Delårsrapport jan-jun 2013  -  Högre driftnetto och starkare balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade till 1 032 Mkr (920). Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 525 Mkr (955) och på räntederivat till 417 Mkr (100).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 300 Mkr (282).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 239 Mkr (1 327). Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 031 Mkr (-826), motsvarande 6:25 kr per aktie (-5:09).
  • Nettouthyrningen uppgick till 23 Mkr (131).

- Sammanfattningsvis är jag nöjd med att alla våra affärsområden bidrar till det totala resultatet. Jag ser fram emot en höst med hög aktivitet där vi fortsätter att skapa värde genom att attrahera kunder till våra attraktiva fastigheter och projekt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 5 juli 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.