Periodens resultat har belastats med KSEK 1 147 (KSEK 180) i avskrivningar varav KSEK 205 (KSEK 151) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 642 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 87 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213
(KSEK 0).

Juli - september
Periodens resultat har belastats med KSEK 802 (KSEK 83) i avskrivningar varav KSEK 79 (KSEK 55) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 482 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213
(KSEK 0).

Eget kapital

Per den 30 september 2017 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 28 568 (KSEK 17 416).

Aktien

Per den 30 september 2017 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 48 360 415 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 september 2017 hade Eyeonid 9 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

19 februari 2018            Bokslutskommuniké 2017

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

20 november 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar